Weekbrief 37 inclusief liturgie van zondag 12 september

Rondom de diensten

Zondag 12 september 9.30 uur zal ds. D.C. Groenendijk onze voorganger zijn.

Zondag 19 september 9.30 uur hoopt dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam voor te gaan.

Dienst 12 september: viering Heilig Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn gedenken en vieren we dat Jezus zijn lichaam en bloed voor ons gegeven heeft tot vergeving van onze zonden, tot onze redding. Wij hopen dat u in de kerk het Avondmaal meeviert. Thuis kan dat ook, dan bevelen wij u aan om alvast een stukje brood en glaasje wijn klaar te zetten. Zo kunnen we in de kerk en thuis iets van de diepte van het kruisoffer van Christus proeven. En voelen we ons verbonden met Hem en met elkaar.

Er zijn 60 mensen welkom in de dienst (exclusief degenen met een functie). En er wordt weer gezongen. De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

De bekercollecte tijdens de Avondmaalsviering is bestemd voor Stichting Tsjerkind. Op 26 april 1986 ontplofte de kerncentrale in het plaatsje Tsjernobyl in de Oekraine. De gevolgen waren catastrofaal. Hele gebieden van Wit-Rusland zullen nooit meer bewoond worden vanwege de straling die nog steeds aanwezig is. Door de coronacrisis heeft de hulpverlening meer dan een jaar stilgelegen. Door hulp van verschillende zijden is het mogelijk geworden in augustus een vrachtauto met 2 afgeladen containers naar Wit-Rusland te sturen.

Versoepelingen

Dankbaar zijn we voor de versoepelingen die zijn ingegaan. Onze kerkenraad volgt de richtlijnen van de PKN. Dit betekent:

 1. Op anderhalve meter kunnen we 60 mensen verwelkomen in de kerkdiensten (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dit is exclusief mensen met een functie.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst uw naam (i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek).
 3. We mogen alle liederen meezingen.
 4. Een mondkapje hoeft slechts gedragen te worden waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. Wel graag handen ontsmetten en bij corona gerelateerde klachten thuisblijven. U bent van harte welkom in de diensten. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De psalmdichter zegt: “U zult mijn gids zijn, mij leiden, mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen (uit de nood). U bent mijn toevlucht (Ps.31:4 en 5). Mag Hij ook uw toevlucht zijn!

Kerkradio in Heemzicht

Voor de bewoners van Heemzicht is het mogelijk om de kerkdiensten van onze kerk in Piershil rechtstreeks te beluisteren. Deze worden uitgezonden via het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is. U kunt de diensten beluisteren via kanaal 3.

Bezoeknetwerk

Voor de vakantie hebben we u, via de weekbrief en het uitdelen van folders, laten weten dat we een bezoeknetwerk willen beginnen.

Belangrijk in de gemeente is het pastoraat, het omzien naar de ander. Pastoraat komt van pastor, wat herder betekent. Jezus vertelt dat Hij eindeloos op zoek is naar dat ene verloren schaap (Lucas 15: 1-7). Want ieder mens heeft behoefte aan aandacht. In de eerste christelijke gemeenten hadden sommigen een bijzondere taak, o.a. oudsten of ouderlingen. Zij hebben de taak “de gemeente van God te weiden”. Maar Paulus zegt evengoed dat de zorg voor elkaar een opdracht is voor de hele gemeente: “Als één lid lijdt, lijden allen daarin mee” (1Kor. 12:26). Alle gemeenteleden kunnen ingeschakeld worden om zorg te dragen voor medezuster en –broeders en anderen. Allemaal kunnen we een steentje bijdragen aan het omzien naar elkaar in de gemeente en daarbuiten.

Nu de vakantieperiode voorbij is, wordt het tijd om aan de slag te gaan. Een aantal gemeenteleden heeft zich inmiddels opgegeven om in het bezoeknetwerk mee te gaan draaien en daar zijn we heel blij mee, maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken die ons netwerk willen versterken. Mocht u ook interesse hebben dan bent u van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corry van der Heiden hervormdpiershil@ziggo.nl. Voor iedereen die zich opgegeven heeft, hebben we een informatieavond op woensdag 15 september om 19.30 uur in de kerk, inloop vanaf 19.15 uur.

Door omstandigheden is de eerste vergadering verzet van woensdag 15 september naar donderdag 16 september

Weeksluiting Heemzicht

Na lange tijd is het weer mogelijk: op D.V. vrijdag 10 september om 18.30 uur houden we de inmiddels 2e weeksluiting in Heemzicht. Dat vindt plaats ‘Int Achterste’. De weeksluitingen zijn vanwege een gelimiteerd aantal bezoekers alleen bestemd voor de bewoners van het verzorgingshuis (niet van de aanleunwoningen). Inclusief vrijwilligers mogen we met 12 mensen aanwezig zijn.

