Weekbrief 50 inclusief liturgieën zondag 12 december

Rondom de diensten

Zondag 12 december, derde Advent. Om 10.00 uur hoopt dan ds. Groenendijk voor te gaan. We staan stil bij de profetie van Jesaja 8:19-9:6 over de komst van het Kind dat voor ons geboren wordt, de Vredevorst. Ook is er dan zondagsschool. We zingen enkele liederen gezamenlijk, de meeste worden door voorzangers gezongen.

Zondagavond 12 december om 20.00 uur, online dienst. We houden D.V. een aangepaste Advents-Kerstzangdienst, omdat een fysieke zangdienst helaas geen doorgang kan vinden. Onder begeleiding van Jan Hardlooper zullen Cathelijn Oudshoorn en Kees Groenendijk prachtige advents- en kerstliederen ten gehore brengen en tussendoor korte verbindende teksten uitspreken. Thuis kunt u volop meezingen.

Zondag 19 december, vierde Advent. Om 10.00 uur hoopt dan ds. E. Agterhuis uit Heinenoord voor te gaan.

Wij wensen u gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Coronamaatregelen

Helaas neemt het aantal coronapatiënten enorm toe. Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen hebben het CIO (Interkerkelijk Contact en Overheidszaken) en de Protestantse Kerk een advies uitgebracht. Onze gemeente volgt dit advies. Het gaat om de volgende punten:

 1. De basisregels gelden: blijf thuis bij klachten (en laat je testen), reinig je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest in je elleboog.
 2. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk dragen we een mondkapje.
 3. Kerkbezoekers krijgen een plaats toegewezen en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.
 4. We zitten op anderhalve meter uit elkaar (dit geldt niet voor gezinsleden en echtparen).
 5. Van te voren luchten wij de kerk en tijdens de dienst luchten wij ook door een deur (enigszins) geopend te houden (waar de wind niet vandaan komt). Er wordt door de adviseurs gezegd dat luchten erg belangrijk is.
 6. Vanwege het advies om maar een beperkt aantal liederen met de gemeente te zingen, zingen we 3 liederen gezamenlijk en worden de andere liederen door voorzangers gezongen.
 7. Het verzoek is ook om ingetogen te zingen.

U leest het, er zijn weer meer maatregelen gekomen. Wij hopen zo dat niemand tijdens de kerkdiensten een besmetting oploopt. Laten we elkaar vanuit de liefde van Christus niet uit het oog verliezen. We sluiten niemand uit en geven elkaar de noodzakelijke ruimte. Wij wensen u, ondanks deze beperkingen, gezegende diensten. Overigens besluiten steeds meer kerken in deze dagen om het zingen te beperken of er helemaal van af te zien.

Zondagsschool

Omdat het Advent is en we toeleven naar het Kerstfeest geeft de zondagsschoolleiding iedere week zondagsschool. Iedere week wordt er aan het begin van de dienst door één van de zondagsschoolkinderen een adventskaars aangestoken en een gedichtje opgezegd. Soms is er ook een kindervertelling in de kerk, waarna de zondagsschool begint.

De kinderen zijn van harte welkom!

Wel en wee

In verband met de privacyregels worden hier geen namen genoemd.

Enkele andere gemeenteleden hebben ook met ziekte en zorgen te maken of zijn herstellende. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. Jesaja zegt: “Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen” (Jes.9:1). Jesaja spreekt hier over de komst van Jezus, onze Redder. Mag Hij bij u ook de duisternis verdrijven en u licht geven.

Catechisatie

D.V. dinsdag 14 december van 19.15-20.15 uur is er weer catechisatie. Jullie zijn van harte welkom in de bovenzaal van de kerk. Natuurlijk zitten we op anderhalve meter afstand van elkaar.

Weeksluiting Heemzicht

Vanaf september zijn we met enthousiasme gestart met de weeksluitingen in Heemzicht, iedere vrijdagavond om 18.30 uur. In eerste instantie zijn de vieringen alleen voor de bewoners van het verzorgingshuis. Het begon heel prettig te lopen. Helaas zijn we vanwege de nieuwe coronamaatregelen genoodzaakt de weeksluitingen tot nader order af te gelasten. We hopen zo snel mogelijk de draad weer op de pakken.

De Loods

Zaterdag 11 december van 10.00-12.30 uur is de Loods weer open.

