Weekbrief 19 inclusief liturgie zondag 5 mei

Rondom de diensten

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, om 9.30 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. 

’s Avonds kan de zangdienst helaas niet doorgaan. 

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, om 9.00 uur staan we stil bij Jezus’ hemelvaart. Op Hemelvaartsdag nam Jezus de discipelen mee de stad uit. Toen hief Hij zijn handen op en zegende hen. Zegenende voer Hij naar de hemel (Lucas 24:51). Dat betekent: zijn zegen gaat nog steeds door. Hij is met ons en in ons door zijn Heilige Geest, alle dagen, totdat Hij terugkomt. Dit vieren we op Hemelvaartsdag. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. 

Zondag 12 mei om 9.30 uur hoopt ds. H.J. Franzen uit Pijnacker onze voorganger te zijn.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Hartelijk dank!

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. Wij bidden om Gods nabijheid voor allen die het moeilijk hebben. David zegt in Psalm 138:8: “De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.” Moge u de bescherming van de Heer ondervinden en weten dat Zijn hand u niet loslaat.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in het voedselkastje geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Extra mogelijkheden kerkwebsite

Iedere zondag volgen heel wat mensen via Kerk-TV de wekelijkse kerkdienst en groeit de wens om dan ook deel te nemen aan de collectes in de dienst. De manieren waarop wij tegenwoordig giften kunnen geven voor collectes en goede doelen of dingen kunnen bestellen en betalen (bijvoorbeeld in webshops) worden steeds uitgebreider. Tegelijkertijd verdwijnen er ook vertrouwde betalingsmogelijkheden zoals de acceptgirokaart. Om die redenen wordt onze website uitgebreid met een Donatieportaal. Via dit portaal kunt u tijdens kerkdiensten ook op afstand bijdragen aan de collectes. Ook kunnen collectemunten worden besteld en tegelijkertijd betaald. Daarnaast kan op eenvoudige wijze (zonder gezoek naar de juiste banknummers) een bijdrage worden gegeven voor bijvoorbeeld de Heuvel, de Solidariteitskas, het voedselkastje Cibus, de actie Behoud de Dorpskerk, enzovoort. Tijdens de gemeenteavond op 16 mei zal een uitleg en demonstratie over de verschillende mogelijkheden worden gegeven. Op de site is het Donatieportaal (hervormdpiershil.nl/Donatieportaal) nu al actief. Het portaal is te bekijken en te gebruiken; probeer het gerust eens uit.

Dodenherdenking en bevrijdingsdag

Wat is het onrustig in de wereld, oorlog in Oekraïne, oorlog tussen Israël en Gaza. Wat vallen er een slachtoffers. Het is goed te beseffen wat een groot goed het is om in een maatschappij als de onze te mogen leven, een vrije democratische samenleving. Wij zijn daar dankbaar voor. En wij zijn met zijn allen geroepen onze rechtsstraat hoog te houden. 

Zaterdag 4 mei staan we stil bij de velen die in de Tweede Wereldoorlog en bij latere vredesmissies hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Ook in Piershil vindt de dodenherdenking weer plaats. Om 19.30 uur vertrekken we vanaf De Wurf naar het herinneringsmonument aan de Voorstraat tegenover de kerk. Na enkele toespraken is er om 20.00 uur de 2 minuten stilte, gevolgd door de krans- en bloemlegging. 

Zondag 5 mei vieren we dat we alweer 79 jaar ongestoord in onze vrije democratische rechtsstaat mogen leven. Een rechtsstaat waarin wij in vrijheid onze God mogen belijden. Wij danken God daarvoor en bidden voor onze koning en zijn gezin, voor onze regering en de parlementariërs. Moge God hen wijsheid geven. Dat zij en wij allemaal ons laten leiden door Gods leefregels, Zijn heilzame tien geboden. En door Hem die deze leefregels ten volle heeft vervuld, Jezus Christus. Laten we zo leven tot eer van God en heil van onze naaste.

Open Kerk

Graag wil onze dorpskerk een open, gastvrije kerk zijn, ook doordeweeks. Een open kerkdeur nodigt uit tot bezinning, tot mediteren en gebed. In een open kerk komen mensen binnen, gaan zitten of knielen, bidden. Een stille kerk ademt een geheim: er zijn hogere dingen, God is er. Daar past geen haast bij en drukte, maar rust en aandacht. De gebrandschilderde ramen, het gewelf, de open Bijbel, de Paaskaars met het kruis, de kansel, dat alles legt je het zwijgen op. De schoonheid van de oude dorpskerk nodigt uit tot verwondering. In de kerk voel je bovendien de traditie van eeuwen. Van vele generaties die ons voorgingen en hier hun geloof beleden. De kerk is meer dan hout en steen, het is de plaats van stilte, rust, gebed, op adem komen, bezinning, schoonheid, verootmoediging, verwondering, ontzag voor God. 

