Weekbrief 49 inclusief liturgie van zondag 5 december

Rondom de diensten

Zondag 5 december, tweede Advent. Op deze zondag hoopt om 10.00 uur proponent mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk voor te gaan. We bereiden ons voor op het geboortefeest van Christus, die is gekomen om licht te brengen aan allen die leven in duisternis. Ook is er zondagsschool. We zingen enkele liederen gezamenlijk, de meeste worden door voorzangers gezongen.

Zondag 12 december, derde Advent. Om 10.00 uur hoopt dan ds. Groenendijk voor te gaan. We staan stil bij de profetie van Jesaja 8:19-9:6 over de komst van het Kind dat voor ons geboren wordt, de Vredevorst.

Zondagavond 12 december om 20.00 uur. Dan houden we D.V. een aangepaste Advents-zangdienst. Omdat een fysieke zangdienst helaas geen doorgang kan vinden, doen we het nu online. Onder begeleiding van Jan Hardlooper zullen Cathelijn Oudshoorn en Kees Groenendijk prachtige advents- en kerstliederen ten gehore brengen en tussendoor korte verbindende teksten uitspreken. Thuis kunt u volop meezingen.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Coronamaatregelen

Helaas neemt het aantal coronapatiënten enorm toe. Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen hebben het CIO (Interkerkelijk Contact en Overheidszaken) en de Protestantse Kerk een advies uitgebracht. Onze gemeente volgt dit advies. Het gaat om de volgende punten:

 1. De basisregels gelden: blijf thuis bij klachten (en laat je testen), reinig je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest in je elleboog.
 2. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk dragen we een mondkapje.
 3. Kerkbezoekers krijgen een plaats toegewezen en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.
 4. We zitten op anderhalve meter uit elkaar (dit geldt niet voor gezinsleden en echtparen).
 5. Van te voren luchten wij de kerk en tijdens de dienst luchten wij ook door een deur (enigszins) geopend te houden (waar de wind niet vandaan komt). Er wordt door de adviseurs gezegd dat luchten erg belangrijk is.
 6. Vanwege het advies om maar een beperkt aantal liederen met de gemeente te zingen, zingen we 3 liederen gezamenlijk en worden de andere liederen door voorzangers gezongen.
 7. Het verzoek is ook om ingetogen te zingen.

U leest het, er zijn weer meer maatregelen gekomen. Wij hopen zo dat niemand tijdens de kerkdiensten een besmetting oploopt. Laten we elkaar vanuit de liefde van Christus niet uit het oog verliezen. We sluiten niemand uit en geven elkaar de noodzakelijke ruimte. Wij wensen u, ondanks deze beperkingen, gezegende diensten. Overigens besluiten steeds meer kerken in deze dagen om het zingen te beperken of er helemaal van af te zien.

Zondagsschool

Omdat het Advent is en we toeleven naar het Kerstfeest geeft de zondagsschoolleiding iedere week zondagsschool. Iedere week wordt er aan het begin van de dienst door één van de zondagsschoolkinderen een Adventskaars aangestoken en een gedichtje opgezegd. Even later is er dan zondagsschool.

Zangdiensten

Naar aanleiding van het advies van het CIO en de PKN om het aantal te zingen liederen te beperken en ook om ingetogen te zingen heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om tot nader order de zangdiensten af te gelasten. Het is heel jammer dat wij hiertoe moesten beslissen, echter vanwege ons kleine kerkgebouw leek ons dat het beste. We denken nog na over een andere invulling van de zangdiensten, maar daar zijn we nog niet uit.

Wel en wee

In verband met de privacy regels worden hier niet de namen van mensen genoemd.

Enkele andere gemeenteleden hebben ook met ziekte en zorgen te maken of zijn herstellende. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. Jesaja zegt: “de jonge vrouw zal een zoon baren en hem Immanuel noemen. Hij zal het kwade verwerpen en het goede kiezen” (Jesaja 7:14). Mag de Heer, wiens naam ook Immanuel is (God met ons betekent dat), u sterken en bij u zijn

Bijbelkring

Vanwege de toegenomen besmettingen hebben we besloten om de kringavonden over Jesaja uit te stellen zolang het nodig is. Erg jammer, we waren net goed op dreef, maar dit is belangrijker. We hopen dat het uitstel niet lang hoeft te duren.

Catechisatie

D.V. dinsdag 7 december van 19.15-20.15 uur is er weer catechisatie. Jullie zijn van harte welkom in de bovenzaal van de kerk. Natuurlijk zitten we op anderhalve meter afstand van elkaar.

Weeksluiting Heemzicht

Vanaf september zijn we met enthousiasme gestart met de weeksluitingen in Heemzicht, iedere vrijdagavond om 18.30 uur. In eerste instantie zijn de vieringen alleen voor de bewoners van het verzorgingshuis. Het begon heel prettig te lopen. Helaas zijn we vanwege de nieuwe coronamaatregelen genoodzaakt de weeksluitingen tot nader order af te gelasten. We hopen zo snel mogelijk de draad weer op de pakken.

De Loods

De Loods is weer geopend op vrijdag 10 december en zaterdag 11 december.

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

U bent van harte welkom.

Samen aan tafel

Woensdag 6 oktober en woensdag 3 november was er weer ‘Samen aan tafel’. Iedereen was blij dat we elkaar weer konden ontmoeten en met elkaar konden eten. Het waren dan ook gezellige avonden. In oktober heeft Johan Venus voor ons gekookt en in november heeft Heemzicht gekookt. Helaas, vanwege de maatregelen was 3 november voorlopig weer even de laatste avond, 1 december kon niet doorgaan. We hopen dat het van korte duur is en dat we in het nieuwe jaar onze gasten weer kunnen ontvangen.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 5 december 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 10.00 uur

2e Advent

Mededelingen

Intochtslied (allen) Lied 441: 1 en 7 (Hoe zal ik U ontvangen)

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken adventskaars en lezen gedicht door Rik

Zingen Ps 80: 1 en 2 (O God van Jozef, leid ons verder)

Gebed om ontferming

Zingen Lied 441: 5 (Hoe zal ik U ontvangen)

Leefregel

Gebed bij de opening van de Schrift

Zingen Wb 828 (Lees je bijbel, bid elke dag)

Kinderen naar de zondagsschool

Schriftlezing Maleachi 3: 1-4

Zingen Lied 158a: 1 en 3 (God zij geloofd uit alle macht)

Schriftlezing Lucas 3: 1-6

Zingen Lied 456b: 1, 2, 3 en 4

Verkondiging

Zingen (allen) Lied 439: 1, 2 en 3 (Verwacht de komst des Heren)

Gebeden

Slotlied (allen) Lied 440: 1 en 4 (Ga, stillen in den lande)

Zegen

Lied Lied 415: 3 (Amen, amen, amen )

Collecte bij de uitgang