Weekbrief 35 inclusief liturgie zondag 27 augustus

Rondom de diensten

Zondag 27 augustus om 9.30 uur hoopt ds. P. van Dam uit Houten voor te gaan. Op deze zondag zullen we ons ook voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Ds. van Dam zou aanvankelijk voorgaan in Gereformeerd ’s Gravendeel. Echter omdat ds. Groenendijk gevraagd is de nieuwe dominee aldaar te bevestigen, gaat ds. Van Dam bij ons voor. Bij de liturgie vindt u twee afbeeldingen ter ondersteuning van de verkondiging. Deze zondag is er ook weer zondagsschool en na afloop van de dienst gezamenlijk koffiedrinken.

Zondag 3 september om 9.30 uur zullen we D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. In de tekenen van brood en wijn proeven we de offergave van Jezus’ lichaam en bloed voor ons behoud.

Zondag 3 september om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst. Johan Mourits en Adriaan Veerman dragen zorg voor de liederenkeuze en begeleiding, Cathelijn Oudshoorn zal de dienstleider zijn.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Heilig Avondmaal Heemzicht

Op zondag 3 september hopen we na de avondmaalsviering in de kerk ook weer het Heilig Avondmaal te vieren in Heemzicht. We beginnen om 11.00 uur in ‘het Voorste’. Ruim op tijd zullen enkele gemeenteleden de bewoners ophalen van hun kamers. Wij hopen dat brood en wijn ons zullen verbinden met Jezus Christus, die alles voor ons over had, zelfs Zijn lichaam en bloed.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

De bekercollecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 3 september is bestemd voor Stichting de Hoop in Dordrecht. De Hoop en kerken zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van onze organisatie. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop. Veel kerken zijn ook nog steeds dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door bijvoorbeeld biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliënten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. Tegelijkertijd mogen wij onze inhoudelijke kennis delen, zodat kerken kunnen herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft. Vanuit het KICG bieden we regelmatig cursusavonden aan voor pastoraal betrokkenen in kerken en gemeenten.

Hartelijk dank!

Wel en wee

Een aantal andere gemeenteleden heeft met zorgen en verdriet te maken. Mogen allen die een moeilijke tijd doormaken hulp en troost ontvangen van de Here God. David dicht in Psalm 23:4: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag 20 augustus is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

De Loods

De Loods is geopend op vrijdag 1 september van 13.00-16.00 uur en zaterdag 2 september van 10.00-12.30 uur.

In verband met opruiming is alles voor de halve prijs!!

Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is. De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Startdag 30 september

Zoals al eerder aangekondigd zullen we bij welzijn en leven met elkaar als leden van onze gemeente op zaterdag 30 september 2023 feestelijk ons seizoen aftrappen met een startdag.

Aangezien onder andere wegens corona en andere omstandigheden jarenlang geen bijeenkomsten mogelijk waren vinden we het als kerkenraad tevens een goed idee om deze startdag te gebruiken om al onze vrijwilligers (wie is dat niet?) in het zonnetje te zetten en te bedanken. Daarom is besloten op zaterdag 30 september 2023 om een uur of vier in de middag in de haven van Puttershoek op te stappen op zeilcharterschip “De Zeeland” voor een prachtige vaartocht met diner. Dat alles zal ongeveer vier uur lang duren.

Het schip is rolstoel- en rollatorvriendelijk en goed toegankelijk. In principe kan dus iedereen mee. Deelname is geheel kosteloos.

De komende weken zullen achter in de kerk lijsten liggen waarop u kunt intekenen voor deelname. Uiteraard is opgave van het aantal deelnemers van groot belang. Als u dieetwensen hebt waarmee gerekend moet worden, geef dat dan ook even aan. Als u geen vervoer hebt naar en van de haven van Puttershoek naar uw woning, geef dat dan ook aan. Wij zullen er dan voor zorgen dat u thuis gehaald en teruggebracht wordt. Mocht u niet in staat of in de gelegenheid zijn voor intekening naar de kerk te komen, leg dan even - bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch - contact met een kerkenraadslid.

Als u al meer wilt weten over “De Zeeland” kijkt u dan op www.dezeeland.com

Kopij De Heuvel

De kopij voor de Start-Heuvel moet ingeleverd worden, uiterlijk donderdag 31 augustus. Het liefst per email: deheuvel@hervormdpiershil.nl

Einde Consulentschap

Van harte feliciteren wij de Gereformeerde Kerk van ’s Gravendeel met de komst van hun nieuwe dominee Jeroen Tiggelman. Op D.V. 27 augustus zal ds. Tiggelman, wonend in Spijkenisse, bevestigd worden in ‘s-Gravendeel. In het afgelopen jaar mocht ik daar consulent zijn. Vandaar dat ds. Tiggelman mij verzocht heeft hem te bevestigen, samen met zijn vrouw, ds. Arenda Haasnoot. Dat is ook de reden waarom ds. Van Dam deze zondag bij ons hoopt voor te gaan. Ds. Tiggelman en ds. Haasnoot waren ook collega’s van mij in een vroegere gemeente, die van Rijnsburg. Met de komst van de nieuwe dominee in ’s Gravendeel eindigt mijn taak als consulent. Wij zijn God dankbaar dat ’s Gravendeel weer een nieuwe dienaar des Woords heeft en bidden hem Gods zegen toe opdat hij met vrucht mag arbeiden in de wijngaard te ’s Gravendeel.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 27 augustus 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 146: 4 en 5 (Aan wie hongert)

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 834: 1 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Woord van genade

Zingen: Lied 834: 2 (Schep, God, een nieuwe geest in mij)

Woord van leven

Zingen: Lied 834: 3 (Wees Gij de zon)

Gebed bij de opening van de schrift

Zingen: Jezus houdt van alle kleine kinderen (Evangelische liedbundel 451)

Kinderen gaan naar de zondagsschool

Schriftlezing: Psalm 37: 1-11

Zingen: Lied 763 (Zij zullen de wereld bewonen)

Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12

Zingen: Lied 321: 1, 2, 3 en 4 (Niet als een storm, als een vloed)

Verkondiging

Zingen: Lied 904 (Beveel gerust uw wegen)

Voorbereiding Heilig Avondmaal volgende week

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 1005: 1, 2 en 5 (Nederlandse versie) (Zoekend naar licht, hier in het duister)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Afbeelding van het schilderij van de Terugkeer van de Verloren Zoon van Rembrandt
Afbeelding van Henri Nouwen