Daarom openen wij vanaf dinsdag 7 mei de kerk ook door de week. Voorlopig op dinsdag- en donderdagavond van 18.30 – 21.00 uur. Iedereen, wie je ook bent, is van harte welkom! 

Tijdens de open kerk staat een knielbank gereed, kan een kaarsje worden aangestoken, staat een icoon op de liturgische tafel, en liggen er Bijbels klaar, ook in het Oekraïens, en tevens een gebedenschrift. De komende maanden zien wij als proef, de openstelling kan uitgebreid worden. Iemand van de kerk is altijd aanwezig. Wees welkom in de open dorpskerk!

Verzoek: wie van u is bereid om ook één of meerdere avonden aanwezig te zijn tijdens de openstelling van de kerk doordeweeks? 

U kunt dit doorgeven aan: 

  • Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816 
  • Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl, 06-23286254 
  • ds. Kees Groenendijk, dominee@hervormdpiershil.nl, 06-57075093

Roparun fietsnavigatiesysteem

Beste gemeenteleden, Aanstaand Pinksterweekend gaan 2 gemeenteleden (Eline van Gameren en Noah Visser) meedoen aan de Roparun. Om de juiste weg naar de Coolsingel te vinden zijn wij nog op zoek naar een (Garmin) fietsnavigatie systeem. Misschien bent u/kent u iemand die bekend is met dit apparaat en die deze wil uitlenen voor de Roparun. U kunt contact opnemen met Pim Visser email adres: pim.visser@gmail.com Wij hopen dat iemand ons hiermee kan helpen en horen het graag.

De Loods

De Loods is geopend op;

  • vrijdag 10 mei 2024  van 13.00-16.00 uur 
  • zaterdag 11 mei 2024 van 10.00-12.30 uur

Groeten van het Loods team.

Gemeenteavond 16 mei 2024

Op D.V. donderdag 16 mei om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) houden we weer een gemeenteavond in ons kerkgebouw. De spreker op deze avond zal zijn: ds. Joost Schelling, directeur van de Vereniging van Kerkrentmeesters. Ds. Schelling zal een inleiding houden met als thema: ‘Piershil: kerk voor het dorp, het dorp in de kerk’. Wij hebben voor dit thema gekozen omdat wij graag een uitnodigende dorpskerk willen zijn, die iets betekent in het dorp. 

Diverse vragen zijn met dit thema verbonden. Zo wordt er al geruime tijd nagedacht over vernieuwing van de kerkzaal, zodat deze doordeweeks gebruikt kan worden voor vergaderingen, lezingen, muziekuitvoeringen, uitvaarten en trouwerijen, ook van niet-kerkelijken. Anderzijds wordt ook gezegd: hou de kerkzaal in tact en bouw een eenvoudig zaaltje achter de kerk voor activiteiten in de week. Iets anders: de plannen voor de openstelling van de kerk doordeweeks worden momenteel gerealiseerd (daarover leest u elders in deze weekbrief). Wat betreft de vernieuwing van de tweede liedbundel (Witte bundel) heeft de kerkenraad gekozen voor de bundel Hemelhoog. Graag willen wij deze keuze op de gemeenteavond aan u voorleggen. Echter op de achtergrond speelt ook de vraag of projectieschermen niet een betere optie is, omdat dat veel meer mogelijkheden biedt. Ook leeft de gedachte om laagdrempelige diensten op te zetten met een muziekgroepje en een thema om daarmee dorpelingen en anderen te bereiken met de Blijde Boodschap. Heel wat gespreksonderwerpen, zoals u leest. 

Alle hierboven genoemde punten staan natuurlijk ten dienste aan een hoger doel: mensen bereiken met de boodschap van Gods liefde door Jezus Christus! Noteert u alvast de datum in uw agenda. U bent van harte welkom!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie van zondag 5 mei 2024, Bevrijdingsdag, om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Vrijheid blijheid!

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 31: 1, 3 en 15 (Op U vertrouw ik, Heer der heren) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Woord van genade: Galaten 1: 3-5

Regel voor het leven: Galaten 5: 18-26

Zingen: Witte bundel 519: 1 en 3 (Kom tot uw Heiland) 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Moment voor de kinderen 

Zingen: Witte bundel 822 (‘k Heb Jezus nodig) 

Schriftlezing: Galaten 5: 1-6, 13-17

Zingen: Lied 912: 1, 2, 5 en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer) 

Preek 

Zingen: Lied 704 (Dank, dank nu allen God) 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte 

Slotlied: Lied 907: 1, 2 en 3 (Jezus, mijn verblijden) 

Zegen 

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen!) 

Zingen: Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus)