Weekbrief 40 inclusief liturgieën zondag 2 oktober

Rondom de diensten

Zondag 2 oktober om 9.30 uur is het Israëlzondag. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. We staan stil bij onze onverbrekelijke band met het volk Israël. Want uit Gods uitverkoren volk is onze Messias Jezus Christus geboren. Thema is: Eerste liefde.

Zondag 2 oktober om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst. De liederen zijn geselecteerd door Johan Mourits en Adriaan Veerman. Johan zal ons in de dienst op het orgel begeleiden en Peter de Lange is de dienstleider. Hij spreekt de verbindende teksten uit.

Zondag 9 oktober om 9.30 uur hoopt ds. A. Christ uit Katwijk voor te gaan.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

  1. Kerk in Actie - kerk & Israel
  2. Kerk
  3. Toekomst van ons kerkgebouw

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Vergeet u ook de zendingsbus niet, deze staat achter in de kerk op de tafel.

Ook kunt u een bijdrage geven voor het orgelfonds. De orgelpijp staat in de hal van de kerk.

Collecte zondag 2 oktober 2022

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Enkele gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken of zijn aan de beterende hand. Wij bidden alle zieken Gods hulp en nabijheid toe. De HEER zegt tot Jozua: “Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten” (Jozua 1:5). Mogen allen die het moeilijk hebben ook ondervinden dat de HEER hen bijstaat en niet van hun zijde wijkt.

Weeksluiting

Iedere vrijdagavond om 18.30 uur houden de gezamenlijke kerken van Korendijk D.V. een weeksluiting in Heemzicht in het restaurant. Deze wordt gehouden voor de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen. U bent van harte welkom!

Themadiensten, lezers en zanggroepje

Afgesproken is dat we een paar keer per jaar diensten houden over speciale thema’s. Over welke thema’s zou er wat u betreft een keer gepreekt mogen worden? U kunt ze aan ons doorgeven.

Ook zou het mooi zijn als gemeenteleden de schriftlezingen verzorgen. Wie van u is daartoe bereid? Wij hopen dat u meedoet.

Daarnaast trachten we in de gemeente een zanggroepje te formeren. Dit om bij te dragen aan meer variatie in de liturgie en ter ondersteuning van het zingen van bijvoorbeeld nieuwe liederen. Wie van u zou willen deelnemen aan een zanggroepje?

U kunt het allemaal doorgeven aan onze scriba Pim Visser. Email: info@hervormdpiershil.nl

Catechisatie

De volgende catechisatie is D.V. op dinsdag 4 oktober van 19.15 – 20.15 uur in de bovenzaal van de kerk. Jullie zijn weer van harte welkom!

Kerkverwarming

Met de alsmaar hoge en stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie probeert het college van kerkrentmeesters uiteraard nog meer op de uitgaven te letten. Het verwarmen van de kerk vormt een forse kostenpost. Wij willen zoveel mogelijk proberen de verwarmingskosten te beperken, onder andere door de verwarming later en korter aan te zetten en deze minder warm te stoken. Het advies richting u als gemeentelid is dan ook u bij kerkbezoek voldoende warm te kleden. Het is goed voor de portemonnee en we letten op het milieu. Overigens geldt uiteraard ook dat hoe meer mensen in de kerk zijn, hoe minder er gestookt hoeft te worden. Nog een goede reden om naar de kerk te komen!

Loods

De Loods is weer geopend zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur. Alles voor de halve prijs! Dus kom een kijkje nemen in de Loods, achter de winkel van Heikoop op de Kade.

Groeten van het loodsteam.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op Israëlzondag 2 oktober 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Eerste liefde

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 81: 1,2,8 en 9 (Jubel God ter eer)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van vergeving: Jesaja 1:18

Regel voor het leven:  De Tien Geboden (Exodus 20)

Zingen: Witte bundel 533 (Heer wat een voorrecht)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 505 (Majesteit)

Schriftlezing: Matteüs 15:21-28

Zingen: Lied 825: 5 en 8 (Ja, Hij is elk van ons nabij)

Preek

Zingen: Lied 376: 5 en 7 (Jezus, oorsprong van mijn leven)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 705: 1 en 2 (Ere zij aan God de Vader)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 150a (Geprezen zij God)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!)

