Weekbrief 23 inclusief liturgieën zondag 4 juni

Rondom de diensten

Zondag 4 juni om 9.30 uur: Jeugddienst. Aanstaande zondagmorgen sluiten we D.V. in de kerk het catechisatieseizoen af met een jeugddienst. Deze dienst is voorbereid met de catechisanten en gaat over engelen, een onderwerp waarover we in het afgelopen seizoen gesproken hebben. Het thema is: ‘Hoe zit dat nou met engelen? In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over engelen. We hebben het ook over beschermengelen. Waar zijn de engelen dan? Al die vragen komen aan de orde. De jongeren werken zelf mee aan de dienst o.a. door het begeleiden van een lied op de piano, door de lezingen te verzorgen en ervaringen met engelen te delen.

Zondag 4 juni om 20.00 uur: Zangdienst. Deze avond is er D.V. weer een zangdienst. De liederenkeuze wordt verzorgd door Adriaan Veerman en Johan Mourits, de orgelbegeleiding eveneens door Johan en de dienstleider is Corry van der Heiden.

Zondag 11 juni om 9.30 uur hoopt ds. mevr. L. Tamminga uit Rotterdam voor te gaan. We zullen ons dan ook voorbereiden op het Heilig Avondmaal van de zondag daarop.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Hartelijk dank!

Wel en wee

In de weekbrief die per e-mail wordt verstuurd staat deze week ook een bericht van overlijden. Vanwege privacy wordt dit niet op internet gedeeld. 

Een aantal gemeenteleden verkeren wegens ziekte of zorgen in een moeilijke tijd. Wij bidden voor hen. Jezus zendt na Zijn hemelvaart de Heilige Geest, ook wel de Pleitbezorger of de Trooster genoemd, die altijd bij ons zal zijn (Johannes 14:16). Mag de Heilige Geest, de Trooster u ook troost bieden, omdat Hij altijd bij ons is. Mogen allen die het moeilijk hebben troost vinden bij de Trooster.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag 28 mei is weer in het voedselkastje geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

De Loods

De Loods is geopend op vrijdag 9 juni van 13.00-16.00 uur en zaterdag 10 juni van 10.00-12.30 uur. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Ook kunt u uw spullen voor ‘Cibus’, het voedselkastje, hier kwijt. Er staat een krat wat hiervoor speciaal bestemd is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. Groeten van het Loods team.

Save the date / reserveer de datum

Bij welzijn en leven zullen we met elkaar als leden van onze gemeente op zaterdag 30 september 2023 feestelijk ons seizoen aftrappen met een startdag.

Aangezien onder andere wegens corona en andere omstandigheden jarenlang geen bijeenkomsten mogelijk waren vinden we het als kerkenraad tevens een goed idee om deze startdag te gebruiken om al onze vrijwilligers (wie is dat niet?) in het zonnetje te zetten en te bedanken.

Daarom is besloten op zaterdag 30 september 2023 om een uur of vier in de middag in de haven van Puttershoek op te stappen op zeilcharterschip “De Zeeland” voor een prachtige vaartocht met diner. Dat alles zal ongeveer vier uur lang duren. Het schip is rolstoel- en rollatorvriendelijk en goed toegankelijk. In principe kan dus iedereen mee.

Later in het seizoen zullen we nog komen met lijsten waarop u kunt intekenen, ook voor het maken van afspraken over vervoer naar het schip. De bedoeling van dit bericht is dat u de datum van 30 september aanstaande vast kunt vastleggen in uw agenda. Save the date / reserveer de datum! Als u al meer wilt weten over “De Zeeland” kijkt u dan op www.dezeeland.com.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Verhuur pastorie

De pastorie van onze gemeente aan de Margrietstraat 3 in Piershil is weer enige maanden verhuurd geweest. Deze ambtswoning is per 1 mei 2023 weer beschikbaar voor tijdelijke verhuur, dat wil zeggen voor een periode van niet langer dan 2 jaar. Mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar (tijdelijke) woonruimte en bereid zijn een goede marktconforme huur te betalen, geeft u dat dan even door aan een van de kerkrentmeesters. Contactpersoon voor het college voor de pastorie is Peter de Lange.

