Weekbrief 41 inclusief liturgie van zondag 10 oktober

Rondom de diensten

Zondag 10 oktober 9.30 uur zal ds. W.A. Boer uit ’s-Gravendeel voor te gaan.

Zondag 17 oktober 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil). In Heemzicht zijn de diensten live te volgen via kerkradio op kanaal 3.

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Versoepelingen

De Protestantse Kerk en het CIO, het Contactorgaan In Overheidszaken van de kerken, hebben advies aan de kerken uitgebracht over versoepelingen van de coronamaatregelen.

Onze kerkenraad volgt dit advies, hetgeen het volgende betekent voor de kerkdiensten vanaf 25 september:

  • De afstandsregel van anderhalve meter vervalt, evenals de registratieplicht en gezondheidscheck.
  • Er geldt geen maximum aantal kerkgangers meer.

Tegelijk is het advies: zorg voor gepaste afstand, geef aandacht aan kwetsbare personen en laat kerkgangers zich zo weinig mogelijk verplaatsen. Laten we hier met elkaar alert op zijn! Dankbaar zijn we dat we nu zover zijn.

Wel en wee

Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De dichter van Psalm 145 zegt in vers 14: “Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt Hij op.” Mag de Heer ook voor u een steun zijn.

Catechisatie

De eerstvolgende catechisatie is op: dinsdag 12 oktober van 19.00 – 20.00 uur in de bovenzaal naast de kerk. Kun je dan niet, maar denk je er wel over om mee te doen? Wil je dan contact opnemen met ds. Kees Groenendijk (06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl). Je bent van harte welkom!

Bijbelkring

De Bijbelkring over Jesaja is afgelopen dinsdag gestart. We hebben hoofdstuk 1 gelezen. In Israël waren in de tijd van Jesaja veel misstanden. We zagen veel parallellen met de tijd van vandaag. Over 3 weken hopen we weer bij elkaar te komen en wel op dinsdag 26 oktober van 19.30 -21.15 uur in de bovenzaal van de kerk. U bent van harte welkom.

Zingend Gelovendienst

Afgelopen zondagavond was er voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer een zondagavondzangdienst. Op uitbundige wijze hebben we de Heer lof toe gezongen. De aanwezigen jubelden van vreugde. Dank aan Johan Mourits en Adriaan Veerman voor de begeleiding en liederenkeuze. Iedere eerste zondag van de maand is er ’s avonds om 20.00 uur een Zingend Gelovendienst.

De Loods

Vrijdag 15 en Zaterdag 16 oktober is de Loods geopend. Naast heel veel andere spullen is er ook weer Kerstversiering te koop.

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U bent van harte welkom.

Weeksluiting Heemzicht

Er is weer wekelijks op vrijdag om 18.30 uur een weeksluiting in Heemzicht. Dat vindt plaats ‘Int Achterste’. In verband met de versoepelde coronamaatregelen mag nu iedereen uit het verzorgingshuis aanwezig zijn. Echter bezoek vanuit de aanleunwoningen en het dorp is helaas nog niet mogelijk. Alvast gezegende weeksluitingen gewenst.

Kopij Heuvel

De kopij voor de Herfst-Heuvel moet uiterlijk 18 oktober ingeleverd worden bij Pim en Heleen Visser. Graag per e-mail: deheuvel@ziggo.nl

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel

Door het oog van de naald …..

Als iemand aan een groot gevaar ontsnapt is, zeg je: hij is door het oog van de naald gekropen. Het was op het nippertje. In de uitdrukking die Jezus gebruikte, is misschien de grote naald van oosterse tentenmakers bedoeld, maar ook het kleine voetgangerspoortje naast de stadspoorten werd ‘het oog van de naald’ genoemd. In elk geval is het een duidelijke beeldspraak.

´Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ (Mattheüs 19:24)

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 3 oktober 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Mededelingen

Intochtslied Psalm 65: 1 en 2 (De stilte zingt u toe, o Here)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 32: 1 (Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)

Genadeverkondiging en verootmoedegingsgebed

Zingen Psalm 32: 3

Lezing leefregel

Zingen Psalm 32: 4

Gebed bij opening van onze harten

Schriftlezing Hebreeën 1: 1-4 en 12: 1-3 (NBG 1951)

Lied Lied 838: 1,2 en 3 (O grote God die liefde zijt)

Verkondiging

Lied Lied 835 (Jezus ga ons voor)

Dankgebed en voorbede

Slotlied Lied 834: 1 en 2 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Zegen

Lied Lied 415: 3 Amen, amen, amen

Collecte bij de uitgang