Weekbrief 33 inclusief liturgie van zondag 15 augustus

Rondom de diensten

Zondag 15 augustus 9.30 uur zal ds. A. Tromp uit Krimpen a/d/ IJssel voorgaan.

Zondag 22 augustus 9.30 uur hoopt  ds. D.C. Groenendijk voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via internet: www.kerkdienstgemist.nl.

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Richtlijnen

Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland ook een aantal versoepelingen voor de kerken aangekondigd. Deze zijn ingegaan vanaf zaterdag 26 juni. Onze kerkenraad volgt deze richtlijnen. Dit betekent het volgende voor onze kerk:

 1. In de kerkdiensten mogen er zoveel kerkgangers toegelaten worden als er op anderhalve meter geplaatst kunnen worden (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dat betekent dat wij in ons kerkgebouw 60 mensen kunnen verwelkomen in de diensten, inclusief kinderen, exclusief dienstdoend personeel.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst even uw naam (i.v.m. het eventueel bron- en contactonderzoek).
 3. Ook in en voor de ‘schepenbanken’ in de kerk kan plaats genomen worden.
 4. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden (u leest het goed), behalve op die plaatsen waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. De andere coronaregels blijven gelden: ontsmetting handen, bij corona gerelateerde klachten graag thuisblijven.
 6. In de dienst mogen wij nu alle liederen weer meezingen! Dat betekent dat we vanaf nu vooralsnog afscheid nemen van onze voorzangers. 

U bent van harte welkom in de diensten. We zijn weer verder op weg naar het oude normaal. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Kerkradio Heemzicht

De kerkdiensten van Piershil zijn in alle kamers in Heemzicht rechtstreeks te beluisteren op kanaal 3 van het oproepsysteem. De diensten zijn alleen rechtstreeks te volgen, terugluisteren op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. “In Christus heeft God, ons vol liefde uitgekozen”, zegt Paulus in Efeziers 1:4. Mag u die liefde ook ondervinden.

Vakantie

De één blijft thuis, de ander trekt erop uit. Hoe u deze tijd ook doorbrengt, ik hoop dat u rust mag vinden en op adem mag komen. En dat u in de rust Gods aanwezigheid mag ondervinden.

Geniet van uw vrije tijd zodat u weer uitgerust, opgeladen en vol energie aan een nieuw seizoen kunt beginnen.

De Loods

Vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus is de Loods weer geopend. Komt u ook even kijken wat er allemaal weer te koop is? U bent van harte welkom.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 15 augustus 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Intochtslied: Psalm 84 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangslied:
Psalm 84  : 5
Wet des Heren: Kolossenzen 3 : 12 – 17

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de Naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Zingen na de wet:  Lied 657 : 1
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:
Efeze 4 : 1 - 16

Christus als fundament

41Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één Geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

7Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met Zijn aanwezigheid te vullen. 11En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het Hoofd is: Christus. 16Vanuit dat Hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Zingen vóór de preek: Lied 672 : 3
Preek over Efeze 4 : 14a
Zingen na de preek: Lied 968 : 1 en 2
Dankzegging en voorbede

Slotlied: 975 : 1 en 2
Zegen
Lied
415 : 3