Bijdrage Heuvel

In de Pinksterheuvel heeft u een oproep kunnen lezen voor een financiële bijdrage voor de Heuvel. We hebben inmiddels al de nodige bijdragen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Sinds 25 mei jl. hebben we echter problemen met onze ING-rekening waardoor overboekingen worden geweigerd en bedragen worden teruggestort. We willen u het volgende vragen: Als u nog een bijdrage wilt storten of als uw overboeking is mislukt, wilt u dan uw bijdrage voor de Heuvel overmaken op onze Rabobank rekening nr. NL61 RABO 0160200083 ten name van Hervormde gemeente Piershil onder vermelding van “De Heuvel”. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Witte Bundel

Januari 2008 werd er een brief verspreid onder de gemeenteleden waarin de kerkenraad vroeg om liederen op te geven die u graag opgenomen zou zien in de nieuw te maken zangbundel. Dat gebeurde en na maanden en maanden intensief bezig geweest te zijn, kwam de nieuwe zangbundel tot stand.

Voor het eerst werd hieruit gezongen tijdens de startzondag op 27 september 2009. De kerkenraad heeft gedacht dat het inmiddels tijd wordt om deze bundel aan te passen. Zo staan er diverse liederen in die nooit of sporadisch gezongen worden. Ook staan er een aantal liederen in die inmiddels opgenomen zijn in het nieuwe liedboek. Maar soms missen er ook wel liederen die we graag zouden zingen.

Onze vraag aan u is dus, net als in 2008: Wilt u 5 liederen opgeven die u graag in de witte bundel zou willen zien. Dan gaan wij aan de slag en zullen proberen er weer iets moois van te maken.

U kunt uw liederen mailen naar: hervormdpiershil@ziggo.nl U mag het natuurlijk ook op een briefje schrijven en dat afgeven bij Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12 of bij één van de andere kerkenraadsleden. Op de tafel achter in de kerk staat een mand waar u het ook in kunt doen. Hartelijk dank namens de zangbundelcommissie.

Werkvakantie World Servants

Ben jij tussen de 16 en 25 jaar en heb je zin om in de zomer van 2024 op een avontuurlijke reis te gaan én samen met leeftijdsgenoten/vrienden van grote betekenis te zijn voor anderen? Ga dan mee met een projectreis van World Servants!

World Servants is een christelijke organisatie die in diverse landen werkvakanties organiseert. Tijdens deze werkvakanties, in een ontwikkelingsland of in Nederland, wordt gedurende twee tot drie weken aan een project gewerkt. Zo’n project kan zijn; het bouwen van een school of een kliniek. De projecten worden uitgevoerd door een groep jongeren tussen de 16-25 jaar en enkele oudere leiders. In elk land wordt samengewerkt met lokale partijen. Als je mee wil op een werkvakantie betaal je een deelnemersbijdrage. Het geld hiervoor wordt in het jaar voorafgaand aan de reis bij elkaar gespaard door het organiseren van diverse acties. Zowel voor, tijdens en na de reis zorgt World Servants voor goede begeleiding.

Ben je nieuwsgierig geworden of zou je misschien mee willen in de zomer van 2024? Op donderdag 22 juni komt iemand van World Servants naar Piershil om een presentatie te geven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee/fris klaar, de presentatie start om 20.00 uur. Iedereen, ook vrienden/vriendinnen van buiten de gemeente, is van harte welkom! Locatie hoor je later nog van ons.

Als je naar de informatieavond wil komen, stuur dan even een berichtje naar info@hervormdpiershil.nl

Mocht je nu al meer informatie willen, neem dan eens een kijkje op www.worldservants.nl en achterin de kerk liggen brochures van World Servants die meegenomen mogen worden.

Raadpleging Gemeente Hoeksche Waard over rust en activiteit op zondag

Geef uw mening over rust en activiteiten op zondag. Ben je 16 jaar of ouder en woon je in de Hoeksche Waard? Dan kan je tussen 1 juni en 9 juli je mening geven over rust en activiteiten op zondag. Meedoen kost minimaal 5 en maximaal 15 minuten. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de voorkeuren van inwoners zijn over de invulling van de zondag.

De gemeente heeft gekozen voor een aanpak waarin iedereen gehoord wordt: inwoners met een sterke mening of belang, maar ook inwoners met een minder uitgesproken standpunt over dit onderwerp. 10.000 huishoudens ontvangen op 1 juni een brief met een link en een code om mee te doen. Deze adressen zijn via een steekproef gekozen en verspreid over alle postcodegebieden in de Hoeksche Waard. Alle inwoners van 16 jaar en ouder kunnen echter meedoen, ook zonder brief. Dit kan via de website www.gemeentehw.nl/doemee.

