Weekbrief 52

Rondom de diensten

Kerstavond, vrijdag 24 december om 21.00 uur (onlinedienst), vieren we de geboorte van Jezus in de kerstnacht. Onder begeleiding van organist Arie Bestebreur hopen we met de voorzangers mooie kerstliederen te zingen. Ds. Groenendijk hoopt voor te gaan, het thema is: Wees niet bang. Dit naar aanleiding van de woorden die de engel uitspreekt tot de herders.

Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december om 10.00 uur (onlinedienst), vieren we de komst van Jezus Christus, onze Zaligmaker. Onder begeleiding van organist Jan Hardlooper, trompettist Joram Visser en klarinettist Noah Visser zingen we bekende kerstliederen, alle gezongen door de voorzangers. Ook is er weer een bijdrage voor de kinderen. Het thema is: Geen plaats. Omdat er voor Jezus geen plaats was in de herberg. Ds. Groenendijk hoopt voor te gaan.

Zondag 26 december om 10.00 uur (onlinedienst), Proponent Koudijs, die zou voorgaan, heeft zich moeten afmelden. Peter de Lange heeft zich bereid getoond om deze dienst te leiden.

Oudejaarsavond om 19.30 uur (onlinedienst) sluiten we dit bewogen jaar met God af. Ds. Groenendijk zal dan D.V. voorgaan.

Nieuwjaarsmorgen om 10.30 uur (onlinedienst) houden we D.V. een korte dienst, waarin we als gemeente (op afstand) het nieuwe jaar met God beginnen. Want zonder Hem kunnen wij niets doen. Hem bidden we om kracht om met goede moed het nieuwe jaar in de gaan. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan.

Zondag 2 januari om 10.00 uur (onlinedienst) is D.V. uw voorganger ds. R. ten Napel uit ‘s-Gravendeel.

U en jij bent van harte welkom de komende onlinediensten te volgen. Hoewel we de diensten noodzakelijkerwijs thuis moeten volgen hopen we dat u erdoor bemoedigd en aangeraakt wordt.

Collecten

Kerstavond en 1e Kerstdag is de collecte bestemd voor: Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen is de zgn. Oudejaarscollecte. Deze collecte komt geheel ten goed aan onze kerk. Vanwege de online diensten verzoeken wij u uw collectebijdragen over te maken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Coronamaatregelen

Onze gemeente volgt de adviezen van de Protestantse Kerk. Dat betekent het volgende:

  1. Wij houden gedurende de lockdown alleen onlinediensten. Slechts degenen met een taak zijn in de kerk aanwezig.
  2. De liederen worden gezongen door voorzangers. Dankbaar zijn we dat dat weer mogelijk is.
  3. Er vinden gedurende de lockdown geen groepsactiviteiten plaats.
  4. Het bezoekwerk wordt beperkt tot de noodzakelijke bezoeken bij ziekte of een overlijden.

Wij hopen dat u ondanks deze beperkende maatregelen toch via de onlinediensten bemoedigd mag worden door Gods Woord en Hem eer zult kunnen bewijzen. Gezegende diensten wensen wij u toe.

Zondagsschool

In de afgelopen adventsweken was er iedere week zondagsschool. Fijn dat de kinderen een kaars aanstaken en een gedichtje opzegden. We hopen de kinderen in de toekomst, als de lockdown voorbij is, vaker te kunnen begroeten. Dank ook aan de leiding van de zondagsschool voor hun inzet en enthousiasme.

Bloemen

Afgelopen week en de komende weken zullen er geen bloemen bezorgd worden. Vóór in de kerk staat een prachtig Kerst boeket, dit zal voorlopig blijven staan.

Wel en wee

Wij wensen en bidden alle zieken Gods nabijheid en kracht toe. Het engelenkoor, dat de herders hoorden, zong: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ Mag u die liefde, het welbehagen van onze Heer ondervinden!

Gebruik NBV vanaf kerstavond

Op Kerstavond gaan wij als gemeente vanaf de kansel voor het eerst gebruik maken van vernieuwde bijbelvertaling NBV21. Het is de verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Reacties van duizenden lezers zijn daarin benut, de nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt. Al met al zijn er 12.000 verbeteringen aangebracht. Ook zijn de eerbieds-hoofdletters bij persoonlijke voornaamwoorden van God en Jezus weer terug (bijvoorbeeld: ze wikkelde Hem in doeken). We kunnen vaststellen dat de NBV21 brontekstgetrouwer is en tegelijk helder Nederlands bevat. De Bijbel speelt een onmisbare rol in de ontwikkeling van ons geloof in God. Wij hopen dat de NBV21 eraan zal bijdragen dat de Bijbel nog sterker als bron van iemands leven gaat functioneren. Dat mensen de boodschap van Gods oneindige trouw door Jezus Christus door deze nieuwe vertaling nog meer gaan ontdekken of voor het eerst daardoor aangeraakt worden

Vakantie

Wij zouden begin januari een week vakantie hebben. Vanwege de lockdown en de ziekte van mijn moeder zien we daar nu van af. Ik ga nu gewoon aan het werk, er ligt nog uitgesteld schrijfwerk (voor de website en de plaatselijke regeling) en ik hoop toch enkele bezoeken te kunnen brengen. De vakantieweek schuiven we door.

Kerstwens

Eén van de namen van onze Heiland is 'Vredevorst'. Moge Christus, ook door het Kerstfeest, u vrede in uw hart geven, omdat Hij alles wat de vrede in de weg staat verdrijft. Daarom werd God mens in Jezus Christus, gaf Hij zijn leven aan het kruis en overwon Hij de dood. En eenmaal wordt Zijn vrede compleet, als Hij terugkomt. Mag het Kerstfeest via de onlinedienst in de kerk en bij u thuis al een voorproefje daarvan zijn. Mag de Heer uw hart verwarmen. Wij wensen u gezegende, lichtbrengende kerstdagen toe.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl