Weekbrief 1

Rondom de diensten

De diensten zijn online te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Oudejaarsavond om 19.30 uur (onlinedienst) sluiten we dit bewogen jaar met God af. Ds. Groenendijk zal dan D.V. voorgaan.

Nieuwjaarsmorgen om 10.30 uur (onlinedienst) houden we D.V. een korte dienst, waarin we als gemeente (op afstand) het nieuwe jaar met God beginnen. Want zonder Hem kunnen wij niets doen. Hem bidden we om kracht om met goede moed het nieuwe jaar in de gaan. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan.

Zondag 2 januari om 10.00 uur (onlinedienst) is D.V. uw voorganger ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel.

U en jij bent van harte welkom de komende onlinediensten te volgen. Hoewel we de diensten noodzakelijkerwijs thuis moeten volgen hopen we dat u erdoor bemoedigd en aangeraakt wordt.

Collecten

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen is de zgn. Oudejaarscollecte. Deze collecte komt geheel ten goed aan onze kerk.

Zondag 2 januari zijn de collecten als volgt:

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Vanwege de online diensten kunt u uw collectebijdragen overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Coronamaatregelen

Onze gemeente volgt de adviezen van de Protestantse Kerk. Dat betekent het volgende:

 1. Wij houden gedurende de lockdown alleen onlinediensten. Slechts degenen met een taak zijn in de kerk aanwezig.
 2. De liederen worden gezongen door voorzangers. Dankbaar zijn we dat dat weer mogelijk is.
 3. Er vinden gedurende de lockdown geen groepsactiviteiten plaats.
 4. Het bezoekwerk wordt beperkt tot de noodzakelijke bezoeken bij ziekte of een overlijden.

Wij hopen dat u ondanks deze beperkende maatregelen toch via de onlinediensten bemoedigd mag worden door Gods Woord en Hem eer zult kunnen bewijzen. Gezegende diensten wensen wij u toe.

Vervanging tijdens Kerstdagen

Wegens corona van mijn moeder gaf de GGD mij te kennen dat ik in quarantaine moest tot de uitslag van de PCR-test. Vandaar dat ik tot mijn spijt niet kon voorgaan op Kerstavond en 1e Kerstdag. Op een zorgvuldige en warme wijze hebben respectievelijk Corry van der Heiden en Pim Visser mijn preken voorgedragen in de onlinediensten. Dat is heel fijn en goed verlopen. Wegens quarantaine van de proponent Koudijs heeft Peter de Lange vervolgens de dienst van 2e Kerstdag overgenomen. Ook dat was een fijne en warme dienst. Jullie hebben de vervanging spontaan en met vertrouwen op Gods hulp opgepakt. Veel dank daarvoor. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zo’n kerkenraad! De uitslag van mijn PCR-test bleek negatief te zijn. God zij dank mag ik nu weer voorgaan rond Oud en Nieuw.

Bloemen

Afgelopen week en de komende weken zullen er geen bloemen bezorgd worden. Vóór in de kerk staat een prachtig Kerst boeket, dit zal voorlopig blijven staan.

Wel en wee

Afgelopen week zijn twee gemeenteleden overleden en diverse mensen zijn ziek of hebben zorgen. Vanwege de privacy noemen we hier niet hun namen (deze staan vermeldt in de nieuwsbrief). Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. God zegt in Jesaja 41: 10: “Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.” Mag u dat ook zo ondervinden!

Gebruik NBV 21 vanaf kerstavond

Op Kerstavond gaan wij als gemeente vanaf de kansel voor het eerst gebruik maken van vernieuwde bijbelvertaling NBV21. Het is de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Reacties van duizenden lezers zijn daarin benut, de nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt. Al met al zijn er 12.000 verbeteringen aangebracht. Ook zijn de eerbieds-hoofdletters bij persoonlijke voornaamwoorden van God en Jezus weer terug (bijvoorbeeld: ze wikkelde Hem in doeken). We kunnen vaststellen dat de NBV21 brontekstgetrouwer is en tegelijk helder Nederlands bevat. De Bijbel speelt een onmisbare rol in de ontwikkeling van ons geloof in God. Wij hopen dat de NBV21 eraan zal bijdragen dat de Bijbel nog sterker als bron van iemands leven gaat functioneren. Dat mensen de boodschap van Gods oneindige trouw door Jezus Christus door deze nieuwe vertaling nog meer gaan ontdekken of voor het eerst daardoor aangeraakt worden

Vakantie

Wij zouden begin januari een week vakantie hebben. Vanwege de lockdown en de ziekte van mijn moeder zien we daar nu van af. Ik ben nu gewoon aan het werk. Momenteel hebben een aantal gemeenteleden met ziekte te maken en er ligt nog heel wat schrijfwerk. 

Jaarwisseling

Na de Kerstdagen volgt alweer de jaarwisseling. Vreugde en zegen mochten we als gemeente in het afgelopen jaar meemaken, maar ook waren de zorgen en het verdriet onder andere wegens corona groot in het afgelopen jaar. Maar hoe dan ook, wij weten: “Mijn tijden zijn in Uw hand” (Psalm 31:16). Ik weet aan Wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag na dag en jaar na jaar. Wij wensen u een goede jaarwisseling toe en alvast veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de onlinedienst op Oudejaarsavond 2021 om 19.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Ik ben het die jullie troost

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 31: 1, 4 en 6 (Op U vertrouw ik Heer der heren)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 51: 12-16

Zingen: Eigen Bundel 578: 1,3 en 5 (Uren, dagen, maanden, jaren)

Preek Thema: Ik ben het die jullie troost Tekst: Jes. 51: 12-13 Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Hoe kun je de HEER vergeten, die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen?

Zingen: Lied 90a: 1,2.4 en 6 (O God die droeg ons voorgeslacht)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Lied 245: 1 en 2 (‘k Wil U, o God mijn dank betalen)

Zegen

Zingen: Lied 415:3 (Amen, amen, amen)

Liturgie onlinedienst op nieuwjaarsmorgen 10.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 68:7 (God zij geprezen met ontzag)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Schriftlezing:

 • Psalm 86 (NBV21)
 • NBG51: 11a

Zingen: Eigen bundel: 583: 1 en 2 (Leer mij Uw weg, o Heer)

Preek. Tekst: Psalm 86: 11a Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele.

Zingen: Psalm 86: 4 en 5 (Leer mij naar uw wil te handelen)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Lied 835: 1,2 en 4 (Jezus, ga ons voor)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)

Orde van dienst zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur te Piershil

Tekst: 'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen'. – Johannes 1:5.

 

Mededelingen

Intochtslied Ps 27: 1 en 2 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Ps 27: 4 en 7 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here)

1 Johannes 1: 1-2: 2

Zingen Lied 834: 1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gebed

Schriftlezing NBV21

Genesis 1: 1-5

Johannes 1: 1-5

Zingen Wb 507: 1 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Preek

Zingen Wb 531: 1 en 2 (Ik wandel in het licht met Jezus)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecten

Zingen Wb 531: 3 en 4 (Ik wandel in het licht met Jezus)

Zegen

Lied Lied 415: 3 (Amen, amen, amen )