Kerkenraad

Het bestuur van de Hervormde Gemeente te Piershil wordt gevormd door de kerkenraad, die neemt besluiten over zaken als inhoud en uitvoering van de erediensten, pastoraat en wijk- en jeugdwerk. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit 12 leden. 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiƫle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De kerkenraad in Piershil bestaat op het ogenblik uit 7 personen:

  • de predikant
  • scriba (ouderling)
  • 1 bezoekouderlingen
  • 2 diakenen
  • 1 ouderling-kerkrentmeesters

Moderamen

Het moderamen wordt samengesteld uit leden van de kerkenraad.

  • de predikant
  • de scriba
  • een ouderling
  • een ouderling-kerkrentmester
  • een diaken

Contact

U kunt de Kerkenraad een bericht sturen via e-mailadres info@hervormdpiershil.nl. Voor het College van Kerkrentmeester mailt u kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl.