Weekbrief 31 inclusief liturgie van zondag 1 augustus

Rondom de diensten

Zondag 1 augustus 9.30 uur zal dhr. P.A. (Peter) de Lange uit onze eigen gemeente onze voorganger zijn. Fijn dat Peter in deze dienst wil voorgaan. Wij bidden hem Gods zegen toe.

Zondag 8 augustus 9.30 uur hoopt onze eigen dominee Groenendijk weer voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Richtlijnen

Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Protestantse Kerk in Nederland ook een aantal versoepelingen voor de kerken aangekondigd. Deze zijn ingegaan vanaf zaterdag 26 juni. Onze kerkenraad volgt deze richtlijnen. Dit betekent het volgende voor onze kerk:

 1. In de kerkdiensten mogen er zoveel kerkgangers toegelaten worden als er op anderhalve meter geplaatst kunnen worden (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dat betekent dat wij in ons kerkgebouw 60 mensen kunnen verwelkomen in de diensten, inclusief kinderen, exclusief dienstdoend personeel.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst even uw naam (i.v.m. het eventueel bron- en contactonderzoek).
 3. Ook in en voor de ‘schepenbanken’ in de kerk kan plaats genomen worden.
 4. Een mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden (u leest het goed), behalve op die plaatsen waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. De andere coronaregels blijven gelden: ontsmetting handen, bij corona gerelateerde klachten graag thuisblijven.
 6. In de dienst mogen wij nu alle liederen weer meezingen! Dat betekent dat we vanaf nu vooralsnog afscheid nemen van onze voorzangers. 

U bent van harte welkom in de diensten. We zijn weer verder op weg naar het oude normaal. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Kerkradio Heemzicht

Voor de bewoners van Heemzicht is het mogelijk om de kerkdiensten rechtstreeks te beluisteren. De diensten worden uitgezonden via het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is.

Omdat er afgelopen zondag via kanaal 6 helemaal niets te horen was, is er vrijdagochtend weer een testuitzending geweest. Het is even zoeken wat het beste werkt. Een en ander houdt in dat de dienst aanstaande zondag te beluisteren zou moeten zijn via kanaal 3. We hopen dat dit werkt en dat de bewoners van Heemzicht de dienst met ons mee kunnen beleven. We houden u op de hoogte.

De diensten zijn alleen rechtstreeks te volgen, terugluisteren op een later tijdstip is helaas niet mogelijk.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

Ook enkele andere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Mogen zij Gods hulp ontvangen en zich gedragen weten door het gebed uit de gemeente. In Hebreeën 13: 5 zegt de Heer: “Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten’. Mag dat een bemoediging voor u zijn.

Terug van vakantie

Mijn vrouw en ik zijn weer terug van vakantie. Het was een mooie rustperiode die we in het Groene Hart van Holland, Friesland en ook thuis hebben doorgebracht. Met goede moed en geloofsvertrouwen ga ik het nieuwe seizoen weer tegemoet. En ondertussen hoop ik steeds meer gemeenteleden en dorpelingen te leren kennen. Graag ontmoet ik u in de kerk, thuis of op straat.

Vakantie

De vakantie is weer begonnen. We wensen iedereen die op vakantie gaat of die thuis blijft een goede en gezegende ‘rust’ tijd toe. Geniet van uw vrije tijd zodat u weer uitgerust, opgeladen en vol energie aan een nieuw seizoen kunt beginnen. Achterin de kerk liggen een aantal vakantie Bijbelgidsen, deze kunt u gratis meenemen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte met een korte, actuele overdenking beschikt u iedere dag tijdens uw vakantie over een moment van bezinning. Van harte aanbevolen!

De Loods

Vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus is de Loods weer geopend. Komt u ook even kijken wat er allemaal weer te koop is? U bent van harte welkom.

Groeten van het loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 1 augustus 2021 9.30 uur

Thema ‘de taal van de Bijbel’

Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 3

Votum en groet

Aanvangstekst: Exodus 34: 5-7a

Lied van verootmoediging: Psalm 62:1 en 2

Genadeverkondiging

Lied: Psalm 62: 4

Leefregel: Spreuken 16: 1 tot en met 9 1 Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord. 2 Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt. 3 Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. 4De HEER heeft alles wat Hij heeft gemaakt zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd. 5De HEER verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft. 6 Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad. 7 Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet Hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. 8 Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht. 9 Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat. 7 Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen

Exodus 34: 6 t/m 10 6De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 8Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9 ‘Als U mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt U dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot Uw eigen bezit.’ 10De HEER antwoordde: ‘Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal Ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen Ik, de HEER, voor jou zal doen.

Hebreeën 4: 14 t/m 16 Trouw blijven aan de belijdenis 14Nu wij een hooggeplaatste Hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15Want de Hogepriester die wij hebben is er Een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde. 16Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Verkondiging 1

Tussenzang: Lied 944: 1 en 3 8

Verkondiging 2

Lied 971: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbede

Slotlied: 903: 1, 2 en 3

Zegenbede

Lied: 415 :3 (Amen, amen, amen!)