Weekbrief 45 inclusief liturgie zondag 12 november

Rondom de diensten

Zondag 12 november om 10.00 uur zal D.V. ds. T. Meijer uit Puttershoek onze voorganger zijn. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het Heilig Avondmaal. 

Zondag 19 november om 10.00 uur hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. In de tekenen van brood en wijn proeven wij wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij offerde Zijn lichaam en bloed tot verzoening van al onze zonden. Mooi is het om de verbondenheid met Christus en wat Hij gedaan heeft samen te vieren.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie
  2. De kerk 

Bij de uitgang voor het kerkgebouw

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid voor hen. David zegt in Psalm 27:1b: “Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” Moge de Heer ook u sterken en rust geven.

Bloemen

Het boeket bloemen van afgelopen zondag is ter bemoediging en felicitatie bij een jarig gemeentelid gebracht.

Heilig Avondmaal Heemzicht

Op zondag 19 november hopen we na de avondmaalsviering in de kerk ook weer het Heilig Avondmaal te vieren in Heemzicht. We beginnen om 11.30 uur in Het Voorste. Ruim op tijd zullen enkele gemeenteleden de bewoners ophalen van hun kamers. Wij hopen dat brood en wijn ons zullen verbinden met Jezus Christus, die alles voor ons over had, zelfs Zijn lichaam en bloed.

De Loods

De Loods is geopend op:

  • zaterdag 11 november van 10.00-12.30 uur

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Griep

Gisteren (ik schrijf dit vrijdagmorgen 10 november) had ik ineens last van griep. Ik was tot weinig in staat. Vandaag gaat het ietsje beter, maar ik voel mij nog gammel. Graag had ik gisteren en vandaag nog enkele mensen bezocht. Dat stel ik nu even uit. Hopelijk kan ik zondag wel mijn preekbeurt in Mookhoek vervullen.

Bijbelkring Openbaring

Dinsdag 14 november van 19.30 – 21.15 uur is D.V. de tweede bijeenkomst van de Bijbelkring over Openbaring in ‘De Wurf’. Op deze avond bespreken we Openbaring 2 en 3 (hoofdstuk 2 van ons boekje). Johannes schrijft hier in opdracht van Christus aan elk van de 7 gemeenten in Klein-Azië een brief. In de Bijbelstudie ontdekken we de belangrijkste boodschap die in de brieven klinkt en hoe ze met de hele Openbaring zijn verweven. 

In 13 keer, iedere vier weken, zullen we alle hoofdstukken van Openbaring bespreken. We zijn in oktober gestart en hopen eind volgend jaar de studie af te ronden. We gebruiken het gespreksboekje ‘Mensenzoon tussen de kandelaren’ van ds. A.W.J. Theunisse. De gespreksleider zal ds. Kees Groenendijk zijn. Graag tot ziens op 14 november. Nieuwe deelnemers kunnen zo aanschuiven. 

De data na 14 november zijn: 12 december, 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 14 mei. U bent van harte welkom!

Generale Synode

Vrijdag 17 en zaterdag 18 november hoop ik als afgevaardigde van de classis Delta weer deel te nemen aan de vergadering van het landelijk bestuur van onze kerk, de generale synode in Lunteren. Op de agenda staat weer van alles, onder andere de voortzetting van de discussie over de ambten en de HBO-voorganger. Ook wordt het rapport ‘Lichter op pad’ besproken, waarin het gaat over versoepeling van kerkordelijke regels, bijvoorbeeld uit hoeveel ambtsdragers een kerkenraad moet bestaan? De achtergrond hiervan is dat veel gemeenten de vereiste functies niet meer vervuld krijgen. Ook zullen we spreken over enerzijds onze onopgeefbare relatie met het volk Israël en anderzijds onze oecumenische verbondenheid met Palestijnse christenen en in zijn algemeenheid met de Palestijnse bevolking. In deze weken natuurlijk een belangrijk en gevoelig onderwerp. Het toegenomen antisemitisme komt daarbij ook ter sprake. Daarnaast bespreken we een rapportage van de werkgroep Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties. Ook dit is een teer onderwerp, omdat het over het diepste wezen van mensen gaat, allen schepselen van God, en er door synodeleden verschillend over wordt gedacht. De verhuizing van de predikantenopleidingen van onze kerk te Amsterdam en Groningen naar 1 locatie in Utrecht en de terugloop van studenten is ook een bespreekpunt op de synode. En tenslotte zullen we spreken over naleving van normen in de kerkorde door de gemeenten, bijvoorbeeld het inleveren van een beleidsplan en plaatselijke regeling en het voorgaan zonder preekconsent. Al met al heel veel inhoudelijke en ook wat meer bestuurlijke onderwerpen. De afgevaardigden zijn al hard aan het studeren op de rapporten. Wij bidden om Gods hulp en wijsheid voor de synode. Dat we ons laten leiden door Zijn Geest en ons in Christus verbonden weten aan elkaar. En dat het mag bijdragen aan de opbouw van Christus’ kerk en aan tekenen van Zijn Koninkrijk.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 12 november 2023 om 10 uur in de Dorpskerk te Piershil

Orgelspel 

Woord van welkom 

Zingen: Psalm 99: 1 en 3 (God is Koning) 

Votum en Groet 

Zingen: Psalm 99: 4 en 8 

Wet 

Zingen: WB 530 (Ik bouw op U) 

Gebed 

Lezing: Psalm 121

Zingen: Lied 413: 1 en 3 (Grote God, wij loven U) 

Lezing: Psalm 150

Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen) 

Prediking 

Zingen: Psalm 150 (Loof God, loof Hem overal) 

Lezen formulier H.A. 

Zingen: WB 825 (Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel) 

Dienst der gebeden 

Collecte 

Zingen: Lied 868: 1, 2 en 5

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)