Weekbrief 48 inclusief liturgie van zondag 28 november

Rondom de diensten

Zondag 28 november 10.00 uur, eerste Advent. Op deze eerste Adventszondag begint het nieuwe kerkelijk jaar. Het woord advent komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent. Straks met Kerstmis vieren we dat God naar ons toe komt in zijn zoon Jezus Christus. Hij komt naar ons toe om ons te verlossen van de duisternis, de zonde, Hij komt om licht, redding te brengen. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. In deze dienst zal D.V. ds. D.C. Groenendijk voorgaan. Ook is er dan zondagsschool. We zingen enkele liederen gezamenlijk, echter de meeste worden door voorzangers gezongen. Het kan zijn dat na de persconferentie van vrijdagavond het toch weer verandert. Wij wensen u een gezegende dienst.

Zondag 5 december, tweede Advent. In deze dienst hoopt Mevr. prop. C.E. Bakker uit Sommelsdijk voor te gaan.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie - Moldavië
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Zondag 28 november is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie – Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Coronamaatregelen

Helaas neemt het aantal coronapatiënten enorm toe. Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen hebben het CIO (Interkerkelijk Contact en Overheidszaken) en de Protestantse Kerk een advies uitgebracht. Onze gemeente volgt dit advies. Het gaat om de volgende punten:

 1. De basisregels gelden: blijf thuis bij klachten (en laat je testen), reinig je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest in je elleboog.
 2. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk dragen we een mondkapje.
 3. Kerkbezoekers krijgen een plaats toegewezen en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.
 4. We zitten op anderhalve meter uit elkaar (dit geldt niet voor gezinsleden en echtparen).
 5. Van te voren luchten wij de kerk en tijdens de dienst luchten wij ook door een deur (enigszins) geopend te houden (waar de wind niet vandaan komt). Er wordt door de adviseurs gezegd dat luchten erg belangrijk is.
 6. Vanwege het advies om maar een beperkt aantal liederen met de gemeente te zingen, zingen we 3 liederen gezamenlijk en worden de andere liederen door voorzangers gezongen.
 7. Het verzoek is ook om ingetogen te zingen.

U leest het, er zijn weer meer maatregelen gekomen. Wij hopen zo dat niemand tijdens de kerkdiensten een besmetting oploopt. Laten we elkaar vanuit de liefde van Christus niet uit het oog verliezen. We sluiten niemand uit en geven elkaar de noodzakelijke ruimte. Wij wensen u, ondanks deze beperkingen, gezegende diensten. Overigens besluiten steeds meer kerken in deze dagen om het zingen te beperken of er helemaal van af te zien.

Zondagsschool

Omdat het Advent is en we toeleven naar het Kerstfeest hoopt de zondagsschoolleiding iedere week zondagsschool te geven. Iedere week wordt er aan het begin van de dienst door één van de zondagsschoolkinderen een Adventskaars aangestoken en een gedichtje opgezegd. We hopen dat het allemaal doorgang kan vinden.

Zangdiensten

Naar aanleiding van het advies van het CIO en de PKN om het aantal te zingen liederen te beperken en ook om ingetogen te zingen heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om tot nader order de zangdiensten af te gelasten. Het is heel jammer dat wij hiertoe moesten beslissen, echter vanwege ons kleine kerkgebouw leek ons dat het beste. We denken nog na over een andere invulling van de zangdiensten, maar daar zijn we nog niet uit.

Wel en wee

Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. In Deuteronomium 33: 27 lezen we: ‘Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig.’ Mag de Heer u ook sterken.

Mobiliteitsprobleem

Het lijkt er op dat steeds meer gemeenteleden problemen ondervinden om naar de kerk of andere kerkelijke bijeenkomst te komen. Dat kan zijn vanwege het gemis van passend vervoer, (tijdelijke) ziekte of handicap of om nog weer andere redenen (bijvoorbeeld ’s avonds niet meer de deur uit gaan). De kerkenraad wil graag eventuele knelpunten signaleren en deze proberen op te lossen, ongeacht of u dichtbij of veraf woont. Zo was er in het verleden de autodienst, waarbij afspraken werden gemaakt over halen en brengen en eventuele andere benodigde ondersteuning door andere gemeenteleden.

Als u belemmeringen ervaart in het kunnen bezoeken van kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten, laat het dan aan een van de kerkenraadsleden weten. We kijken dan hoe we dit voor de toekomst kunnen oplossen. We helpen elkaar ten slotte graag. We zien dan ook uit naar uw reactie.

Bijbelkring

Vanwege de toegenomen besmettingen hebben we besloten om de kringavonden over Jesaja uit te stellen zolang het nodig is. Erg jammer, we waren net goed op dreef, maar dit is belangrijker. We hopen dat het uitstel niet lang hoeft te duren.

Catechisatie

Dinsdag 30 november van 19.15-20.15 uur hopen we wel catechisatie te houden. Jullie zijn van harte welkom in de bovenzaal van de kerk. Natuurlijk zitten we op anderhalve meter afstand van elkaar.

De Loods

De Loods is weer geopend op vrijdag 26 november en zaterdag 27 november.

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

U bent van harte welkom.

Kopij De Heuvel

De kopij voor de Kerst-Heuvel moet maandag 29 november ingeleverd worden bij Corry van der Heiden. Het liefst per email: deheuvel@ziggo.nl

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 28 november 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 10.00 uur

1e Advent

Thema: God met ons

Welkom en afkondigingen

Intochtslied (samenzang) Psalm 24: 4 en 5 (Gij poorten, hef uw hoofd omhoog)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aansteken 1e adventskaars

Gebed van toenadering

Woord van vergeving Jesaja 1:18 Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

Regel voor het leven: de Tien Geboden

Zingen Eigen Bundel: 531: 1,3 en 4 (Ik wandel in het licht met Jezus)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen Eigen Bundel: 825: 1 en 3 (Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel)

Kinderen gaan naar de zondagsschool

1e Schriftlezing Jesaja 7: 1, 9b-17

Lied Lied 466: 1 (O wijsheid, daal als vruchtbare taal!)

2e Schriftlezing Matteüs 1: 20b-25

Lied (samenzang) Lied 466: 2 en 7 (O kom, die Heer en meester zijt)

Preek

Lied Lied 441: 1,6 en 10 (Hoe zal ik U ontvangen)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor collecten

Slotlied (samenzang) Lied 442 (Op U, mijn Heiland blijf ik hopen)

Zegen

Lied (samenzang) Lied 415: 3 (Amen, amen, amen )

Collecte bij de uitgang