Weekbrief 34 inclusief liturgie van zondag 22 augustus

Rondom de diensten

Zondag 22 augustus 9.30 uur zal ds. D.C. Groenendijk onze voorganger zijn.

Zondag 29 augustus 9.30 uur hoopt proponente mevr. G. Agterhuis uit Hattem voor te gaan.

Er zijn 60 mensen welkom in de dienst (exclusief degenen met een functie). En er wordt weer gezongen. De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

Ook enkele andere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De Heer zegt via Jesaja in hoofdstuk 46:4; “Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen!”

Kerkradio in Heemzicht

Voor de bewoners van Heemzicht is het mogelijk om de kerkdiensten van onze kerk in Piershil rechtstreeks te beluisteren. Deze worden uitgezonden via het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is. U kunt de diensten beluisteren via kanaal 3. Het geluid is nog wat bijgesteld in de hoop dat het aanstaande zondag goed doorkomt. Alvast een fijne dienst gewenst.

Weeksluiting Heemzicht

Vanaf de eerste vrijdag van de maand starten we weer met de weeksluitingen in Heemzicht. Dat is dus op D.V. vrijdag 3 september om 18.30 uur In 't Achterste. Onze gemeente van Piershil zal dan de dienst verzorgen.

Er zijn twee beperkingen:

  • Er mogen maximaal 12 mensen aanwezig zijn in de zaal (inclusief organisatoren)
  • Alleen de bewoners van het verzorgingshuis (dus niet van de aanleunwoningen) kunnen ontvangen worden.

We hopen spoedig meerdere bezoekers te kunnen ontvangen. Dus bewoners van Heemzicht: wees welkom in de weeksluiting!

Vakantie

Steeds meer mensen komen terug van vakantie. Of u nu thuis bent gebleven of op vakantie bent geweest, ik hoop dat u rust heeft mogen vinden en op adem mocht komen. En dat u in die rust Gods aanwezigheid mocht ervaren. Ook hoop ik dat u weer nieuwe energie mocht ontvangen voor de komende tijd.

Belangrijke datum

D.V. 28 september om 19.30 uur houden we een gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis. Hoofdthema is: het beleidsplan van onze gemeente tot 2025. Waar leggen we als kerk het accent op? Volgende week verschijnt het concept beleidsplan. We zorgen voor voldoende exemplaren in de kerk en ook via de weekbrief wordt het verzonden, zodat u zich kunt voorbereiden. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

De Loods

Vrijdag 20 augustus was de Loods weer geopend van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 21 augustus is de Loods geopend van 10.00 tot 12.30 uur.

U bent van harte welkom.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 22 augustus 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Thema: Voor Jood, niet-Jood, iedereen

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 87 (Op Sions berg sticht God zijn heilge stede)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: Micha 7: 18a en 19

Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

Leefregel: Micha 6: 6-9

‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers, zou Hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Zingen: Psalm 25: 2 (Here, maak mij uwe wegen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen: Eigen bundel 822 (Laat de kind’ren tot Mij komen)

Schriftlezing: Handelingen 10: 1-6, 9-16, 23b-24, 34, 36c-40, 44-48

De doop van Cornelius

Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: ‘Cornelius!’ Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont.’

De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen.

De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen.

Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,…

Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft Hem op de derde dag weer tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen. 

Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen?’ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

Zingen: Lied 908: 1 en 4 (Ik heb U lief, o mijn beminde)

Preek

Zingen: Eigen Bundel 518 (Ga niet alleen door ’t leven)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Geloofsbelijdenis

Slotlied: Lied 903: 1 en 6 (Zou ik niet van harte zingen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)