Volgende week vrijdag en zaterdag, 17 en 18 december, is er een extra openstelling van de Loods. Alles is dan voor de halve prijs.

Vanzelfsprekend houden we ons aan de coronamaatregelen. U bent van harte welkom. 

Salinee

Ons sponsorkind Salinee is ondertussen alweer 8 jaar! Met onze gemeente steunen we via de zending , en via de organisatie Compassion, al 4 jaar Salinee en haar ouders en de dorpsgemeenschap waar zij wonen in Thailand! Het is een dorpje in het berglandschap waar zij wonen en zij gaat daar naar school en het gezin is betrokken bij de kerkelijke gemeente daar. Salinee heeft soort geloofslessen via de school. Zij heeft twee jaar geleden een fiets gekregen via Compassion en dus van ons. Zij is er erg blij mee. Ook hebben ze daar last van corona. De handel in fruit van het land binnen hun dorpje is veranderd. Salinee heeft aan ons gevraagd of we voorbede willen doen voor haar en hun gezin. Wij hebben als zending 50 euro gegeven voor de kerstgift en daarmee krijgen ook kinderen die niet gesponsord worden een cadeautje. Ik hoop dat wij met elkaar ook voor Gods Zegen kunnen bidden voor Salinee, hun gezin en de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. En dank ook voor uw giften die we via de zendingsbus en bankrekening van u mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet De zendingscommissie

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 12 december 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 10.00 uur

2e Advent - Thema: Tel jij ook mee?

Welkom en afkondigingen

Intochtslied (allen) Psalm 27: 1 en 7 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aansteken 3e adventskaars en lezen gedicht

Gebed van toenadering

Woord van vergeving: Kolossenzen 1: 13-14

Regel voor het leven: Kolossenzen 3: 12-17

Zingen Lied 1005: 1,4 en 5 (Zoekend naar licht)

Gebed om om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen Lied 433: 1 en 2 (Kom tot ons de wereld wacht)

Kinderen gaan naar de zondagsschool 

1e Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6

2e Schriftlezing: Lucas 1:78-79

Zingen (allen) Lied 448: 1,5,7 en 9 (Het volk dat wandelt in het duister)

Preek

Zingen Gezang 117: 1,3 en 4 (Liedboek 1973)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied (allen) Lied 482: 1 en 3 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

Zegen

Lied Lied 415: 3 (Amen, amen, amen )

Collecte bij de uitgang

 

Liturgie zondag 12 december 2021

Dorpskerk Piershil - online 20.00 uur

Welkom, groet

Aanvangstekst: Enkele verzen uit Jesaja 7

Gezang 125

1. O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer !

Weest blij, weest blij, o Israël ! Hij is nabij, Immanuël !

2. O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie,

van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw.

Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël !

3. O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend;

verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds uw morgenrood.

Weest blij, weest blij, o Israël ! Hij is nabij, Immanuël !

5. O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israël ! Hij is nabij, Immanuël !

Gebed

Enkele verzen uit Jesaja 9

Lied 482

Er is uit 's werelds duistre wolken

een groot licht stralend opgegaan

bedreigt het donker alle volken,

wij zullen in het zonlicht staan.

Glorie aan God, de overwinning

is ongekend, de vreugde groot;

de aarde jubelt hoor ons zingen:

wij delen in een rijke oogst!

 

Wég loden last die op ons drukte,

de stang, het juk, ons ongeluk,

de zweep, de stok die diep deed bukken,

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk!

Verbrand de laarzen der soldaten

en elke mantel rood van bloed;

geen wapentuig meer door de straten --

de velden vol van overvloed.

 

Godlof, een kind is ons geboren,

een held zal onze koning zijn,

die raadsman, God-met-ons zal heten-

die zoon zal onze vader zijn!

Vorst die met vrede ons wil kronen

van nu af tot in eeuwigheid,

de Eeuwige zal Hem doen tronen

op recht en op gerechtigheid.

 

In het Licht (Sela)

In de donkere nacht

Verschijnt een licht

En de duisternis

Krijgt het niet in haar macht.

 

Eeuwenlang al voorzegd:

Het woord van God

Dat geboren wordt.

Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,

Zien wij zijn goedheid,

Zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,

Brengt Hij in kleinheid

Zijn grootheid dichtbij.

 

Niemand ziet Gods gezicht,

Maar in zijn zoon

Wordt Hij een persoon,

Maakt Hij bekend wie Hij is.

