Weekbrief 22 inclusief liturgie zondag 26 mei 2024

Rondom de diensten

Zondag 26 mei om 9.30 uur is D.V. onze voorganger ds. Groenendijk. Deze zondag wordt wel zondag Trinitatis genoemd, ofwel zondag Drie-eenheid. Na Pinksteren wordt op deze zondag extra aandacht gevraagd voor onze drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is dan ook weer zondagsschool en na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie, thee of fris.

Zondag 2 juni om 9.30 uur is nog niet bekend wie er zal voorgaan. Maar hoe dan ook, er komt en oplossing.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie 
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Hartelijk dank!

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. De dichter van Psalm 46 zegt in vers 2: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood.” Mag dit u bemoedigen!

Bloemen

De bloemen zijn afgelopen week als groet en felicitatie bezorgd bij een jarig gemeentelid.

De Loods

De Loods is geopend op;

  • zaterdag 25 mei 2024 van 10.00-12.30 uur
  • De Loods is extra geopend Zaterdag 1 juni van 10.00 tot 16.00 uur! Dit in verband met de Braderie rondom de supermarkt Heikoop. 

Komt eens kijken er is van alles.

Groeten van het Loods team.

Wie komt Pim helpen?

Wat gaat de tijd toch snel. In december vorig jaar liep de ambtstermijn van Marianne Veerman af en heeft zij aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Wel was zij bereid tot juni van dit jaar haar taak als diaken te vervullen om de kerkenraad de gelegenheid te geven een opvolger voor haar te vinden. Nu is het bijna juni en is er nog geen opvolger voor haar gevonden. Daarom een dringende oproep in de weekbrief. Wie wil het college van diakenen komen versterken? Dat kan als diaken of als diaconaal rentmeester. In deze laatste functie bent u wel onderdeel van het college van diakenen, maar niet van de kerkenraad. Wilt u meer weten of u zelfs aanmelden? Stuur een e-mail naar diaconie@hervormdpiershil.nl en we praten verder. Pim Visser

Examens

Nog enkele vakken en dan zijn de examens weer voorbij. Wij wensen en bidden onze jongeren veel sterkte en wijsheid toe. Dat jullie inspanningen van de afgelopen tijd mogen leiden tot een positief resultaat! Veel succes!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie van zondag 26 mei 2024 zondag Trinitatis om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Onverzettelijk

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 149: 1 en 2 (Halleluja, laat opgetogen)

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering

Woord van genade: 1 Petrus 2: 24

Regel voor het leven: 1 Petrus 3: 8-12

Zingen: Witte bundel 501 (Groot is uw trouw, o Heer)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

De kinderen gaan naar de zondagsschool 

Schriftlezing: Handelingen 5: 17-32

Zingen: Lied 670: 1,2,3,5,6 en 7 (Kom Schepper God) 

Preek

Zingen: Lied 672: 1,2 en 3 (Kom laat ons deze dag)

Dank en voorbeden 

Collecte 

Slotlied: Lied 150a (Geprezen zij God)

Zegen 

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)