Weekbrief 35 inclusief liturgie van zondag 29 augustus

Rondom de diensten

Zondag 29 augustus 9.30 uur zal proponente mevr. G. Agterhuis uit Hattem onze voorganger zijn.

Zondag 5 september 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. In deze dienst zullen Narcis en Nathan gedoopt worden. Een vreugde is het dat deze kinderen het teken en zegel van Gods verbond met hen mogen ontvangen. Ook start ook de zondagsschool weer. Wij hopen enkele kinderen te kunnen begroeten, zodat we weer wekelijks zondagsschool kunnen houden. We zien uit naar een feestelijke dienst, waarin we ons ook voorbereiden op het Heilig Avondmaal.

Er zijn 60 mensen welkom in de dienst (exclusief degenen met een functie). En er wordt weer gezongen. De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil).

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De psalmdichter van Psalm 46 zegt in vers 1: “God is voor ons een veilige schuilplaats.” Mag dat ook voor u zo zijn!

Kerkradio in Heemzicht

Voor de bewoners van Heemzicht is het mogelijk om de kerkdiensten van onze kerk in Piershil rechtstreeks te beluisteren. Deze worden uitgezonden via het oproepsysteem van Heemzicht, dat in alle kamers aanwezig is. U kunt de diensten beluisteren via kanaal 3.

Weeksluiting Heemzicht

Vanaf de eerste vrijdag van de maand starten we weer met de weeksluitingen in Heemzicht. Dat is dus op D.V. vrijdag 3 september om 18.30 uur In 't Achterste. Onze gemeente van Piershil zal dan de dienst verzorgen.

Er zijn twee beperkingen:

  • Er mogen maximaal 12 mensen aanwezig zijn in de zaal (inclusief organisatoren)
  • Alleen de bewoners van het verzorgingshuis (dus niet van de aanleunwoningen) kunnen ontvangen worden.

We hopen spoedig meerdere bezoekers te kunnen ontvangen. Dus bewoners van Heemzicht: wees welkom in de weeksluiting!

Kopij Heuvel

De kopij voor de Start Heuvel moet maandag 30 augustus ingeleverd zijn. Het liefst per email: deheuvel@ziggo.nl

Belangrijke datum

D.V. 28 september om 19.30 uur houden we een gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis. Hoofdthema is: het beleidsplan van onze gemeente tot 2025. Waar leggen we als kerk het accent op? Het concept beleidsplan vindt u op de nieuwspagina. We zorgen ook voor voldoende exemplaren in de kerk, zodat u zich kunt voorbereiden. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

De Loods

Vrijdag 3 september is de Loods weer geopend van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 4 september is de Loods geopend van 10.00 tot 12.30 uur.

U bent van harte welkom.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 29 augustus 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Mededelingen

Intochtslied: Psalm 33: 1 en 2 Kom nu met zang en roer de snaren

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Lied Psalm 33: 5 en 7

Wetslezing

Lied Psalm 33: 8

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 6:60-71

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61Jezus wist wel dat Zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. ‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.’ Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou Hem uitleveren.

Lied 316: 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep

Verkondiging

Lied Psalm 63: 1 en 3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Dankgebed en voorbede

Slotlied 799: 1, 2, 3, 5 en 6 Kom kinderen niet dralen

Zegen

Lied 415: 3 Amen, amen, amen