Weekbrief 35 inclusief liturgie zondag 3 september 2023

Rondom de diensten

Zondag 3 september om 9.30 uur zullen we D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. In de tekenen van brood en wijn proeven we de offergave van Jezus’ lichaam en bloed tot vergeving van alles wat wij niet goed deden, van onze zonden. Christus maakt het weer goed tussen God en ons.

Zondag 3 september om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst. Johan Mourits en Adriaan Veerman dragen zorg voor de liederenkeuze en begeleiding, Cathelijn Oudshoorn zal de dienstleider zijn.

Zondag 10 september om 9.30 uur zal D.V. de heer T.J.D. de Koning uit Nieuw Lekkerland voorgaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Heilig Avondmaal Heemzicht

Op zondag 3 september hopen we na de avondmaalsviering in de kerk ook weer het Heilig Avondmaal te vieren in Heemzicht. We beginnen om 11.00 uur in ‘het Voorste’. Ruim op tijd zullen enkele gemeenteleden de bewoners ophalen van hun kamers. Wij hopen dat brood en wijn ons zullen verbinden met Jezus Christus, die alles voor ons over had, zelfs Zijn lichaam en bloed.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

De bekercollecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 3 september is bestemd voor Stichting de Hoop in Dordrecht. De Hoop en kerken zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van onze organisatie. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop. Veel kerken zijn ook nog steeds dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door bijvoorbeeld biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliënten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. Tegelijkertijd mogen wij onze inhoudelijke kennis delen, zodat kerken kunnen herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft. Vanuit het KICG bieden we regelmatig cursusavonden aan voor pastoraal betrokkenen in kerken en gemeenten.

Hartelijk dank!

Wel en wee

Andere gemeenteleden hebben met zorgen en verdriet te maken. Mogen allen die een moeilijke tijd doormaken steun vinden bij onze God. De dichter van Psalm 118 zegt in vers 5: “In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.” Moge de Heer ook dichtbij u komen, u helpen en antwoord geven.

De Loods

De Loods is geopend op zaterdag 2 september van 10.00-12.30 uur.

In verband met opruiming is alles voor de halve prijs!!

Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is. De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Open Monumentendag

Om de verbinding tussen kerk en dorp te versterken en de Actie Behoud Dorpskerk extra onder de aandacht te brengen, willen we ook dit jaar weer mee doen met de Open Monumentendag op zaterdag 9 september aanstaande.

Voor deze dag zoeken we nog een aantal gastvrouwen/gastheren, die de bezoekers willen ontvangen en wat vertellen over de historie en het monumentale interieur van de dorpskerk. Als u op die dag ergens tussen 10.00 en 17.00 uur hieraan wilt meewerken, vragen we u even een berichtje te sturen naar kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl of dit door te geven aan één van de ouderlingen.

We maken dan een roostertje en zorgen voor verdere informatie. Alvast hartelijk bedankt

Startdag 30 september

Zoals al eerder aangekondigd zullen we bij welzijn en leven met elkaar als leden van onze gemeente op zaterdag 30 september 2023 feestelijk ons seizoen aftrappen met een startdag. Aangezien onder andere wegens corona en andere omstandigheden jarenlang geen bijeenkomsten mogelijk waren vinden we het als kerkenraad tevens een goed idee om deze startdag te gebruiken om al onze vrijwilligers (wie is dat niet?) in het zonnetje te zetten en te bedanken. Daarom is besloten op zaterdag 30 september 2023 om een uur of vier in de middag in de haven van Puttershoek op te stappen op zeilcharterschip “De Zeeland” voor een prachtige vaartocht met diner. Dat alles zal ongeveer vier uur lang duren. Het schip is rolstoel- en rollatorvriendelijk en goed toegankelijk. In principe kan dus iedereen mee. Deelname is geheel kosteloos.

De komende weken zullen achter in de kerk lijsten liggen waarop u kunt intekenen voor deelname. Uiteraard is opgave van het aantal deelnemers van groot belang. Als u dieetwensen hebt waarmee gerekend moet worden, geef dat dan ook even aan. Als u geen vervoer hebt naar en van de haven van Puttershoek naar uw woning, geef dat dan ook aan. Wij zullen er dan voor zorgen dat u thuis gehaald en teruggebracht wordt.

Mocht u niet in staat of in de gelegenheid zijn voor intekening naar de kerk te komen, leg dan even - bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch - contact met een kerkenraadslid.

Als u al meer wilt weten over “De Zeeland” kijkt u dan op www.dezeeland.com

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal op 3 september 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Gods geduld

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 95: 1 en 3 (Steek nu voor God de loftrompet)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 146: 4 en 5 (Aan wie hongert)

Gebed van toenadering

Woord van genade: Efeziërs 2:4-6

Zingen: Psalm 33: 2 (Zing al wie leeft van Gods genade)

Leefregel: Efeziërs 4:25-32

Zingen: Psalm 33: 7 en 8 (Heil hem, die hoopt in vrees en beven)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 13:6-9

Zingen: Lied 103c: 1,3 en 4 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Preek

Zingen: Lied 517: 1,2 en 3 (Christus, uit God geboren)

De avondmaalstafel wordt toebereid

Apostolische Geloofsbelijdenis (uitgesproken)

Inleiding op het Heilig Avondmaal (zie stencil)

Gebed

Zingen: Lied 381: 2 en 5 (Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis)

Nodiging Gemeenschap van brood en wijn

Zingen: Witte bundel 535: 1,2 en 3 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)

Dankzegging na het Avondmaal enkele verzen uit Psalm 103

Zingen: Lied 381: 6 (U wil ik danken, grote Levensvorst)

Dankgebed en voorbeden

Afdekken van de tafel

Collecte

Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)