Op 17 september zal er geen weeksluiting zijn in verband met een gezamenlijke avondwandeling.

Belangrijke datum

D.V. 28 september om 19.30 uur houden we een gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis. Hoofdthema is: het beleidsplan van onze gemeente tot 2025. Waar leggen we als kerk het accent op?

Vorige week heeft u via deze weekbrief een concept beleidsplan ontvangen. En in de kerk liggen er ook gedrukte exemplaren. Daar kunt u er één van meenemen. Leest u het eens door, want graag horen we uw mening erover.

We hopen u te kunnen begroeten op de gemeenteavond van 28 september. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

Startzondag

Op D.V. zondag 26 september om 9.30 uur houden we de startzondag voor de winteractiviteiten van het nieuwe seizoen. We beginnen weer met een Bijbelkring, catechisaties, zondagsschool, maaltijdbijeenkomsten, vergaderingen, zangdiensten en noem maar op. Om een zegen daarover te vragen houden we de startdienst.

Daarna drinken we koffie met elkaar, vindt er een leuke activiteit plaats en houden we een maaltijd. We maken er een inspirerende gemeentezondag van. Later hoort u er meer over. Hopelijk komt u/jij ook, van harte welkom!

De Loods

Vrijdag 17 en Zaterdag 18 september en Vrijdag 1 en Zaterdag 2 oktober ALLES VOOR DE HALVE PRIJS!! (om ruimte te maken voor de Kerstversiering).

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U bent van harte welkom.

AVG

Volgens de nieuwe privacywet AVG is schriftelijke toestemming nodig voor het plaatsen van adresgegevens in openbare geschriften waarop men niet geabonneerd hoeft te zijn (zoals de Heuvel). Omdat dat niet haalbaar is zullen wij geen adresgegevens meer plaatsen in De Heuvel, tenzij gemeenteleden daarvoor nadrukkelijk toestemming hebben geven.

Voor de Protestantse Kerkbode en deze Weekbrief ligt het weer anders. Dat zijn organen die in een besloten kring worden verzonden en waarvoor een abonnement nodig is. Echter ook in de Protestantse Kerkbode en de Weekbrief zullen wij terughoudend zijn en plaatsten we alleen adresgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Wij hopen dat u begrip heeft voor dit aangescherpte, verplichte beleid.

Catechisatie

Wat is catechisatie? Op de catechisatie denken we met jongeren na over de vraag wie God is en wat Hij in je leven kan betekenen. We praten met elkaar over het geloof: over de schepping, over wie Jezus is, waarom Hij aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan, en waarom je in Hem zou geloven. Ook gaat het over ziekte en genezing, wonderen, vergeving en hoe je contact met God kunt hebben. We lezen wat de Bijbel erover zegt en je kunt al je vragen stellen!

Hopelijk leer je God zo (beter) kennen. En wat heel belangrijk is: we proberen het gezellig te maken. Je bent van harte welkom! We proberen twee groepen op te starten, één van 12-15 jaar en één van 16-22 jaar. De gespreksleider is ds. Kees Groenendijk.

Graag overleg ik met jullie op welke avond en hoe vaak we bij elkaar zullen komen. Daarom houden we een kennismakingsavond. De indeling is als volgt:

 • 12-15 jarigen: maandag 27 september van 19.00 – 19.45 uur in de kerk
 • 16-22 jarigen: maandag 27 september van 20.00 – 20.45 uur in de kerk

Kun je dan niet, maar denk je er wel over om mee te doen? Neem dan contact op met ds. Kees Groenendijk, 06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 12 september 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Thema: Verzoening

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 108: 1 (Mijn hart is, Heer, in U gerust)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van vergeving: Efeziërs 1: 7-8a

In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.

Leefregel: Efeziërs 4:32 – 5:3

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.

Zingen: Eigen Bundel 537: 1 en 2 (Doorgrond mijn hart)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen: Lied 227 2x (Loof de Heer, want Hij is goed!)

Schriftlezing: Johannes 8: 1-11

Een vrouw op overspel betrapt

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met Zijn vinger op de grond.  Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Zingen: Lied 870: 1,2,3 en 4 (Heilig God, geprezen zij uw komst door alles heen)

Preek

Zingen: Lied 381: 1,2 en 4 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)

De tafel wordt toebereid

Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken)

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’ In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’ Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’ Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed

Zingen: Lied 381: 5 (Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood)

Nodiging Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging

Zingen: Lied 381: 6 (Ik wil U danken, grote Levensvorst)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Eigen Bundel 508: 1,2 en 4 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Collecte bij de uitgang