Weekbrief 40 inclusief liturgieën zondag 1 oktober

Rondom de diensten

Zondag 1 oktober om 9.30 uur is het Israëlzondag. Wij denken dan na over de onverbrekelijke band die wij als christenen hebben met het volk en (dus) het land Israël. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. In het bijzonder staan we stil bij de betekenis van Jeruzalem. Thema is: Jeruzalem dat ik bemin.

Zondag 1 oktober om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst, waarin Jan Hardlooper de orgelbegeleiding verzorgt en Peter de Lange de dienstleider is.

Zondag 8 oktober om 9.30 uur hoopt onze oud-predikant ds. W. Bos uit Amersfoort voor te gaan. Verderop in deze weekbrief vindt u een bericht van ds. Wim Bos.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie - Kerk en Israël
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

De eerste collecte van 24 september is bestemd voor Syrië: Syrië - kerk als plek van hoop en herstel

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kerken Syrië. Hartelijk dank!

Hartelijk dank!

Bericht van Ds Bos

Beste gemeenteleden van Piershil,

Voor dat ik volgende week bij u voor hoop te gaan, willen wij graag het volgende met u delen. Afgelopen zomer werd er tot onze grote schrik borstkanker vastgesteld bij Petra. Opnieuw stond en staat ons een langdurig zorgtraject te wachten. Inmiddels heeft er een operatie plaatsgevonden en zitten we nu midden in een periode van bestralingen. Vervolgens zal de behandeling worden voortgezet d.m.v. chemokuren. En als dat achter de rug is zal er nog een anti-hormoontherapie volgen. Het leek ons goed dat u hier alvast van op de hoogte bent. Evenals 14 jaar geleden hopen en bidden we voor herstel en genezing en vertrouwen we ons in dit alles toe aan de zorg van onze hemelse Vader. 

Een hartelijke groet van ons vieren, Wim, Petra, Jenno en Aron Bos, Amersfoort.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Die zorgen leggen we aan God voor en bidden Hem om hulp. David bidt in Psalm 86: 1-2: “Hoor mij, Heer, en antwoord mij, ik ben verzwakt. Red uw dienaar, die op U vertrouwt, U bent mijn God.” Mogen allen die het zwaar hebben Gods nabijheid vinden.

Boottocht

Zaterdag 30 september om 16.00 uur is het zover: de boottocht met gemeenteleden als start van het nieuwe seizoen. Met zelfs een diner! We hebben er zin in! Als geloofsgemeenschap vormen wij het schip der kerk. De voorspelling is dat we deze middag de wind in de zeilen hebben. Wij bidden dat dat ook geldt voor het komende winterseizoen!

Catechisaties

Op de catechisatie denken we na over wie God is en wat Hij betekent in jouw leven. We volgen een leuk werkboek dat ‘Follow Me’ heet. Wij hopen dat je God ook door de catechisatie steeds beter leert kennen. Dit jaar zijn er twee groepen, die eenmaal in de twee weken bij elkaar komen:

  • Gewone catechisatie, deze start dinsdag 26 september van 19.00 – 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk.
  • Belijdeniscatechisatie, deze start dinsdag 26 september van 20.00 – 21.00 uur in de bovenzaal van de kerk.

Iedereen die erover denkt mee te doen is van harte welkom! Wil je meer weten, bel, mail of app dan met ds. Kees Groenendijk, 06-57057093.

De Loods

De Loods is geopend op zaterdag 30 september van 10.00-12.30 uur.

Vanaf 29 september kunt u in de Loods ook weer terecht voor uw kerstversiering. Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Rust en activiteiten op zondag

Aanstaande donderdag 5 oktober komt de klankbordgroep Rust en activiteiten op zondag, waaraan onze kerk ook deelneemt, weer bij elkaar in het gemeentehuis. De resultaten van het bewonersonderzoek over de beleving van de zondag worden dan bekend gemaakt. De bedoeling is dat daaruit conclusies worden getrokken met het oog op een advies aan de gemeenteraad. Dankbaar ben ik in ieder geval dat er een zondag is, door de Heer apart gezet, om Zijn Woord te horen, de boodschap van Zijn zorg voor ons, om Hem de lof te brengen, om uit te rusten en elkaar en familie te ontmoeten.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op Israëlzondag 1 oktober 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Jeruzalem dat ik bemin

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 133 (Zie toch hoe goed)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van vergeving: Psalm 103: 12 en 13

Zingen: Witte bundel 537: 2 (O, Heer, heb dank)

Regel voor het leven: Micha 6: 6-8

Zingen: Witte bundel 537: 3 (Zie, Heer, hier ben ik)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 505 (Majesteit)

1e Schriftlezing: Psalm 122

Zingen: Psalm 122: 1 en 3 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)

Preek

Zingen: Lied 750: 1,2 en 7 (Jeruzalem, jij stad door God gebouwd)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 705: 1 en 2 (Ere zij aan God de Vader)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 737: 1,2,3,4,5 en 21 (Jeruzalem, mijn vaderstad)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Zangdienst 1 oktober 2023 – 20.00 uur in de dorpskerk te Piershil

De stilte zingt U toe, O Here (Psalm 65)

1.

De stilte zingt U toe, O Here,

In uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren

waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.

5.

Gij komt het dorre land doorschrijden

met water uit uw beek

en tot een rijke oogst bereiden

uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,

Gij roept het kiemend graan;

zo wordt het brood voor ons geboren

waar Gij zijt voorgegaan.