Liturgie voor de zangdienst op 2 oktober 2022 om 20.00 uur in de Dorpskerk te Piershil

1. Ik bouw op U Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, ik bouw op U en ga in Uwe naam. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.

2. Voorwaarts Christenstrijders Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor. Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor. Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof; Toont, hoe bang ’t u worde, in Zijn woord geloof. Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor; Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

Voorwaarts, opwaarts, broeders, Werpt zijn sterkten neêr; Velt, wie tegenstreve, ’t geldt uws Konings eer. Hij heeft overwonnen, heet op ’s Vaders troon, Strijdt, volhardt ten einde. ’t geldt Zijn eer, uw kroon. Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor; Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

3. Geef vrede Heer Geef vrede, Heer, geef vrede, De aarde wacht zo lang, Er wordt zo veel geleden, De mensen zijn zo bang, De toekomst is zo duister En ons geloof zo klein; O Jezus Christus, luister En laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, Die voor ons heeft geleden, Gestreden onze strijd, Opdat wij zouden leven Bevrijd van angst en pijn, De mensen blijdschap geven En vredestichters zijn.

4. Amazing Grace Amazing grace how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed

Through many dangers, toils, and snares I have already come This grace that brought me safe thus far And grace will lead me home

Amazing grace how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind but now I see

5. Verzoek van bezoekers

6. Verzoek van bezoekers

7. Vaste Rots Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed, door U gestort, mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik om mijn zonden ween, kunnen redden, Gij alleen

8. Als g’ in nood gezeten, Geen uitkomst ziet, Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot, En op ’t nacht’lijk duister, Volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, Ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, Uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen; Goed is de Heer, En met elken morgen, Keert zijn goedheid weêr. Schoon g’ in ’t verdriet, Nergens uitkomst ziet, Grooter dan de Helper, Is de nood toch niet. Wat ons ontviele, Redder in nood! Red slechts onze ziele, Uit zonde en dood.

9. Psalm 42 vers 2, 4 en 5

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, Tot mijn spijze, dag en nacht; Daar mij spotters durven vragen: "Waar is God, dien gij verwacht?" Mijn benauwde ziel versmelt, Als zij zich voor ogen stelt, Hoe ik onder stem en snaren, Feest hield met Gods blijde scharen

'k Denk aan U, o God, in 't klagen, Uit de landstreek der Jordaan; Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, Daar 't gedruis der waat'ren groeit, Daar Uw golven, daar Uw baren Mijn benauwde ziel vervaren.

Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 'k Zal in dit vertrouwen leven, En dat melden in mijn lied; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht Zingen, daar ik Hem verwacht; En mijn hart, wat mij moog' treffen, Tot den God mijns levens heffen.

10. Nader mijn God / Nearer my God

Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê; Zij al het pad soms ruw, gaat maar Gij meê, Dan kent mijn ziele rust; Mij van Uw trouw bewust, Wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsrust.

En wenkt Uw eng’lenstoet Eens opwaarts mij, In ’s hemels zonnegloed, Verjongd en vrij; ’k Juich dan op hooger toon Bij ’t naad’ren van uw troon, „’k Ben eeuwig nu Uw Zoon En U nabij!”

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! E'en though it be a cross that raiseth me; Still all my song shall be nearer, my God, to Thee, Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

11. Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen Kijken wij naar U omhoog Biddend om een nieuwe morgen Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen Al begrijpen wij U niet U blijft ons met liefde dragen U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen Jezus heeft het ons gebracht Mens, als wij, voor ons gebroken In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste God van onbegrensde macht Wij geloven en wij hopen Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop Dat heeft U aan ons beloofd Niemand anders, U alleen Leidt ons door dit leven heen

12. Verzoek van bezoekers

13. Stilte over alle landen

Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. Welke zonden wij bedreven, wil ze, Heere, ons vergeven. God wil goede rust ons geven in deze nacht.

Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen. Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.