In het licht van Gods Zoon,

Zien wij zijn goedheid,

Zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,

Brengt Hij in kleinheid

Zijn grootheid dichtbij.

In het licht van Gods Zoon,

Zien wij zijn goedheid,

Zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,…

Gedicht

Enkele verzen uit Jesaja 11

Lied 473

Er is een roos ontloken Uit barre wintergrond, Zoals er was gesproken Door der profeten mond. En Davids oud geslacht Is weer opnieuw gaan bloeien In 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen, Dat uitverkoren zaad, Is door een maagd ontvangen Uit Gods verborgen raad. Maria was bereid, Toen Gabriel haar groette In 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen Heeft, naar Jesaja sprak, De winterkou verdragen Als allerdorste tak. O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken In 't midden van de dood.

Lied 441: 1,2,4,6 en 7

1 Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet? U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed! O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet waarmee ik U moet eren. U waardig welkom heet.

2 Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet. En ik stem in met psalmen waarmee ik U begroet. Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg, mijn zangen zijn het vaandel dat zich in eerbied neigt.

4 Van boeien die mij bonden ben ik door U bevrijd. U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd. U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt.

6 Schrijf, mensen, in uw harten dit, als verdriet u kwelt, uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld. Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan. De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan!

7 Waarom u zorgen maken met vragen, dag en nacht, hoe u Hem zult ontvangen met uw gebrek aan kracht? Hij komt, Hij komt met liefde, wil zo graag bij u zijn! Want Hij weet van uw grieven, en Hij stilt al uw pijn.

Kort meditatief moment

Wij trekken in een lange stoet (Sela)

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem! Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad. Al dreigt hij met een grote mond dat hij u steeds verslaat, straks ligt hij dodelijk verwond wanneer zijn rijk vergaat. Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

In de stad van Koning David (Lied 37 Uit aller mond)

1. In de stad van Koning David

zoals lang reeds was voorzegd,

werd een baby door zijn moeder

in een kribbe neergelegd.

Jezus Christus was dat kind,

door Maria teer bemind.

2. Hij kwam uit de hoge hemel,

Hij de koning van ’t heelal.

Heel eenvoudig was zijn woning

en zijn wieg stond in een stal.

Armen riep Hij in zijn kring,

toen Hij door de wereld ging.

3. En in al zijn kinderjaren

is Hij opgegroeid als wij.

Hij was klein en zwak en hulploos,

soms verdrietig, dan weer blij.

Daarom leeft Hij met ons mee,

weet Hij van ons wel en wee.

4. Eenmaal zien ook onze ogen

Hem, die ons zijn liefde toont,

want dat Kind is onze Heiland

die nu in de hemel woont.

Hij brengt al Gods kindren thuis

bij Hem in het vaderhuis.

5. Nee, niet in die stal op aarde

met de dieren aan de kant

zien wij Hem, maar in de hemel,

zittend aan Gods rechterhand.

In het wit, op ’t hoofd een kroon,

staan Gods kindren rond de troon.

Gebed

Lied 447

1. Het zal zijn in het laatste der tijden

dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,

dat de wegen er heen zullen leiden

en de volken der aarde op weg zullen gaan

om de rechten des Heren te leren,

zich tot God en elkaar te bekeren.

2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken

en beschamen der bergen en heuvelen trots,

zal van Sion uit blijde weerklinken

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.

Tot bescherming van allen die leven

staat de wet van Gods heil er geschreven.

3. En een smidse van 't huis onzes Heren

maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht

Niemand zal meer een wapen hanteren;

maar zij groeten elkaar in het heldere licht

van de waarheid die eindlijk zal dagen

over mensen van zijn welbehagen.

 

Gij zijt het licht, temidden van het duister (melodie: Ik bouw op U)

Gij zijt het licht, temidden van het duister.

Er straalt een ster, vol helderheid en glans.

Ziedaar het Kind, gekomen voor ons allen,

Gods eigen Zoon, Die ons zo teer bemint.

Geen pracht, geen praal, Zijn komst was zonder luister,

toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint.

 

Hij is Uw Heer en wil voor alle mensen

een Redder zijn, nooit bent U meer alleen.

Hij is uw kracht, gezonden door de Vader.

Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht.

Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld,

dat is Uw Heer, Die alles heeft volbracht.

 

Zegenbede