Weekbrief 21 inclusief liturgie zondag 21 mei

Rondom de diensten

Zondag 21 mei, Wezenzondag, om 9.30 uur, zal D.V. ds. Groenendijk voorgaan. We noemen dit Wezenzondag omdat dit de zondag is tussen Hemelvaartsdag, waarop we stilstaan bij Jezus’ hemelvaart, en Pinksteren, waarop de we de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Maar we weten: Hij liet ons niet als wezen achter, Hij stuurde ons een andere Helper, de Heilige Geest.

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag, om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. Jezus had gezegd: Straks als Ik er niet meer ben laat Ik jullie niet alleen. Ik stuur jullie mijn Heilige Geest, waardoor Ik in jullie ben (Joh.14:20). En daardoor, doordat zijn Geest in ons is, kunnen wij Jezus’ licht weerspiegelen. ’t Is zoals het bekende Pinksterlied het zegt: Schijn in mij, schijn door mij. Jezus’ licht schijnt in ons en door de Heilige Geest kunnen wij Zijn licht verspreiden. Dat gaan we vieren met Pinksteren. Er is dan ook weer zondagsschool en koffiedrinken na afloop.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Volgende week zondag, 1e Pinksterdag, is de 1e collecte bestemd voor Kerk in Actie en Egypte. Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte. Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Egypte of doneer online.

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Bloemen

Zondag 14 mei is er weer een plantje in het voedselkastje naast de kerk geplaatst. Daarmee hopen we weer iemand te verblijden. Fijn is het dat er met regelmaat gebruik wordt gemaakt van artikelen uit het voedselkastje.

Wel en wee

Van enkele gemeenteleden wordt het wel en wee vermeldt in de weekbrief die per e-mail wordt verstuurd. Vanwege privacy wordt dit niet op internet gedeeld. 

Enkele andere gemeenteleden verkeren wegens ziekte of zorgen ook in een moeilijke tijd. Wij bidden voor allen die een zware tijd moeten doormaken. Over de hemelvaart van Jezus lezen we: “Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel” (Luc.24:51). Dat betekent: Jezus’ zegen gaat maar door, ook nu nog vanuit de hemel. Mag deze blijvende zegen van Jezus u sterken!

Examens

Wij bidden onze jongeren die examen moeten doen wijsheid en kracht toe. Dat jullie inspanning en leerwerk van de afgelopen tijd beloond mag worden. Mogen jullie de rust vinden om je op het examen te concentreren. Veel sterkte en zegen gewenst!

De Loods

De Loods is geopend op vrijdag 26 mei van 13.00-16.00 uur en zaterdag 27 mei van 10.00-12.30 uur. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Ook kunt u uw spullen voor ‘Cibus’, het voedselkastje, hier kwijt. Er staat een krat wat hiervoor speciaal bestemd is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Verhuur pastorie

De pastorie van onze gemeente aan de Margrietstraat 3 in Piershil is weer enige maanden verhuurd geweest. Deze ambtswoning is per 1 mei 2023 weer beschikbaar voor tijdelijke verhuur, dat wil zeggen voor een periode van niet langer dan 2 jaar. Mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar (tijdelijke) woonruimte en bereid zijn een goede marktconforme huur te betalen, geeft u dat dan even door aan een van de kerkrentmeesters. Contactpersoon voor het college voor de pastorie is Peter de Lange.

Zondagsschool

In de Pinkster Heuvel die vandaag of morgen verspreid wordt, is het stukje van de zondagsschool niet opgenomen. Onderstaand de mededeling van de leiding zoals het eigenlijk in de Heuvel had moeten staan: Bij het uitkomen van deze Heuvel duurt het ongeveer nog 8 weken dat de zomervakantie zal beginnen.

Tot die tijd is er nog 1x zondagsschool op 28 mei. Op 25 juni zal er geen zondagsschool zijn, omdat Rik dan afscheid zal nemen. De kinderen blijven in de kerk tijdens de dienst. Op 2 juli willen we met de kinderen ontbijten, dit ter afsluiting van het seizoen. We hopen nog op een gezellig samenzijn met elkaar. Hartelijke groet van de leiding van de zondagsschool.

Witte Bundel

Januari 2008 werd er een brief verspreid onder de gemeenteleden waarin de kerkenraad vroeg om liederen op te geven die u graag opgenomen zou zien in de nieuw te maken zangbundel. Dat gebeurde en na maanden en maanden intensief bezig geweest te zijn, kwam de nieuwe zangbundel tot stand.

Voor het eerst werd hieruit gezongen tijdens de startzondag op 27 september 2009. De kerkenraad heeft gedacht dat het inmiddels tijd wordt om deze bundel aan te passen. Zo staan er diverse liederen in die nooit of sporadisch gezongen worden. Ook staan er een aantal liederen in die inmiddels opgenomen zijn in het nieuwe liedboek. Maar soms missen er ook wel liederen die we graag zouden zingen.

Onze vraag aan u is dus, net als in 2008: Wilt u 5 liederen opgeven die u graag in de witte bundel zou willen zien. Dan gaan wij aan de slag en zullen proberen er weer iets moois van te maken.

U kunt uw liederen mailen naar: hervormdpiershil@ziggo.nl U mag het natuurlijk ook op een briefje schrijven en dat afgeven bij Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12 of bij één van de andere kerkenraadsleden. Op de tafel achter in de kerk staat een mand waar u het ook in kunt doen. Hartelijk dank namens de zangbundelcommissie.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op Wezenzondag, 21 mei 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Hij blijft altijd bij ons

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 136: 1,3,4 en 13 (Looft den Heer, want Hij is goed)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Leefregel: Johannes 15: 9-17

Zingen: Zingen: Witte bundel 505 (Majesteit) 1e Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20

Zingen: Lied 704 (Dank, dank nu allen God)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 505 (Majesteit)

1e Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20

2e Schriftlezing: Handelingen 1: 3-11

Zingen: Lied 666 (De Heer is opgetogen)

Preek

Zingen: Lied 663 (Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 413 (Grote God, wij loven U)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)