Weekbrief 42 inclusief liturgie van zondag 17 oktober

Rondom de diensten

Zondag 17 oktober 9.30 uur zal ds. Groenendijk voorgaan.

Zondag 24 oktober 9.30 uur hoopt ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland voor te gaan.

De diensten zijn ook te volgen via het internet: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil). In Heemzicht zijn de diensten live te volgen via kerkradio op kanaal 3.

Wij wensen u en jullie gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Versoepelingen

Sinds 25 september 2021 is de basisregel om 1,5 meter afstand te houden formeel vervallen. Tegelijk benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. Als er ruimte is, proberen wij dus tussenruimte te houden.

Een ander advies is de kerk te ventileren. Dat gebeurt in de praktijk door de buitendeur geheel of een deel open te zetten. Naarmate het kouder wordt zal dat lastiger worden, omdat de temperatuur dan te laag wordt om op enigszins normale wijze de bijeenkomst te kunnen bijwonen. Gelet op de grootte c.q. inhoud van het kerkgebouw heeft het college van kerkrentmeesters besloten bij reguliere bezetting de deuren in beginsel te sluiten. Mocht er sprake zijn van grote(re) drukte dan kan op dit uitgangspunt uitzondering worden gemaakt.

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. De Heer zegt via Jesaja in hoofdstuk 41:10: ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ Mag de Heer u ook sterken en steunen.

Beleidsplan

Op de gemeenteavond van 28 september is het beleidsplan aan de gemeente ter bespreking voorgelegd. Daar zijn toen behartenswaardige opmerkingen gemaakt, die we nog verwerkt hebben in het definitieve beleidsplan. Zo zullen we in de toekomst over het algemeen spreken over de Dorpskerk van Piershil. Echter de naam van de gemeente zal vooralsnog niet gewijzigd worden. Wij zijn dankbaar dat het definitieve beleidsplan nu door de kerkenraad is vastgesteld. Deze kunt u vinden op de website van de kerk. Zo hopen we in de komende jaren te werken aan een open, blijmoedige en uitnodigende gemeente van Christus die van betekenis is voor meer dan alleen de eigen leden.

Catechisatie

De eerste echte catechisatie was afgelopen dinsdag. Naar mijn gevoel heel plezierig. De volgende keer is aanstaande dinsdag 19 oktober van 19.00 – 20.00 uur in de bovenzaal naast de kerk. Daarna is er iedere twee weken catechisatie. Denk je er nog over om mee te doen, je bent hartelijk welkom! Als je meer wilt weten neem dan contact op met ds. Kees Groenendijk (06-57075093, dominee@hervormdpiershil.nl).

Bijbelkring

De volgende Bijbelkring over Jesaja is op dinsdag 26 oktober van 19.30 - 21.15 uur in de bovenzaal van de kerk. U bent van harte welkom!

De Loods

Vrijdag 15 en Zaterdag 16 oktober is de Loods geopend. Naast heel veel andere spullen is er ook weer Kerstversiering te koop.

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

U bent van harte welkom.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks om 18.30 uur houden we de weeksluiting in Heemzicht. Deze vindt plaats ‘Int Achterste’. Iedereen uit het verzorgingshuis mag nu aanwezig zijn. Bezoek vanuit de aanleunwoningen en het dorp is helaas nog niet mogelijk. Een gezegende weeksluiting gewenst!

Redactieleden De Heuvel

Ons kerkblad is een leuk, toegankelijk blad dat huis aan huis verspreid wordt. Daarom willen wij het blad nog aantrekkelijker maken. Er zijn mooie ideeën, onder andere: een kinderpagina, een jeugdpagina, een rubriek ‘Mijn meest dierbare lied’ en de rubriek ‘Hoe denkt u hierover?’ Bij dat laatste idee denken we aan 5 hele verschillende gemeenteleden die in 150 woorden hun mening geven over iets actueels in kerk of maatschappij.

Om deze vernieuwing van De Heuvel te realiseren lijkt het ons goed een kleine redactie te vormen. Inmiddels hebben we één gemeentelid hiertoe bereid gevonden. Wij zoeken nog enkele gemeenteleden. Wie zou redactielid van De Heuvel willen worden en met enkele anderen het blad nog wat willen versterken? Wilt u meer hierover weten of u aanmelden als redactielid, dan kunt u contact opnemen met ds. Groenendijk.

Samensteller De Heuvel

Lange tijd heeft Heleen samen met Pim alle artikelen voor De Heuvel verzameld en het blad vervolgens samengesteld. Het ziet er altijd mooi uit en wordt gewaardeerd in onze gemeente en in het dorp. Nu heeft Heleen aangegeven dat ze het stokje zou willen overdragen aan een ander. Wij zijn dus op zoek naar iemand die De Heuvel in de toekomst in elkaar wil zetten. Lijkt u dat een leuke klus om te doen, wilt u dat dan doorgeven aan ds. Groenendijk?

Kopij Heuvel

De kopij voor de Herfst-Heuvel moet uiterlijk 18 oktober ingeleverd worden bij Pim en Heleen. Graag per e-mail: deheuvel@ziggo.nl

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 17 oktober 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 09.30 uur

Thema: Carriere op een zijspoor

Welkom en afkondigingen

Intochtslied Psalm 89: 1 en 7 (Ik zal zolang ik leeft bezingen in mijn lied)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade Kolossenzen 1: 13-14

Regel voor het leven Kolossenzen 3: 12-17

Zingen Psalm 25: 2 en 5 (Here, maak mij uwe wegen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Genadeverkondiging en verootmoedegingsgebed

Zingen Lied 826: 1,3 en 5 (Mijn Vader dank u wel)

1e Schriftlezing Exodus 2:10-15, 23, Exodus 3:1-2,10

2e schriftlezing 1 Johannes 4:10

Zingen Eigen bundel 583: 1,2 en 4 (Leer mij Uw weg, o Heer)

Preek

Zingen Lied 907: 1, 3 en 4 (Jezus, mijn verblijden)

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de collecte

Slotlied Lied 905: 1 en 2 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zegen

Lied Lied 415: 3 Amen, amen, amen

Collecte bij de uitgang