Weekbrief 39 inclusief liturgie zondag 25 september

Rondom de diensten

Zondag 25 september om 9.30 uur D.V. zal ds. Groenendijk voorgaan. Het gaat dan over het visioen van Daniël over de vier dieren uit hoofdstuk 7, waarin ons bericht wordt over de toekomst. Zondagsschool is er weer D.V. op 25 september. De kinderen zijn weer hartelijk welkom! De zondagsschoolleidsters hebben weer een mooie Bijbelse vertelling voor jullie. U bent ook gewend dat er de laatste zondag van de maand koffiedrinken is maar omdat we vorige week uitgebreid met elkaar hebben kunnen spreken onder het genot van koffie, thee of iets fris, is er deze morgen geen koffiedrinken

Zondag 2 oktober om 9.30 uur is het Israëlzondag. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. We staan stil bij onze onverbrekelijke band met het volk Israël. Want uit Gods uitverkoren volk is onze Messias Jezus Christus geboren.

Zondag 2 oktober om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst. De liederen zijn geselecteerd door Johan Mourits en Adriaan Veerman. Johan zal ons in de dienst op het orgel begeleiden en Peter de Lange is de dienstleider. Hij spreekt de verbindende teksten uit.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

  1. Kerk in Actie - Colombia
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van ons kerkgebouw

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Vergeet u ook de zendingsbus niet, deze staat achter in de kerk op de tafel.

Ook kunt u een bijdrage geven voor het orgelfonds. De orgelpijp staat in de hal van de kerk.

Kerk in Actie - Vrouwen als vredestichters in Colombia – collecte 25 september

Een aantal van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De meesten van ons kennen het uit verhalen. We weten dat een oorlog nog lang zijn sporen nalaat in de harten van mensen. Dat het niet meevalt om dat te veranderen. Hoe lang hadden wij het niet over “de moffen”? De Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar. Generaties lang. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en kinderen hebben bovendien nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om zich in te zetten voor vrede in hun land en huis. Dat begint door de harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede en verzoening. Inmiddels zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie in hun eigen omgeving te verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de Colombiaanse overheid aandacht vragen voor vrede in hun land en huis. Je kunt oorlog wel uit een land halen, maar daarmee is oorlog nog niet uit je huis en hart. We bevelen uw bijdrage voor dit werk via Kerk in Actie van harte bij u aan.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken of zijn aan de beterende hand. Wij bidden alle zieken Gods hulp en nabijheid toe. Job zegt in hoofdstuk 19:25-26: “Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.” Mogen allen die het moeilijk hebben ook ondervinden dat de Heer hun helper en redder is.

Startzondag

Persoonlijk kijk ik terug op een geslaagde startzondag. Na de kerkdienst hebben we genoten van de zelfgemaakte bakproducten van gemeenteleden. Ook op dat terrein is er heel wat talent! Vervolgens hebben we heel wat kunstuitingen gezien van gemeenteleden die iets uitdrukten van hun geloof. Talrijke persoonlijke verhalen mochten we horen over wat God betekent in hun leven. Ik dank u voor uw openheid. Het is fijn te merken dat gemeenteleden zich veilig voelen om hun verhaal te vertellen in het midden van de gemeente. Daarna hebben we genoten van een heerlijke broodmaaltijd met soep. Iedereen die aan deze dag heeft meewerkt dank ik namens de kerkenraad zeer voor hun bijdrage. Zo zijn we met elkaar gemeente van Christus!

Weeksluiting

Iedere vrijdagavond om 18.30 uur houden de gezamenlijke kerken van Korendijk D.V. een weeksluiting in Heemzicht in het restaurant. Deze wordt gehouden voor de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen. U bent van harte welkom!

Bijbelkringen Jozua

Bij nader inzien en in overleg hebben we besloten om toch één Bijbelkring over Jozua te starten. Daar gaat de voorkeur naar uit.

Jozua was de dappere leider van het volk Israël, die met hulp van God het volk Israël het beloofde land Kanaän binnenleidde. In de Bijbelkring bespreken we gedeelten van dit Bijbelboek. Samen bemoedigen wij elkaar in het geloof. We gebruiken een toegankelijk gespreksboekje. De kring is vierwekelijks.

De eerste keer is woensdag 28 september van 19.30 – 21.30 uur in De Wurf. Daarna op 26 oktober, 23 november en 21 december (?). U/jij bent van harte welkom!

Loods

De Loods is weer geopend vrijdag 30 september van 13.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur. Alles voor de halve prijs! Dus kom een kijkje nemen in de Loods, achter de winkel van Heikoop op de Kade.

Groeten van het loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 25 september 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Overwinnaar, grote Koning

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 4 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: 1 Petrus 3:18

Leefregel: 1 Petrus 3: 8-11

Zingen: Lied 302: 1 en 3 (God in de hoog alleen zij d’eer)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 814 (Er gaat door alle landen)

Schriftlezing: Daniël 7: 1-8, 23-28

Zingen: Lied 755 (Toch overwint eens de genade)

Preek

Zingen: Lied 747: 1,4 en 6 (Eens komt de grote zomer)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 754 (Liefde God die elk beminnen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)