Weekbrief 51 inclusief liturgie zondag 19 december

Rondom de diensten

Zondag 19 december, vierde Advent. Om 10.00 uur hoopt dan ds. E. Agterhuis uit Heinenoord voor te gaan.

Kerstavond, vrijdag 24 december om 21.00 uur, wordt een online-dienst, waarin we de geboorte van Jezus, onze Vredevorst vieren. Onder begeleiding van organist Arie Bestebreur hopen we met de voorzangers mooie kerstliederen te zingen. Ds. Groenendijk hoopt voor te gaan, het thema is: Wees niet bang. Dit naar aanleiding van de woorden die de engel uitspreekt tot de herders.

Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december om 10.00 uur, vieren we de komst van Jezus Christus, onze Zaligmaker. In deze fysieke dienst bent u van harte welkom! We houden ons natuurlijk aan de anderhalve meter en de andere maatregelen. Het wordt een dienst voor jong en oud. Onder begeleiding van organist Jan Hardlooper, trompettist Joram Visser en klarinettist Noah Visser zingen we bekende kerstliederen, sommige in samenzang, andere met de voorzangers. Ook is er weer een bijdrage van en voor de kinderen van de zondagsschool. Het thema is: Geen plaats. Omdat er voor Jezus geen plaats was in de herberg. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan.

Zondag 26 december om 10.00 uur zal D.V. proponent W. Koudijs uit Zeist voor te gaan.

U en jullie zijn zeer welkom in de fysieke diensten. Deze diensten zijn ook online te volgen. En als we op de avond alleen een online-dienst houden hopen we natuurlijk ook dat u op ons afstemt. Dat kan via: www.kerkdienstgemist.nl (daarna invullen: Piershil)

Wij wensen u gezegende diensten.

Collecten

De collecte wordt gehouden na afloop van de dienst bij de uitgang. Het collecteblok staat in de toren van de kerk.

 1. Diaconie
 2. Instandhouding eredienst
 3. Toekomst van de kerk

Ook uw gift voor de zending (bus staat achter in de kerk op tafel) en het orgelfonds is van harte welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

 • Diaconie NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Coronamaatregelen

Helaas neemt het aantal coronapatiënten enorm toe. Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen hebben het CIO (Interkerkelijk Contact en Overheidszaken) en de Protestantse Kerk een advies uitgebracht. Onze gemeente volgt dit advies. Het gaat om de volgende punten:

 1. De basisregels gelden: blijf thuis bij klachten (en laat je testen), reinig je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest in je elleboog.
 2. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk dragen we een mondkapje.
 3. Kerkbezoekers krijgen een plaats toegewezen en verplaatsen zich zo weinig mogelijk.
 4. We zitten op anderhalve meter uit elkaar (dit geldt niet voor gezinsleden en echtparen).
 5. We ventileren voor en na de dienst. Tijdens de dienst wordt de kerk verwarmd en zijn de buitendeuren in verband met de kou gesloten.
 6. We zingen enkele liederen met de gemeente, de andere liederen worden door voorzangers gezongen.
 7. We zingen op ingetogen wijze.
 8. Na afloop van de dienst drinken we geen koffie.
 9. Avonddiensten houden we alleen online.
 10. Er vinden geen groepsactiviteiten plaats, behalve de catechisatie.

Wij hopen dat we op deze wijze toch bemoedigd mogen worden door Gods Woord en Hem eer kunnen bewijzen. Wij wensen u, ondanks de beperkingen, gezegende diensten.

Zondagsschool

Omdat het Advent is en we toeleven naar het Kerstfeest geeft de zondagsschoolleiding iedere week zondagsschool. Iedere week wordt er aan het begin van de dienst door één van de zondagsschoolkinderen een adventskaars aangestoken en een gedichtje opgezegd. Soms is er ook een kindervertelling in de kerk, waarna de zondagsschool begint.

De kinderen zijn van harte welkom!

Wel en wee

Wij bidden om Gods nabijheid en hulp voor de gemeenteleden die te maken hebben ook met ziekten en zorgen of herstellende zijn. De engel zei tegen de herders: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen: vandaag is jullie Redder geboren’ (Lucas 2:10). Mag deze Redder u sterken en bemoedigen!

Gebruik NBV vanaf kerstavond

Op Kerstavond gaan wij als gemeente vanaf de kansel voor het eerst gebruik maken van vernieuwde bijbelvertaling NBV21. Het is de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Reacties van duizenden lezers zijn daarin benut, de nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt. Al met al zijn er 12.000 verbeteringen aangebracht. Ook zijn de eerbieds-hoofdletters bij persoonlijke voornaamwoorden van God en Jezus weer terug (bijvoorbeeld: ze wikkelde Hem in doeken). We kunnen vaststellen dat de NBV21 brontekstgetrouwer is en tegelijk helder Nederlands bevat. De Bijbel speelt een onmisbare rol in de ontwikkeling van ons geloof in God. Wij hopen dat de NBV21 eraan zal bijdragen dat de Bijbel nog sterker als bron van iemands leven gaat functioneren. Dat mensen de boodschap van Gods oneindige trouw door Jezus Christus door deze nieuwe vertaling nog meer gaan ontdekken of voor het eerst daardoor aangeraakt worden

De Loods

Zaterdag 18 december is er een extra openstelling van de Loods. Alles is dan voor de halve prijs.

Vanzelfsprekend houden we ons aan de coronamaatregelen. U bent van harte welkom. 

Salinee

Ons sponsorkind Salinee is ondertussen alweer 8 jaar Laten wij met elkaar bidden om Gods Zegen voor Salinee, hun gezin en de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. En dank ook voor uw giften die we via de zendingsbus en bankrekening van u mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet De zendingscommissie

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie zondag 19 december 2021

Dorpskerk Piershil - aanvang 10.00 uur

4e Advent

Welkom en mededelingen

Intochtslied (allen) Ps. 130: 1, 3 (Uit diepten van ellende)

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken adventskaars en lezen gedicht

Zingen Lied 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Tien Geboden

Zingen Lied 434: 1, 5 en 6 (Daar komt een schip, geladen)

Kindermoment

Zingen Wb 816 Ben je groot of ben je klein

Kinderen naar de zondagsschool

Schriftlezing Lukas 1: 5-7, 24-25, 57-66

Zingen (allen) Lied 157a: 1, 3 en 4 (Mijn ziel maakt groot de Heer)

Verkondiging

Zingen Ps 103: 2 en 9 (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen Lied 433: 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied (allen) Lied 435: 1 en 4 (Hef op uw hoofden, poorten wijd)

Zegen

Lied Lied 415: 3 (Amen, amen, amen )

Collecte bij de uitgang