Weekbrief 38 inclusief liturgie zondag 19 september

Rondom de diensten

Zondag 19 september 9.30 uur zal dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam onze voorganger zijn.

Zondag 25 september 9.30 uur hoopt ds. D.C. Groenendijk voor te gaan in de startdienst.

Er zijn 60 mensen welkom in de dienst (exclusief degenen met een functie). En er wordt weer gezongen. De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil). In Heemzicht zijn de diensten live te volgen via kerkradio op kanaal 3.

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Zondag 19 september is de eerste collecte bestemd voor Syrië. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Versoepelingen

Dankbaar zijn we voor de versoepelingen die zijn ingegaan. Onze kerkenraad volgt de richtlijnen van de PKN. Dit betekent:

 1. Op anderhalve meter kunnen we 60 mensen verwelkomen in de kerkdiensten (gezinnen mogen natuurlijk bij elkaar). Dit is exclusief mensen met een functie.
 2. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven! Wel noteren wij bij aankomst uw naam (i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek).
 3. We mogen alle liederen meezingen.
 4. Een mondkapje hoeft slechts gedragen te worden waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden.
 5. Wel graag handen ontsmetten en bij corona gerelateerde klachten thuisblijven. U bent van harte welkom in de diensten. Fijn dat we elkaar onder Gods Woord weer kunnen ontmoeten en Hem nu weer de lof kunnen toezingen. Vanzelfsprekend kunt u de diensten ook blijven volgen via internet.

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De psalmdichter zegt: “U zult mijn gids zijn, mij leiden, mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen (uit de nood). U bent mijn toevlucht (Psalm 31:4 en 5).

Weeksluiting Heemzicht

Op 17 september zal er geen weeksluiting zijn in verband met een gezamenlijke avondwandeling.

Belangrijke datum

D.V. 28 september om 19.30 uur houden we een gemeenteavond in het voormalige gemeentehuis. Hoofdthema is: het beleidsplan van onze gemeente tot 2025. Waar leggen we als kerk het accent op?

Vorige week heeft u via deze weekbrief een concept beleidsplan ontvangen. En in de kerk liggen er ook gedrukte exemplaren. Daar kunt u er één van meenemen. Leest u het eens door, want graag horen we uw mening erover.

We hopen u te kunnen begroeten op de gemeenteavond van 28 september. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

Startzondag

Op D.V. zondag 26 september om 9.30 uur houden we de startzondag voor de winteractiviteiten van het nieuwe seizoen. We beginnen weer met een Bijbelkring, catechisaties, zondagsschool, maaltijdbijeenkomsten, vergaderingen, zangdiensten en noem maar op. Om een zegen daarover te vragen houden we de startdienst.

Daarna drinken we koffie met elkaar, vindt er een leuke activiteit plaats en houden we een maaltijd. We maken er een inspirerende gemeentezondag van. Later hoort u er meer over. Hopelijk komt u/jij ook, van harte welkom!

De Loods

Vrijdag 17 en Zaterdag 18 september en Vrijdag 1 en Zaterdag 2 oktober ALLES VOOR DE HALVE PRIJS!! (om ruimte te maken voor de Kerstversiering).

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U bent van harte welkom.

AVG

Volgens de nieuwe privacywet AVG is schriftelijke toestemming nodig voor het plaatsen van adresgegevens in openbare geschriften waarop men niet geabonneerd hoeft te zijn (zoals de Heuvel). Omdat dat niet haalbaar is zullen wij geen adresgegevens meer plaatsen in De Heuvel, tenzij gemeenteleden daarvoor nadrukkelijk toestemming hebben geven.

Voor de Protestantse Kerkbode en deze Weekbrief ligt het weer anders. Dat zijn organen die in een besloten kring worden verzonden en waarvoor een abonnement nodig is. Echter ook in de Protestantse Kerkbode en de Weekbrief zullen wij terughoudend zijn en plaatsten we alleen adresgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Wij hopen dat u begrip heeft voor dit aangescherpte, verplichte beleid.

Catechisatie

Wat is catechisatie? Op de catechisatie denken we met jongeren na over de vraag wie God is en wat Hij in je leven kan betekenen. We praten met elkaar over het geloof: over de schepping, over wie Jezus is, waarom Hij aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan, en waarom je in Hem zou geloven. Ook gaat het over ziekte en genezing, wonderen, vergeving en hoe je contact met God kunt hebben. We lezen wat de Bijbel erover zegt en je kunt al je vragen stellen!

Hopelijk leer je God zo (beter) kennen. En wat heel belangrijk is: we proberen het gezellig te maken. Je bent van harte welkom! We proberen twee groepen op te starten, één van 12-15 jaar en één van 16-22 jaar. De gespreksleider is ds. Kees Groenendijk.

Graag overleg ik met jullie op welke avond en hoe vaak we bij elkaar zullen komen. Daarom houden we een kennismakingsavond. De indeling is als volgt:

 • 12-15 jarigen: maandag 27 september van 19.00 – 19.45 uur in de kerk
 • 16-22 jarigen: maandag 27 september van 20.00 – 20.45 uur in de kerk

Kun je dan niet, maar denk je er wel over om mee te doen? Neem dan contact op met ds. Kees Groenendijk, 06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 19 september 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Mededelingen

Intochtslied Psalm 8: 3 en 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst

Lied LB 912: 1 en 4 Neem mijn leven, laat het, Heer

Gebed bij de opening van het Woord

Verhaal voor de kinderen

Schriftlezing Mattheus 25: 14-30

Lied Psalm 145: 3 O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal

Verkondiging Delen in overvloed

Lied LB 180: 1, 2, 3 en 4 De heer gaat naar het buitenland

Geloofsbelijdenis zingen LB 340B Ik geloof in God de Vader

Dankgebed en voorbede

Slotlied LB 425 Vervuld van uw zegen

Zegen

Lied LB 415: 3 Amen, amen, amen

Collecte bij de uitgang