Weekbrief 47 inclusief liturgie van zondag 21 november

Rondom de diensten

Zondag 21 november, Eeuwigheidszondag, om 10.00 en 15.00 uur is D.V. onze voorganger ds. Groenendijk. Op deze zondag noemen we de namen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. Hun namen zijn in Gods handpalmen geschreven. Aan Hem hebben wij hen toevertrouwd in het vertrouwen dat zij bij Hem geborgen zijn, in Zijn eeuwig huis. Daarvoor heeft Jezus de dood overwonnen, toen Hij opstond uit zijn graf. En daardoor zullen wij leven, zegt Jezus, ook al zijn wij gestorven. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen willen we ons natuurlijk houden aan de anderhalve meter. Dit betekent dat we de dienst op Eeuwigheidszondag niet in één keer kunnen houden. Daarom zal er na de morgendienst van 10.00 uur ook in de middag een dienst worden gehouden, om 15.00 uur. Ook zullen we in de diensten slechts enkele liederen samen zingen. De andere liederen worden door onze voorzangers gezongen.

Wij verzoeken u als gemeenteleden om u op te geven voor deze dienst(en). Dat kan per email: info@hervormdpiershil.nl. U hoort dan van de kerkenraad bij welke dienst u ingedeeld wordt. Na de diensten wordt u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in het voormalige gemeentehuis. Dit onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. In de oude raadzaal zitten we ruim uit elkaar. Wij wensen u een gezegende dienst.

Zondag 28 november, 1e Advent, om 10.00 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. We leven dan weer toe naar het geboortefeest van Jezus. Dan is er ook zondagsschool en na afloop van de dienst koffiedrinken. We zullen het zo organiseren dat we dan op anderhalve meter van elkaar kunnen blijven.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

 

Volgende week, zondag 28 november is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie – Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Coronamaatregelen

Helaas neemt het aantal coronapatiënten enorm toe. Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen hebben het CIO (Interkerkelijk Contact en Overheidszaken) en de Protestantse Kerk een advies uitgebracht. Onze gemeente volgt dit advies. Het gaat om de volgende punten:

 1. De basisregels gelden: blijf thuis bij klachten (en laat je testen), reinig je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest in je elleboog.
 2. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk dragen we een mondkapje.
 3. Kerkbezoekers krijgen een plaats toegewezen en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.
 4. We zitten op anderhalve meter uit elkaar (dit geldt niet voor gezinsleden en echtparen).
 5. Van te voren luchten wij de kerk en tijdens de dienst luchten wij ook door een deur (enigszins) geopend te houden (waar de wind niet vandaan komt). Er wordt door de adviseurs gezegd dat luchten erg belangrijk is.
 6. Vanwege het advies om maar een beperkt aantal liederen met de gemeente te zingen, zingen we 3 liederen gezamenlijk en worden de andere liederen door voorzangers gezongen.
 7. Het verzoek is ook om ingetogen te zingen.

U leest het, er zijn weer meer maatregelen gekomen. Wij hopen zo dat niemand tijdens de kerkdiensten een besmetting oploopt. Laten we elkaar vanuit de liefde van Christus niet uit het oog verliezen. We sluiten niemand uit en geven elkaar de noodzakelijke ruimte. Wij wensen u, ondanks deze beperkingen, gezegende diensten. Overigens besluiten steeds meer kerken in deze dagen om het zingen te beperken of er helemaal van af te zien.

Zangdiensten

Naar aanleiding van het advies van het CIO en de PKN om het aantal te zingen liederen te beperken en ook om ingetogen te zingen heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om tot nader order de zangdiensten af te gelasten. Het is heel jammer dat wij hiertoe moesten beslissen, echter vanwege ons kleine kerkgebouw leek ons dat het beste. We denken nog na over een andere invulling van de zangdiensten, maar daar zijn we nog niet uit.

Wel en wee

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken of zijn herstellende. Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. In Psalm 116 vers 3 en 6 zegt de dichter: “Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de Heer: ‘Heer, red toch mijn leven!’…. de Heer beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.” Mag de Heer ook u bevrijden en nieuwe kracht geven.

Mobiliteitsprobleem

Het lijkt er op dat steeds meer gemeenteleden problemen ondervinden om naar de kerk of andere kerkelijke bijeenkomst te komen. Dat kan zijn vanwege het gemis van passend vervoer, (tijdelijke) ziekte of handicap of om nog weer andere redenen (bijvoorbeeld ’s avonds niet meer de deur uit gaan). De kerkenraad wil graag eventuele knelpunten signaleren en deze proberen op te lossen, ongeacht of u dichtbij of veraf woont. Zo was er in het verleden de autodienst, waarbij afspraken werden gemaakt over halen en brengen en eventuele andere benodigde ondersteuning door andere gemeenteleden.

Als u belemmeringen ervaart in het kunnen bezoeken van kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten, laat het dan aan een van de kerkenraadsleden weten. We kijken dan hoe we dit voor de toekomst kunnen oplossen. We helpen elkaar ten slotte graag. We zien dan ook uit naar uw reactie.

Bijbelkring

De Bijbelkring over Jesaja is D.V. op dinsdag 23 november van 19.30 – 21.00 uur in het voormalige gemeentehuis. Gesprekskringen mogen nog wel bij elkaar komen, als men zich maar houdt aan de anderhalve meter en de basisregels. Dat is in onze situatie het geval, we zitten ruim uit elkaar. Vergeet u uw mondkapje niet. We bespreken Jesaja 6 en 7 (in het boekje hoofdstuk 4 en 5).

Catechisatie

Op D.V. dinsdag 16 november van 19.15 uur–20.15 uur is er weer catechisatie in de bovenzaal van de kerk. Van harte welkom!

De Loods

De Loods is weer geopend op vrijdag 26 november en zaterdag 27 november.

Openingstijden: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

U bent van harte welkom.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 21 november 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 10.00 uur en 15.00 uur

Eeuwigheidszondag

Thema: Als een aarden pot

Welkom en afkondigingen

Intochtslied Psalm 90: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Leefregel 1 Johannes 4: 10-11

Zingen Lied 912: 1,2 en 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen Eigen bundel 505

1e Schriftlezing 2 Korintiërs 4: 6-9,14

Lied Lied 641: 1 en 4

2e Schriftlezing 2 Korintiërs 5: 1-2

Lied lied 936 (luisteren)

Preek Thema: Als een aarden pot.

Tekst: “Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat” (2Kor.4:7)

Lied Lied 247: 1,3,4 en 5

Gedenken van de overledenen

Gedicht (Michiel de Zeeuw)

Als jouw naam klinkt, zie ik even hoe je liep en wat je zei,

wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt, stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel.

Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt, komt tot leven hoe je mij hebt meegemaakt,

mee geschapen, weg gegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt, wacht ik onder onze levens eens een hand.

Ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.

Inleidende woorden

De namen worden genoemd van hen die ons zijn voorgegaan waarna de kaars wordt ontstoken.

Voor diegenen die niet genoemd zijn, maar die wij in gedachten willen gedenken wordt ook een kaars ontstoken.

Stilte (staande)

Tekstlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 9-10 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven.

Zingen (staande) Gezang 267: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken)

Wij luisteren naar: Mijn Herder (Sela)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor collecten

Wij luisteren naar: Maranatha (Sela)

Slotlied Lied 416

Zegen

Lied Lied 415: 3 (Amen, amen, amen )

Collecte bij de uitgang