Weekbrief 46 inclusief liturgie van zondag 19 november

Rondom de diensten

Zondag 19 november om 10.00 uur hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. In de tekenen van brood en wijn proeven wij wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij offerde Zijn lichaam en bloed tot verzoening van al onze zonden. Mooi is het om de verbondenheid met Christus en wat Hij gedaan heeft samen te vieren. Ds. Groenendijk zal dan D.V. voorgaan. 

Zondag 26 november 10.00 uur is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze Eeuwigheidszondag noemen we de namen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar en steken ter gedachtenis aan hen een kaars aan. Hun namen zijn in Gods handpalmen geschreven. Aan Hem hebben wij hen toevertrouwd in het vertrouwen dat zij nu bij Hem geborgen zijn, in Zijn eeuwig huis.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Heilig Avondmaal Heemzicht

Op zondag 19 november hopen we na de avondmaalsviering in de kerk ook weer het Heilig Avondmaal te vieren in Heemzicht. We beginnen om 11.30 uur in Het Voorste. Ruim op tijd zullen enkele gemeenteleden de bewoners ophalen van hun kamers. Wij hopen dat brood en wijn ons zullen verbinden met Jezus Christus, die alles voor ons heeft gegeven.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie
  2. De kerk 

Bij de uitgang voor het kerkgebouw.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het voedselkastje.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid voor hen. David zegt in Psalm 27:5: “De Heer laat mij schuilen onder zijn dak, Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots.” Mogen allen die het moeilijk hebben zich rustig en veilig voelen onder de hand van de Heer.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

De Loods

De Loods is geopend op:

  • vrijdag 24 november van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 25 november van 10.00-12.30 uur

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Catechisaties

Dinsdagavond 21 november is er D.V. weer catechisatie in de bovenzaal van de kerk. 

  • Van 19.00 – 20.00 uur is er de jongerencatechisatie. 
  • Van 20.00 – 21.00 uur is de belijdeniscatechisatie. 

Allemaal weer van harte welkom!

Geef uw stem

Geloof en leven hebben alles met elkaar te maken. De Bijbel staat vol met aanwijzingen hoe wij met elkaar moeten omgaan. Denk alleen al aan de Tien Geboden. Die heeft God gegeven zodat de mensen goed met elkaar omgaan en leven tot eer van Hem. Ook lezen we dat de Heer opkomt voor de verdrukte, de ontrechte en de arme en dat van mensen wordt gevraagd een helper te zijn voor wie arm is en om hulp roept (Ps. 72). Ook Jezus roept ons op tot het doen van overvloedige gerechtigheid (Mat.5:20). De grote theoloog en politicus Abraham Kuyper zei eens: “Geen duimbreed is er op heel ’t erf van ons menselijk leven, waarvan de Christus, die aller Soeverein is, niet roept: ‘Mijn!’” Met andere woorden: Christus heeft met alle terreinen van het menselijk leven te maken, dus ook met het publieke domein, de politiek. Vele belangrijke thema’s spelen: de zorg voor elkaar, de woningnood, de verdeling van de welvaart, het klimaat, voltooid leven, vluchtelingen, vrede en veiligheid en eerlijk bestuur. Het is een zegen dat we in een democratische rechtsstaat wonen. Laat daarom uw stem op 22 november niet verloren gaan.

Kerststukjes maken

Kerststukje maken op donderdag 14 december 2023 van 14 uur tot 16 uur in ‘de Wurf’ 

Heeft u ook zin om met kerst een leuk zelfgemaakt kerststukje op tafel te hebben staan? Kom dat dan met ons maken... 

We nodigen u uit voor een gezellige middag in de Wurf! Om 14.00 uur bent u van harte welkom en rond 16.00 uur à 16.30 uur is het stukje klaar en de middag afgesloten. We hebben een gezellige middag met wat lekkers bij de koffie en thee en een glaasje glühwein of advocaat om warm naar huis te kunnen gaan. Kosten zijn 12,50 euro. Deze kunt u bij start betalen. 

Wilt u zich wel opgeven ... dan weten wij hoeveel spullen we moeten klaarleggen en inkopen! Er zal een lijst achter in de kerk liggen maar geef het ook gerust door aan 1 van de leden van de zendingscommissie! Graag opgeven voor 11 december!!! 

De zendingscommissie laat de opbrengst ten goede komen aan onze sponsorkinderen Salinee en Emanuell. 

Met hartelijke groet , De zendingscommissie Trudi van Agteren, Marianne Veerman en Marion de Lange

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal op 19 november 2023 om 10.00 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Gewaardeerd

Afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 95: 1 en 3 (Steek nu voor God de loftrompet) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Woord van genade: Efeziërs 2: 4 - 5

Leefregel: Efeziërs 5: 8-10, 18-19

Zingen: Witte bundel 535: 1 en 2 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik) 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing: Lucas 7:1-10

Zingen: Lied 907: 1, 3 en 4 (Jezus, mijn verblijden) 

Preek 

Zingen: Lied 376: 6 en 7 (Heer, wien liefde heeft bewogen) 

De avondmaalstafel wordt toebereid 

Apostolische Geloofsbelijdenis (uitgesproken) 

Inleiding op het Heilig Avondmaal Gebed Zingen: Lied 381: 2 en 5 (Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis) 

Nodiging Gemeenschap van brood en wijn 

Ter afsluiting van een tafel zingen we een couplet van lied 512: 1,2, en 3 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Dankzegging na het Avondmaal: enkele verzen uit Psalm 103 

Zingen: lied 381: 6 (U wil ik danken, grote Levensvorst) 

Dankgebed en voorbeden 

Afdekken van de tafel 

Collecte 

Slotlied: Witte bundel 501 (Groot is uw trouw, o Heer)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)