Weekbrief 39 inclusief liturgie van zondag 26 september

Rondom de diensten

Zondag 26 september 9.30 uur zal ds. D.C. Groenendijk voor te gaan in de startdienst.

Thema is: Een goed verhaal. We zijn God dankbaar dat we in het nieuwe winterseizoen weer mogen beginnen met een Bijbelkring, catechisaties, zondagsschool, maaltijdbijeenkomsten, vergaderingen, zangdiensten en noem maar op. Om een zegen daarover te vragen houden we deze startdienst. Daarna drinken we in het voormalige gemeentehuis koffie met elkaar met zelfgemaakte baksels. Vervolgens vindt er een leuk spel plaats en houden we een maaltijd. We maken er een inspirerende gemeentezondag van. Hopelijk komt u/jij ook, van harte welkom!

Zondag 3 oktober 9.30 uur hoopt D.C. Groenendijk voor te gaan.

Israëlzondag. Op deze zondag staan we nog eens extra stil bij de onverbrekelijke band die wij als christelijke kerk hebben met het volk Israël en daarom ook de staat Israël. Uit Gods oude verbondsvolk is immers onze Messias Jezus Christus voortgekomen. Aan Israël hebben wij alles te danken. Wees welkom!

Zondag 3 oktober 20.00 uur, zangdienst 

Op deze avond houden we D.V. weer de eerste zondagavond-zangdienst. De bedoeling is dat we iedere eerste zondag van de maand een zangdienst houden. Graag willen we op deze wijze God lof brengen en Zijn blijde boodschap doorgeven. Deze eerste keer zingen we een mix van oude en nieuwe liederen uit o.a. de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Stuk voor stuk mooie liederen. Ook houden we in iedere zangdienst een korte meditatie aan de hand van een thema. In de toekomst denken we erover verschillende accenten te geven aan de zangdiensten: de ene maand meer klassieke geestelijke liederen, de andere maand meer opwekkingsliederen. De diensten zijn bestemd voor iedereen: gelovigen en zoekers, jong en oud. Johan Mourits bespeelt het orgel en ds. Kees Groenendijk houdt de korte meditatie. Wij hopen u en jou 3 oktober te kunnen begroeten! Van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil). In Heemzicht zijn de diensten live te volgen via kerkradio op kanaal 3.

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

De collecte van zondag 3 oktober is bestemd voor Kerk & Israël Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

Versoepelingen

De Protestantse Kerk en het CIO, het Contactorgaan In Overheidszaken van de kerken, hebben advies aan de kerken uitgebracht over versoepelingen van de coronamaatregelen.

Onze kerkenraad volgt dit advies, hetgeen het volgende betekent voor de kerkdiensten vanaf 25 september:

  • De afstandsregel van anderhalve meter vervalt, evenals de registratieplicht en gezondheidscheck.
  • Er geldt geen maximum aantal kerkgangers meer.

Tegelijk is het advies: zorg voor gepaste afstand, geef aandacht aan kwetsbare personen en laat kerkgangers zich zo weinig mogelijk verplaatsen. Laten we hier met elkaar alert op zijn! Dankbaar zijn we dat we nu zover zijn.

Wel en wee

Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe.

Bezoeknetwerk

Onlangs zijn de wijkouderling, wijkbezoekers en dominee bijeen geweest om te spreken over hoe wij gestalte geven aan de opdracht van Jezus om ‘om te zien naar de ander’. Wij zijn dankbaar met de bezoekers die zich aangemeld hebben. De kans is aanwezig dat u in het komend seizoen wordt benaderd door één van onze wijkbezoekers of de ouderling. Wij hopen op bemoedigende ontmoetingen.

Gemeenteavond

D.V. 28 september om 19.30 uur houden we een gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis.

Hoofdthema is: het beleidsplan van onze gemeente tot 2025.

Waar leggen we als kerk het accent op? In dit beleidsplan gaat het over kerkdiensten, zangdiensten, jeugdwerk, Bijbelkringen, maaltijdprojecten, lezingen, ouderenzorg, evangelisatie, interieur van het kerkgebouw, enzovoort.

In de kerk liggen gedrukte exemplaren van het concept beleidsplan, waarvan u er één kunt meenemen. Ook via de weekbrief zijn ze al verspreid en op de website kunt u het concept beleidsplan ook vinden. Leest u het eens rustig door, want graag horen we uw mening erover. En wij hopen dat u met de ideeën kunt instemmen. Het zou mooi zijn als we velen uit de gemeente kunnen begroeten op deze gemeenteavond van 28 september. Noteert u de datum alvast in uw agenda! U bent van harte welkom!

De Loods

Vrijdag 1 en Zaterdag 2 oktober ALLES VOOR DE HALVE PRIJS!! (om ruimte te maken voor de Kerstversiering).

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U bent van harte welkom.

Weeksluiting Heemzicht

Op D.V. vrijdag 24 september om 18.30 uur is er weer een weeksluiting in Heemzicht. Dat vindt plaats ‘Int Achterste’. In verband met de versoepelde coronamaatregelen mag nu iedereen uit het verzorgingshuis aanwezig zijn. Echter bezoek vanuit de aanleunwoningen en het dorp is helaas nog niet mogelijk. Wij hopen de komende tijd de weeksluitingen op vrijdag te kunnen continueren.