6.

Gij kroont het jaar van uw genade.

Waar Gij getreden zijt

tooit de woestijn zich met een wade,

de heuvels zijn verblijd.

De weidegrond is wit van schapen,

het dal van koren blond.

Dit is het land door U geschapen,

uw lof schalt in het rond.

Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464)

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Wat zijn de goede vruchten (Lied 841)

1.

Wat zijn de goede vruchten,

die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid

geloof om veel te vragen,

te vragen honderduit.

2.

geloof om veel te geven

te geven honderd-in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

4.

Maar wie zich door de hemel

Laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,

de messiaanse boom

en als hij zich laat enten

hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij in de lente,

tot hij vruchtdragen zal.

Aan U behoort , o Heer der Heren (Lied 978)

1.

Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzekere zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2.

Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

3.

Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

Dat Gij uw schepping niet vergeet.

’t Is alle een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

4.

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

Omdat de hemel mij begroet.

Rechter in het licht verheven (Lied 1008)

1.

Rechter in het licht verheven,

Koning in uw majesteit,

Louter ons geringe leven,

scheld ons onze schulden kwijt,

laat uw vleugelen ons omgeven,

troost ons met uw tederheid.

2.

Hoor de bittere gebeden

om de vrede die niet daagt.

Zie hoe diep er wordt geleden,

hoe het kwaad de ziel belaagt.

Zie uw mensheid hier beneden,

wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.

Houd wat Gij hebt ondernomen,

klief het duister met uw zwaard.

Kroon de menselijke dromen

Met uw koninkrijk op aard.

Laat de vrede eindelijk komen,

Die uw hart voor ons bewaart.

Ga niet alleen (518 Witte bundel)

1.

Ga niet alleen door ’t leven,

die last is u te zwaar.

Laat Eén U sterkte geven,

ga tot uw Middelaar!

Daar is zoveel te klagen,

daar is zoveel geween,

en zoveel leeds te dragen,

ga niet alleen.

En zoveel leeds te dragen,

ga niet alleen.

2.

Ga niet alleen, uw Koning

wil komen in uw hart.

O, geef het Hem ter woning,

hoe stilt Hij dan uw smart!

Wie kan er tranen drogen

als Jezus! Immers geen!

Richt dan de treurend’ ogen

Naar Jezus heen.

Richt dan de treurend’ ogen

naar Jezus heen.

3.

Welzalig, die ’t ervaren,

dat Hij hun alles is;

dan kennen z’in gevaren

bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen,

door alle nood hen heen;

wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen.

Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen.

Zoekend naar licht hier in het duister (Lied 1005)

1.

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Refrein

Christus, ons licht,

Schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

5.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

Voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen

Totdat uw rijk hier is.

Refrein

Geef vrede, Heer, geef vrede (lied 1010)

1.

Geef vrede, Heer, geef vrede,

De wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

2.

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft.

Refrein: Stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ’t zijn: op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:

Er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer, geef ons die grote verkwikking,

geef z’ ons voortdurend, o Heer! Refrein:

507 Witte Bundel – Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

1.

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

Waar U bent zal de nacht verdwijnen,

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Refrein

Schijn in mij, schijn door mij

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.

Kom, Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen

Spreek, Heer Uw woord dat het licht overwint

2.

Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid.

Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen

(Refrein) Schijn in mij, schijn door mij…

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

(Refrein) Schijn in mij, schijn door mij…

Zou ik niet van harte zingen (lied 903)

1.

Zou ik niet van harte zingen

Hem die zozeer mij verblijdt?

Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,

die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

4.

Wat mijn ogen ooit ontwaarden

droeg het merk van Gods beleid;

Hij heeft hemel, zee en aarde,

om mijn bestwil toebereid.

Dieren, kruiden uitgelezen,

alle vrucht aan struik en boom,

bronnen, vissen in de stroom,

overal is ’t goed te wezen.

Alle dingen hebben tijd,

Maar Gods liefde eeuwigheid.

6.

Omdat Gij mijn hart doet branden,

Omdat Gij mij zo bemint,

Hef ik, Heer, tot U mijn handen:

Vader, zie ik ben uw kind.

Wil mij de genade geven,

U te dienen hier en nu;

God die liefde zijt, aan U

vast te houden, heel mijn leven,

tot ik U na deze tijd

liefheb in der eeuwigheid.

Soms groet een licht van vreugde (Lied 910)

1.

Soms groet een licht van vreugde

de christen als hij zingt:

de Heer is’t die met vleugels

van liefde hem omringt.

Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons ’t goede doen,

Hij geeft na donk’re regen

een mild en klaar seizoen.

2.

Goddank, wij overdenken

’t geheim van onze Heer,

het heil dat Hij wil schenken,

dat nieuw is altijd weer.

Bevrijd van onze zorgen

Begroeten wij de dag

en vrezen niet de morgen,

wat hij ook brengen mag.

3.

Hij die met heerlijkheden

de leliën bekleedt,

zal ook zijn kinderen kleden,

Hij kent ons lief en leed.

Geen schepsel wordt vergeten,

Hij houdt het al in stand,

Die vogels geeft te eten,

Hij voedt ons uit zijn hand.

4.

Al zal geen wijnstok dragen,

geen vijgenboom zijn vrucht,

al ligt het veld te klagen

onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,

zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen,

ben ik alleen maar blij.