Weekbrief 33 inclusief liturgie zondag 13 augustus

Rondom de diensten

Zondag 13 augustus om 9.30 uur zal D.V. ds. Groenendijk onze voorganger zijn.

Zondag 20 augustus om 9.30 uur zal D.V. de heer P. Mostert uit Hendrik Ido Ambacht onze voorganger zijn.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Hartelijk dank!

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag 6 augustus is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Wel en wee

Andere gemeenteleden hebben met zorgen en verdriet te maken. Mogen allen die een moeilijke tijd doormaken steun vinden bij onze God. David zegt in Psalm 17: 7-8: “Wie bij U schuilen redt U….. Behoed mij als de appel van Uw oog, verberg mij in de schaduw van Uw vleugels.”

De Loods

De Loods is geopend op vrijdag 18 augustus van 13.00-16.00 uur en zaterdag 19 augustus van 10.00-12.30 uur. De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Onrustig

Grote zorgen zijn er in de wereld: de strijd in Oekraïne is heftig en gaat maar door, onrust heerst er in Noord-Afrika en ook in de VS, waar de verdeeldheid groot is. Voor velen is de vakantie anders verlopen dan gehoopt. In het ene land waren er bosbranden en zinderende hitte, in het andere land overstromingen en overmatige regenval. Eigenlijk is het best een onrustige tijd. Toch hoop ik dat u bij alle onrust die er speelt in de wereld rust mag vinden bij God. “Zoek rust mijn ziel bij God alleen, Hij is mijn redding” (Psalm 61: 6 en 7).

Tot slot

Graag zie ik u weer bij u thuis, op straat of in de kerk. Met een hartelijke groet, ds. Kees Groenendijk

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 13 augustus 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Klein is groot

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 63: 1 en 3 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Klein Gloria: Lied 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)

Gebed van toenadering

Woord van genade: Lucas 23: 33-34

Richtlijn voor het leven: Lucas 6: 31, 43-45

Zingen: Witte bundel 583: 1,2 en 4 (Leer mij Uw weg, o Heer)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 822 (‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Schriftlezing: Lucas 18: 9-14

Zingen: Lied 313: 1,2 en 3 (Een rijke schat van wijsheid)

Preek

Zingen: Lied 990 (De laatsten worden de eersten)

Dankzegging en voorbeden – stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 907: 1,3 en 4 (Jezus, mijn verblijden)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)