Weekbrief 22 inclusief liturgie zondag 28 mei

Rondom de diensten

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag, om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. Jezus had gezegd: Straks als Ik er niet meer ben laat Ik jullie niet alleen. Ik stuur jullie mijn Heilige Geest, waardoor Ik in jullie ben (Joh.14:20). En daardoor, doordat zijn Geest in ons is, kunnen wij Jezus’ licht weerspiegelen. ’t Is zoals het bekende Pinksterlied het zegt: Schijn in mij, schijn door mij. Jezus’ licht schijnt in ons en door de Heilige Geest kunnen wij Zijn licht verspreiden. Dat gaan we vieren met Pinksteren. Er is dan ook weer zondagsschool en koffiedrinken na afloop.

Zondag 4 juni om 9.30 uur: Jeugddienst. Op deze zondagmorgen sluiten we in de kerk het catechisatieseizoen af met een jeugddienst. Deze dienst is voorbereid met de catechisanten en gaat over engelen, een onderwerp waarover we in het afgelopen seizoen gesproken hebben. Het thema is: ‘Hoe zit dat nou met engelen? In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over engelen. We hebben het ook over beschermengelen. Waar zijn de engelen dan? Al die vragen komen aan de orde. De jongeren werken zelf mee aan de dienst o.a. door het begeleiden van een lied op de piano, door de lezingen te verzorgen en ervaringen met engelen te delen.

Zondag 4 juni om 20.00 uur: Zangdienst. Deze avond is er D.V. weer een zangdienst. De liederenkeuze wordt verzorgd door Adriaan Veerman en Johan Mourits, de orgelbegeleiding eveneens door Johan en de dienstleider is Corry van der Heiden.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Aanstaande zondag, 1e Pinksterdag, is de 1e collecte bestemd voor Kerk in Actie en Egypte. Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte. Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Egypte of doneer online.

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Wel en wee

Van enkele gemeenteleden wordt het wel en wee vermeldt in de weekbrief die per e-mail wordt verstuurd, ook staat er deze week een bericht van overlijden in. Vanwege privacy wordt dit niet op internet gedeeld. 

Enkele andere gemeenteleden verkeren wegens ziekte of zorgen ook in een moeilijke tijd. Wij bidden voor allen die een zware tijd moeten doormaken. Net voor Jezus’ hemelvaart zegt Hij: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet”(Johannes 14:27). Mogen deze woorden van Jezus allen die het moeilijk hebben sterken!

De Loods

De Loods is geopend op zaterdag 27 mei van 10.00-12.30 uur. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Ook kunt u uw spullen voor ‘Cibus’, het voedselkastje, hier kwijt. Er staat een krat wat hiervoor speciaal bestemd is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. Groeten van het Loods team.

Save the date / reserveer de datum

Bij welzijn en leven zullen we met elkaar als leden van onze gemeente op zaterdag 30 september 2023 feestelijk ons seizoen aftrappen met een startdag.

Aangezien onder andere wegens corona en andere omstandigheden jarenlang geen bijeenkomsten mogelijk waren vinden we het als kerkenraad tevens een goed idee om deze startdag te gebruiken om al onze vrijwilligers (wie is dat niet?) in het zonnetje te zetten en te bedanken.

Daarom is besloten op zaterdag 30 september 2023 om een uur of vier in de middag in de haven van Puttershoek op te stappen op zeilcharterschip “De Zeeland” voor een prachtige vaartocht met diner. Dat alles zal ongeveer vier uur lang duren. Het schip is rolstoel- en rollatorvriendelijk en goed toegankelijk. In principe kan dus iedereen mee.

Later in het seizoen zullen we nog komen met lijsten waarop u kunt intekenen, ook voor het maken van afspraken over vervoer naar het schip. De bedoeling van dit bericht is dat u de datum van 30 september aanstaande vast kunt vastleggen in uw agenda. Save the date / reserveer de datum! Als u al meer wilt weten over “De Zeeland” kijkt u dan op www.dezeeland.com.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Verhuur pastorie

De pastorie van onze gemeente aan de Margrietstraat 3 in Piershil is weer enige maanden verhuurd geweest. Deze ambtswoning is per 1 mei 2023 weer beschikbaar voor tijdelijke verhuur, dat wil zeggen voor een periode van niet langer dan 2 jaar. Mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar (tijdelijke) woonruimte en bereid zijn een goede marktconforme huur te betalen, geeft u dat dan even door aan een van de kerkrentmeesters. Contactpersoon voor het college voor de pastorie is Peter de Lange.

Roparun

Langs deze weg willen we Joram en Noah heel veel succes wensen. Zij doen mee met de Roparun allebei als fietser in team 264; 1 TEAM 1 TAAK. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Witte Bundel

Januari 2008 werd er een brief verspreid onder de gemeenteleden waarin de kerkenraad vroeg om liederen op te geven die u graag opgenomen zou zien in de nieuw te maken zangbundel. Dat gebeurde en na maanden en maanden intensief bezig geweest te zijn, kwam de nieuwe zangbundel tot stand.

Voor het eerst werd hieruit gezongen tijdens de startzondag op 27 september 2009. De kerkenraad heeft gedacht dat het inmiddels tijd wordt om deze bundel aan te passen. Zo staan er diverse liederen in die nooit of sporadisch gezongen worden. Ook staan er een aantal liederen in die inmiddels opgenomen zijn in het nieuwe liedboek. Maar soms missen er ook wel liederen die we graag zouden zingen.

Onze vraag aan u is dus, net als in 2008: Wilt u 5 liederen opgeven die u graag in de witte bundel zou willen zien. Dan gaan wij aan de slag en zullen proberen er weer iets moois van te maken.

U kunt uw liederen mailen naar: hervormdpiershil@ziggo.nl U mag het natuurlijk ook op een briefje schrijven en dat afgeven bij Corry van der Heiden, Beatrixstraat 12 of bij één van de andere kerkenraadsleden. Op de tafel achter in de kerk staat een mand waar u het ook in kunt doen. Hartelijk dank namens de zangbundelcommissie.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op 1e Pinksterdag 28 mei 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Schijn in mij, schijn door mij

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 146: 1, 3 en 4 (Zing, mijn ziel, voor God uw HERE)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Leefregel: Galaten 5: 16-26

Zingen: Lied 841: 1,2 en 4 (Wat zijn de goede vruchten)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Lied 683 (’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest)

1e Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

Zingen: Lied 672: 1,3 en 7 (Kom laat ons deze dag) 

2e Schriftlezing: 2 Korintiërs 3: 12-18

2 Korintiërs 3:18 uit Het Boek: "Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken."

Zingen: Lied 687: 1 en 2 (Wij leven van de wind) Preek Zingen: Dankgebed en voorbeden Slotlied: Witte bundel 507 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Preek

Zingen: Lied 670: 1, 3, 5, 6 en 7 (Kom Schepper God, o Heilige Geest)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Witte bundel 507 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)