AVG

Volgens de nieuwe privacywet AVG is schriftelijke toestemming nodig voor het plaatsen van adresgegevens in openbare geschriften waarop men niet geabonneerd hoeft te zijn (zoals de Heuvel). Omdat dat niet haalbaar is zullen wij geen adresgegevens meer plaatsen in De Heuvel, tenzij gemeenteleden daarvoor nadrukkelijk toestemming hebben geven.

Voor de Protestantse Kerkbode en deze Weekbrief ligt het weer anders. Dat zijn organen die in een besloten kring worden verzonden en waarvoor een abonnement nodig is. Echter ook in de Protestantse Kerkbode en de Weekbrief zullen wij terughoudend zijn en plaatsten we alleen adresgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Wij hopen dat u begrip heeft voor dit aangescherpte, verplichte beleid.

Catechisatie

Wat is catechisatie? Op de catechisatie denken we met jongeren na over de vraag wie God is en wat Hij in je leven kan betekenen. We praten met elkaar over het geloof: over de schepping, over wie Jezus is, waarom Hij aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan, en waarom je in Hem zou geloven. Ook gaat het over ziekte en genezing, wonderen, vergeving en hoe je contact met God kunt hebben. We lezen wat de Bijbel erover zegt en je kunt al je vragen stellen!

Hopelijk leer je God zo (beter) kennen. En wat heel belangrijk is: we proberen het gezellig te maken. Je bent van harte welkom! We proberen twee groepen op te starten, één van 12-15 jaar en één van 16-22 jaar. De gespreksleider is ds. Kees Groenendijk.

Graag overleg ik met jullie op welke avond en hoe vaak we bij elkaar zullen komen. Daarom houden we een kennismakingsavond. De indeling is als volgt:

  • 12-15 jarigen: maandag 27 september van 19.00 – 19.45 uur in de kerk
  • 16-22 jarigen: maandag 27 september van 20.00 – 20.45 uur in de kerk

Kun je dan niet, maar denk je er wel over om mee te doen? Neem dan contact op met ds. Kees Groenendijk, 06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl

Bijbelkring Jesaja - 5 oktober

D.V. dinsdag 5 oktober van 19.30 – 21.30 uur komen we voor het eerst sinds lange tijd weer bijeen in de kerk om een Bijbelboek te bespreken. Dit seizoen wordt dat Jesaja, de profeet die optrad in de periode van 750-700 voor Christus toen het noordrijk Israël door de Assyriërs werd ingenomen en Jesaja raadsman was voor de koningen van Juda. Jesaja is mooie literatuur en er wordt in het Nieuwe Testament veel naar verwezen. Centraal staat het vertrouwen op God in moeilijke tijden. Kritiek op lauwheid, indrukwekkende visioenen over oordeel en eeuwige vreugde, profetieën over de komst van de Messias, beschrijvingen van nationale crises in Israël en Juda, een onrechtvaardige samenleving, gebed om opwekking en de verzekering dat God de enige Redder is komen aan de orde en zullen ons hopelijk bemoedigen. De bijeenkomsten worden geen lezingen. Met elkaar lezen we een passage door en aan de hand van gespreksvragen bestuderen wij het gedeelte. Ds. Groenendijk is de gespreksleider. De eerste keer bespreken we hoe vaak, hoe lang en wanneer we bij elkaar komen. U bent van harte welkom op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in de kerk!

Orgel gezocht

Het orgel wat gebruikt wordt voor de samenzang tijdens de weeksluitingen in Heemzicht vertoont steeds meer gebreken. Vandaar dat de commissie op zoek is naar een ander orgel. Heeft u nog een orgel staan dat niet meer gebruikt wordt of kent u iemand die daarover beschikt? Het hoeft geen geavanceerd orgel te zijn. Heemzicht en de kerken willen er gaarne een vergoeding voor geven. Het gaat erom dat we in de toekomst op een fijne en waardige wijze de lofzang voor God gaande kunnen houden. U kunt reageren naar ds. Groenendijk.

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel

De hand aan de ploeg slaan.

Met voortvarendheid aan een bepaald werk beginnen. Dat betekenen deze woorden. Aan het werk! En zo is het ook in het Koninkrijk van God. Daar zit vaart in en het heeft geen zin om achterom te blijven kijken of aan het verleden te blijven denken. Het gaat om de toekomst. En bij het ploegen moet je rechte voren trekken ……

Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Lucas 9 : 61,62 (NBV)

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 26 september 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Welkom en mededelingen

Intochtslied Lied 139b (Heer, U doorgrondt en kent mij)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade Romeinen 15:3 'Ook Christus zocht niet Zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.’

Leefregel Romeinen 12: 9-18 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Zingen Eigen Bundel 579: 1 en 3 (Heer, ik hoor van rijke zegen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen Lied 923 (Wil je wel geloven dat het groeien gaat)

Schriftlezing Handelingen 12: 1-19

Zingen Lied 909: 1 en 2 (Wat God doet dat is welgedaan)

Preek 

Zingen Lied 313: 1,2 en 5 (Een rijke schat van wijsheid)

Dankgebed en voorbede

Uitnodiging startmorgen

Slotlied Eigen Bundel 533 (Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan)

Zegen

Zingen Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Collecte bij de uitgang