Weekbrief 32 inclusief liturgie van zondag 8 augustus

Rondom de diensten

Zondag 8 augustus 9.30 uur zal ds. C.A. Groenendijk voorgaan.

Zondag 15 augustus 9.30 uur hoopt ds. A. Tromp uit Krimpen a.d. IJssel voor te gaan. 

De diensten zijn ook te volgen via internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Richtlijnen

Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland ook een aantal versoepelingen voor de kerken aangekondigd. Deze zijn ingegaan vanaf zaterdag 26 juni. Onze kerkenraad volgt deze richtlijnen. Dit betekent het volgende voor onze kerk:

 1. In de kerkdiensten mogen er zoveel kerkgangers toegelaten worden als er op anderhalve meter geplaatst kunnen worden (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dat betekent dat wij in ons kerkgebouw 60 mensen kunnen verwelkomen in de diensten, inclusief kinderen, exclusief dienstdoend personeel.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst even uw naam (i.v.m. het eventueel bron- en contactonderzoek).
 3. Ook in en voor de ‘schepenbanken’ in de kerk kan plaats genomen worden.
 4. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden (u leest het goed), behalve op die plaatsen waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. De andere coronaregels blijven gelden: ontsmetting handen, bij corona gerelateerde klachten graag thuisblijven.
 6. In de dienst mogen wij nu alle liederen weer meezingen! Dat betekent dat we vanaf nu vooralsnog afscheid nemen van onze voorzangers. 

U bent van harte welkom in de diensten. We zijn weer verder op weg naar het oude normaal. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Kerkradio Heemzicht

Voor de bewoners van Heemzicht is het mogelijk om de kerkdiensten rechtstreeks te beluisteren. De diensten worden uitgezonden via kanaal 3 van het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is.

De diensten zijn alleen rechtstreeks te volgen, terugluisteren op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Enkelen van hen verblijven voor revalidatie in De Rembrandt. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De dichter van Psalm 86 bidt in vers 7: “In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord.” Mag de Heer ook uw helper zijn.

Vakantie

De vakantietijd is in volle gang. De één gaat nog, de ander is al weer terug. We wensen iedereen die op vakantie gaat of die thuis blijft een goede en gezegende ‘rust’ tijd toe. Geniet van uw vrije tijd zodat u weer uitgerust, opgeladen en vol energie aan een nieuw seizoen kunt beginnen.

Achterin de kerk liggen een aantal vakantie Bijbelgidsen, deze kunt u gratis meenemen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte met een korte, actuele overdenking beschikt u iedere dag tijdens uw vakantie over een moment van bezinning. Van harte aanbevolen!

Weer aan het werk

Mijn vrouw en ik zijn alweer even terug van vakantie. Het was een mooie rustperiode die we in Nederland hebben doorgebracht. Met goede moed en geloofsvertrouwen ben ik weer aan het werk gegaan en gaan we het nieuwe seizoen tegemoet. En ondertussen hoop ik steeds meer gemeenteleden en dorpelingen te leren kennen. Graag ontmoet ik u in de kerk, thuis of op straat.

De Loods

Vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus is de Loods weer geopend. Komt u ook even kijken wat er allemaal weer te koop is? U bent van harte welkom.

Groeten van het loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 8 augustus 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Thema: Ben jij een schatbewaarder?

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 111: 1,2 en 6 (Van ganser harte loof ik Hem)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: Johannes 14:27

"Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet." 

Regel voor het leven: de Tien Woorden

Zingen: Eigen Bundel lied 583: 1 en 2 (Leer mij Uw weg, o Heer)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Eigen Bundel lied 818 (Is je deur nog op slot?)

Schriftlezing: Handelingen 8: 26-39

Filippus en de Ethiopiër

"Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij Zijn mond niet open. 33Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, wie zal van Zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft Hij niet meer.’ 34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ (37)Filippus zei tegen hem: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.” 38Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde." 

Zingen: Lied 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Preek

Zingen: Lied 907: 1,3 en 4 (Jezus mijn verblijden)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Lied 969 (In Christus is noch west nog oost)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)

Collecten bij de uitgang