Weekbrief 40 inclusief liturgie van zondag 3 oktober

Rondom de diensten

Zondag 3 oktober 9.30 uur zal D.C. Groenendijk voor gaan.

Israëlzondag. Op deze zondag staan we nog eens extra stil bij de onverbrekelijke band die wij als christelijke kerk hebben met het volk Israël en daarom ook de staat Israël. Uit Gods oude verbondsvolk is immers onze Messias Jezus Christus voortgekomen. Aan Israël hebben wij alles te danken. Wees welkom!

Zondag 3 oktober 20.00 uur, zangdienst 

Op deze avond houden we D.V. weer de eerste zondagavond-zangdienst. De bedoeling is dat we iedere eerste zondag van de maand een zangdienst houden. Graag willen we op deze wijze God lof brengen en Zijn blijde boodschap doorgeven. Deze eerste keer zingen we een mix van oude en nieuwe liederen uit o.a. de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Stuk voor stuk mooie liederen. Ook houden we in iedere zangdienst een korte meditatie aan de hand van een thema. In de toekomst denken we erover verschillende accenten te geven aan de zangdiensten: de ene maand meer klassieke geestelijke liederen, de andere maand meer opwekkingsliederen. De diensten zijn bestemd voor iedereen: gelovigen en zoekers, jong en oud. Johan Mourits bespeelt het orgel en ds. Kees Groenendijk houdt de korte meditatie. Wij hopen u en jou 3 oktober te kunnen begroeten! Van harte welkom!

Zondag 10 oktober 9.30 uur hoopt ds. W.A. Boer uit ’s-Gravendeel voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil). In Heemzicht zijn de diensten live te volgen via kerkradio op kanaal 3.

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Kerk en Israel (zie hieronder)
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

De eerste collecte is bestemd voor Kerk & Israël Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

Versoepelingen

De Protestantse Kerk en het CIO, het Contactorgaan In Overheidszaken van de kerken, hebben advies aan de kerken uitgebracht over versoepelingen van de coronamaatregelen.

Onze kerkenraad volgt dit advies, hetgeen het volgende betekent voor de kerkdiensten vanaf 25 september:

  • De afstandsregel van anderhalve meter vervalt, evenals de registratieplicht en gezondheidscheck.
  • Er geldt geen maximum aantal kerkgangers meer.

Tegelijk is het advies: zorg voor gepaste afstand, geef aandacht aan kwetsbare personen en laat kerkgangers zich zo weinig mogelijk verplaatsen. Laten we hier met elkaar alert op zijn! Dankbaar zijn we dat we nu zover zijn.

Wel en wee

Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. Jezus zegt in Johannes 15:9: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad.” Mag u dat bemoedigen, Hij heeft ons lief en ons uitgekozen, zoals even verder staat.

Catechisatie

Afgelopen dinsdag zijn we met enkele jongeren bij elkaar geweest om afspraken te maken. We gaan eerst met één groep starten voor alle jongeren. Op de catechisatie denken we na over de vraag wie God is en wat Hij in je leven kan betekenen. We praten over het geloof, lezen uit de Bijbel en zo leren we God hopelijk beter kennen. Natuurlijk proberen we het gezellig te maken. Ds. Kees Groenendijk zal de groep leiden.

De eerste echte keer komen we bij elkaar op: dinsdag 12 oktober van 19.00 – 20.00 uur in de bovenzaal naast de kerk. Kun je dan niet, maar denk je er wel over om mee te doen? Wil je dan contact opnemen met ds. Kees Groenendijk (06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl)

Gemeenteavond

Wij kijken terug op een fijne en drukbezochte gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis. Iedereen kreeg voluit de gelegenheid zijn zegje te doen. Wij zijn dankbaar dat u instemt met het beleidsplan voor de komende 4 jaar. Graag willen wij een open, vreugdevolle geloofsgemeenschap zijn, waarin Christus centraal staat. En we willen graag een aanstekelijke gemeente zijn die in de dorpssamenleving van betekenis is. Dat willen doen door toegankelijke erediensten voor jong en oud, door zangdiensten, pastorale zorg, jeugdwerk, Bijbelkring, maaltijdprojecten, gebedskring, lezingen, ouderenzorg enz. Ook hebben we met behulp van animatietekeningen een indruk gekregen hoe het interieur van de kerk aangepast zou kunnen worden, zodat de inrichting van de kerkzaal flexibeler is. Hier wordt verder over nagedacht. Wij bedanken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid op deze avond.

De Loods

Vrijdag 1 en Zaterdag 2 oktober ALLES VOOR DE HALVE PRIJS!! (om ruimte te maken voor de Kerstversiering).

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U bent van harte welkom.

Weeksluiting Heemzicht

Er is weer wekelijks op vrijdag om 18.30 uur een weeksluiting in Heemzicht. Dat vindt plaats ‘Int Achterste’. In verband met de versoepelde coronamaatregelen mag nu iedereen uit het verzorgingshuis aanwezig zijn. Echter bezoek vanuit de aanleunwoningen en het dorp is helaas nog niet mogelijk. Alvast gezegende weeksluitingen gewenst.

Bijbelkring Jesaja - 5 oktober

D.V. dinsdag 5 oktober van 19.30 – 21.30 uur komen we voor het eerst sinds lange tijd weer bijeen in de kerk om een Bijbelboek te bespreken. Dit seizoen wordt dat Jesaja, de profeet die optrad in de periode van 750-700 voor Christus toen het noordrijk Israël door de Assyriërs werd ingenomen en Jesaja raadsman was voor de koningen van Juda. Jesaja is mooie literatuur en er wordt in het Nieuwe Testament veel naar verwezen. Centraal staat het vertrouwen op God in moeilijke tijden. Kritiek op lauwheid, indrukwekkende visioenen over oordeel en eeuwige vreugde, profetieën over de komst van de Messias, beschrijvingen van nationale crises in Israël en Juda, een onrechtvaardige samenleving, gebed om opwekking en de verzekering dat God de enige Redder is komen aan de orde en zullen ons hopelijk bemoedigen. De bijeenkomsten worden geen lezingen. Met elkaar lezen we een passage door en aan de hand van gespreksvragen bestuderen wij het gedeelte. Ds. Groenendijk is de gespreksleider. De eerste keer bespreken we hoe vaak, hoe lang en wanneer we bij elkaar komen. U bent van harte welkom op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in de kerk!

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel

Waar het hart vol van is ….. daar loopt de mond van over.

Je kunt niet zwijgen over datgene waar je helemaal van vervuld bent. Dat moet eruit. Daar moet je over praten. En dat geldt volgens de Bijbel vooral ook voor de dingen van het geloof die immers je hart raken, en waar je van getuigt als het goed is, omdat je het niet kunt laten.

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. (Lucas 6:45 NBV)

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 3 oktober 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Thema: Waar een klein land groot in kan zijn

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 122: 1 en 3 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade Jesaja 1:18 Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

Tien geboden

Zingen Lied 836: 1,4 en 5 (O, Heer die onze Vader zijt)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen Eigen bundel 814 (Er gaat door alle landen)

Schriftlezing Zacharia 8:4-8, 13, 20-23 en Romeinen 11: 17-18

Zingen Lied 146a: 1 en 2 (Laat ons nu vrolijk zingen)

Preek 

Zingen Eigen bundel 509 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Dankgebed en voorbede

Uitnodiging startmorgen

Slotlied Lied 737: 1,2,3,4,5 en 21 (Jeruzalem, mijn vaderstad)

Zegen

Zingen Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Collecte bij de uitgang