De vragenlijst is gemaakt door onderzoeksbureau Populytics en besproken met een inwonersforum en een klankbordgroep van onder 9 meer ondernemers en kerkelijke genootschappen. Via een communicatiecampagne met als titel ‘geef de zondag een moment...’ wil de gemeente zoveel mogelijk Hoeksche Waarders aanmoedigen om deel te nemen, óók jongeren. Het inwonersforum – dat via loting is samengesteld - bespreekt de resultaten van het onderzoek en werkt aan een advies voor de gemeenteraad. De gemeenteraad buigt zich aan het einde van het jaar over rust en activiteiten op zondag.

Doe vandaag nog mee Ga naar www.gemeentehw.nl/doemee om mee te doen aan het onderzoek. U kunt de vragenlijst op elke computer, tablet of smartphone met internetverbinding invullen. Inwoners die een brief hebben ontvangen worden verzocht gebruik maken van de link en de code die in de brief staat. Meer informatie Op de website www.gemeentehw.nl/doemee deelt de gemeente informatie, resultaten en campagne uitingen. Voor hulp bij het invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 088-6473647

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de jeugddienst ter afsluiting van het catechisatieseizoen op zondag 4 juni 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Hoe zit dat nou met de engelen?

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Lied 705: 1,3 en 4 (Ere zij aan God, de Vader)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: Psalm 91: 1 (Heil hem wien God een plaats bereidt)

Gebed van toenadering

Leefregel: Hebreeën 13: 1-3

Zingen: (begeleid door Edwin): Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam,

Verheerlijk zijn heilige naam.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Lucas 2: 10-11

2e Schriftlezing: Handelingen 12: 6-8

Zingen: Lied 469: 1 en 3 (Ik ben een engel van de Heer)

3e Schriftlezing: Lucas 15: 8-10

4e Schriftlezing: 2 Koningen 6: 13b-19

Zingen: Lied 356: 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Van U wil ik zingen,

wie d'eng'len omringen,

al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.

'k Wil loven en danken met woorden en klanken

en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.

3. Moog' hier dan mijn zingen,

uw heem'len doordringen

en juub'lend zich mengen met hemelse toon

tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven

als 'k juichend zal staan bij uw stralende troon.

Feiten of fabels

Preek met tussendoor Eline (Verhaal oma) en Edwin (De man in het wit)

Zingen: Lied 91a: 1 en 2 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

Dankgebed en voorbeden , afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 413 (Grote God, wij loven U)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Liederenblad voor de zangdienst op 4 juni 2023 in de Dorpskerk Piershil

Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Psalm 21 vers 1 en 13

O HEER, de Koning is verheugd Om Uw geducht vermogen; Uw heil zweeft hem voor d' ogen; En met wat blijde zielevreugd Zal hij, door al Uw daân Verrukt, ten reie gaan!

Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; Zo zal ons vrolijk zingen Door lucht en wolken dringen; Zo wordt Uw heerschappij en macht Door ons, nog eeuwen lang, Geloofd met psalmgezang

Keuze uit de witte bundel 1 x

Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in 't barre land. Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, vul mij met uw Geest steeds meer, vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U, voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O, Heer Jezus, 't wordt steeds later dat uw Geest over allen koom’. Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht, kom, Heer Jezus, in uw kracht

Heer ik hoor van rijke zegen

Heer, ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer, laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer, ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, Gij geeft blinden d’ ogen weer. Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer, ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij.

Liefde Gods zo rein en krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij. Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij. Ook in mij, ook in mij, o verheerlijk U in mij

Roept uit aan alle stranden

Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het evangeliewoord, het evangeliewoord!

Roept uit de Heer der Heren als aller volken Vriend! De volken moeten leren wat tot hun vrede dient, wat tot hun vrede dient.

De treurenden vergeten hun leed en droefenis, en al wat arm is weten dat daar een Heiland is, dat daar een Heiland is.

Psalm 119 : 3

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken

Psalm 119 : 86

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, Gelijk een bron zich uitstort op de velden; Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Keuze uit de witte bundel 2 x

Zegen ons Algoede

Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede en verhef Uw aangezicht, over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede, in ons hart Uw vrede, en vervul ons met de kracht, van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen, God, Uw naam ter eer.

Heilige Geest van God

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ’t zijn: op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn. Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer, geef ons die grote verkwikking, geef z’ons voortdurend, o Heer! Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.

Keuze uit de witte bundel 1 x

 

Ere zij aan God, de Vader

Ere zij aan God, de Vader ere zij aan God, de Zoon eer de Heil’ge Geest, de Trooster de Drieeenge in zijn troon Halleluja, halleluja de Drie-eenge in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt eer zij hem die ons gekroond heeft koningen in heerlijkheid Halleluja, halleluja ere zij het Lam gewijd

Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len U ter eer heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer

Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met u. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met u.

In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam zegen ik u. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met u. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met u.