ANBI

ANBI-gegevens van de Hervormde Gemeente te Piershil, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde Gemeente te Piershil 
RSIN/Fiscaal nummer (College van Kerkrentmeesters) 002633334
Website www.hervormdpiershil.nl
E-Mail info@hervormdpiershil.nl, kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl
Adres Voorstraat 24, 3265 BV Piershil
Postadres Postbus: 3719, 3267 ZG Piershil

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk en dus ook voor onze gemeente. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Hervormde Gemeente te Piershil is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Piershil. De Hervormde gemeente te Piershil is als plaatselijke gemeente in de Hoeksche Waard onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Als missionaire en diaconale gemeente willen wij met de Bijbel vast in de hand de goede en blijde boodschap van het Evangelie in en buiten de kerkmuren verkondigen en ook concreet zichtbaar maken in het midden van de maatschappij.

De kerkgemeenschap koestert een traditie van eeuwen. Waar klassieke woorden en begrippen door steeds minder mensen worden gehoord, begrepen en ervaren is het tijd de Bijbel in meer eigentijdse verhalen en bewoordingen door te vertellen en uit te leggen. Dat doen wij niet alleen op de zondagmorgen, maar keer op keer door de hele week en door het hele jaar heen, in maar ook zeker buiten het kerkgebouw. In woorden, maar zeker ook in daden.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Hervormde Gemeente te Piershil ligt bij de kerkenraad, die besluiten neemt over zaken als inhoud van de erediensten, pastoraat en wijk- en jeugdwerk. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden, waarvan twee ambtsdragers. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën:

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u hier downloaden. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Uiteraard worden ook zoveel mogelijk gemeenteleden ingeschakeld bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Actuele informatie over dit werk binnen onze gemeente vindt u op onze website www.hervormdpiershil.nl

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten voor een substantieel deel aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont immers een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De uitgaven blijven daarom voor een groot deel hetzelfde.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten Hervormde Gemeente Piershil

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan onze gemeenteleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor al het kerkenwerk. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De verkorte jaarrekening 2022 kunt u hier downloaden.
Het bijbehorende Bestuursverslag kunt u hier downloaden

De verkorte begroting 2023 kunt u hier downloaden


B. Algemene gegevens Diaconie van de Hervormde Gemeente Piershil

Naam Diaconie van de Hervormde Gemeente Piershil
RSIN/Fiscaal nummer 824102095
Website www.hervormdpiershil.nl
E-Mail info@hervormdpiershil.nl, diaconie@hervormdpiershil.nl
Adres Voorstraat 24, 3265 BV Piershil
Postadres Postbus: 3719, 3267 ZG Piershil
Rekeningnummer Diaconie NL75 RABO 0160234751

Baten en Lasten     

 

De verkorte jaarrekening Diaconie 2022 kunt u hier downloaden.

 

Hieronder vind u diverse relevante documenten om te downloaden.