Weekbrief 36 inclusief liturgie van zondag 5 september

Rondom de diensten

Zondag 5 september 9.30 uur zal ds. D.C. Groenendijk onze voorganger zijn.

Zondag 12 september 9.30 uur hoopt ds. D.C. Groenendijk voor te gaan.

Dienst van 5 september: doopdienst, start zondagsschool en voorbereiding HA. In deze dienst zullen Narcis en Nathan gedoopt worden. Een vreugde is het dat deze kinderen het teken en zegel van Gods verbond met hen mogen ontvangen. In deze dienst start ook de zondagsschool weer. Wij hopen enkele kinderen te kunnen begroeten, zodat we weer regelmatig zondagsschool kunnen houden. Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn van harte welkom! We zien uit naar een feestelijke dienst, waarin we ons ook voorbereiden op het Heilig Avondmaal.

Dienst 12 september: viering Heilig Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn gedenken en vieren we dat Jezus zijn lichaam en bloed voor ons gegeven heeft tot vergeving van onze zonden, tot onze redding. Wij hopen dat u in de kerk het Avondmaal meeviert. Thuis kan dat ook, dan bevelen wij u aan om alvast een stukje brood en glaasje wijn klaar te zetten. Zo kunnen we in de kerk en thuis iets van de diepte van het kruisoffer van Christus proeven. En voelen we ons verbonden met Hem en met elkaar.

Er zijn 60 mensen welkom in de dienst (exclusief degenen met een functie). En er wordt weer gezongen. De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

De bekercollecte van volgende week zondag is bestemd voor Stichting Tsjerkind. Op 26 april 1986 ontplofte de kerncentrale in het plaatsje Tsjernobyl in de Oekraine. De gevolgen waren catastrofaal. Hele gebieden van Wit-Rusland zullen nooit meer bewoond worden vanwege de straling die nog steeds aanwezig is. Door de coronacrisis heeft de hulpverlening meer dan een jaar stilgelegen. Door hulp van verschillende zijden is het mogelijk geworden in augustus een vrachtauto met 2 afgeladen containers naar Belarus te sturen.

Versoepelingen

Dankbaar zijn we voor de versoepelingen die zijn ingegaan. Onze kerkenraad volgt de richtlijnen van de PKN. Dit betekent:

  1. Op anderhalve meter kunnen we 60 mensen verwelkomen in de kerkdiensten (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dit is exclusief mensen met een functie.
  2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst uw naam (i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek).
  3. We mogen alle liederen meezingen.
  4. Een mondkapje hoeft slechts gedragen te worden waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
  5. Wel graag handen ontsmetten en bij corona gerelateerde klachten thuisblijven. U bent van harte welkom in de diensten. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”(Joh.8:12). Mag Hij ook u verlichten!

Kerkradio in Heemzicht

Voor de bewoners van Heemzicht is het mogelijk om de kerkdiensten van onze kerk in Piershil rechtstreeks te beluisteren. Deze worden uitgezonden via het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is. U kunt de diensten beluisteren via kanaal 3.

Kerkenraad

Woensdag 8 september hoopt de kerkenraad weer te vergaderen om 19.30 uur.

Bezoeknetwerk

Voor de vakantie hebben we u, via de weekbrief en het uitdelen van folders, laten weten dat we een bezoeknetwerk willen beginnen.

Belangrijk in de gemeente is het pastoraat, het omzien naar de ander. Pastoraat komt van pastor, wat herder betekent. Jezus vertelt dat Hij eindeloos op zoek is naar dat ene verloren schaap (Lucas 15: 1-7). Want ieder mens heeft behoefte aan aandacht. In de eerste christelijke gemeenten hadden sommigen een bijzondere taak, o.a. oudsten of ouderlingen. Zij hebben de taak “de gemeente van God te weiden”. Maar Paulus zegt evengoed dat de zorg voor elkaar een opdracht is voor de hele gemeente: “Als één lid lijdt, lijden allen daarin mee” (1Kor. 12:26). Alle gemeenteleden kunnen ingeschakeld worden om zorg te dragen voor medezuster en –broeders en anderen. Allemaal kunnen we een steentje bijdragen aan het omzien naar elkaar in de gemeente en daarbuiten.

Nu de vakantieperiode voorbij is, wordt het tijd om aan de slag te gaan. Een aantal gemeenteleden heeft zich inmiddels opgegeven om in het bezoeknetwerk mee te gaan draaien en daar zijn we heel blij mee, maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken die ons netwerk willen versterken. Mocht u ook interesse hebben dan bent u van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corry van der Heiden hervormdpiershil@ziggo.nl. Voor iedereen die zich opgegeven heeft, hebben we een informatieavond op woensdag 15 september om 19.30 uur in de kerk, inloop vanaf 19.15 uur.

Belangrijke datum

D.V. 28 september om 19.30 uur houden we een gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis. Hoofdthema is: het beleidsplan van onze gemeente tot 2025. Waar leggen we als kerk het accent op?

Vorige week heeft u via deze weekbrief een concept beleidsplan ontvangen. En in de kerk liggen er ook gedrukte exemplaren. Daar kunt u er één van meenemen. Leest u het eens door, want graag horen we uw mening erover.

We hopen u te kunnen begroeten op de gemeenteavond van 28 september. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

De Loods

Zaterdag 4 september van 10.00 tot 12.30 uur is de Loods geopend

U bent van harte welkom.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 5 september 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Thema: Doorgeven en voorleven

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 136: 1,3,4 en 13 (Loof de Heer want Hij is goed)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Regel voor het leven: Psalm 37: 27-28 27

Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land, want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet.

Zingen: Lied 912: 1,2 en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)

Inleiding op de Heilige Doop

Binnenkomst dopelingen

Vervolg inleiding Doopgebed

Doopvragen

Belijdenis en belofte van de gemeente (staande)

Zingen (staande): Eigen Bundel 825: 1,2 en 3 (Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel)

Gesprekje met de kinderen

Bediening van de Heilige Doop + zegenbede

Aansteken doopkaarsen

Zingen (staande): Eigen Bundel 501 (Groot is Uw trouw o Heer)

Gedicht zondagsschool, felicitatie + geschenken

Gebed

1e Schriftlezing: Psalm 78: 1-7

Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar Zijn geboden.

2e Schriftlezing: 1 Samuël 1:9-11, 17

Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’

Zingen: Eigen Bundel 533 (Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan)

Preek

Zingen: Lied 875 (Father, we love you)

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zegen

Zingen: Lied 415:3 (Amen, amen, amen!)